Navigácia

 • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

  Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnilo okresné kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v priestoroch CVČ Čadca.

  Žiaci, ktorí postúpili zo školských kôl, museli zvládnuť vedomostný  test, ktorý pozostával z 20 úloh. Náročnosť vedomostného testu oproti školskému kolu bola aj v tom, že obsahoval otvorené otázky. V ďalšej časti pri transformácii slohového útvaru, bolo úlohou žiakov pretransformovať umelecký text na krátku novinovú správu. Úlohou všetkých zúčastnených bolo v poslednej časti vytvoriť príhovor: K príležitosti otvorenia školskej výstavy na tému: „Október – mesiac úcty k starším.“

  Našu školu reprezentovala Eva Sapietová z 9.C, ktorá sa svojím výkonom zaradila medzi úspešných riešiteľov.

  Srdečne blahoželáme!   

   Mgr. Ján Michalisko

 • Projekt SMART LEGO - Nadácia KIA MOTORS SLOVAKIA

  V mesiaci september naša škola podala žiadosť o poskytnutie grantu od Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA na uskutočnenie projektu SMART LEGO. V októbri našu žiadosť Nadácia schválila a poskytla našej škole grant vo výške 14 243 Eur, za ktoré sme nakúpili stavebnice: Lego Mindstorms, Lego WeDo, Lego jednoduché a hnacie stroje a tablety.

  V rámci projektu začal pracovať  na škole krúžok programovania a robotiky pod vedením pána učiteľa Mgr. Branislava Večeríka, ktorý žiadosť o grant vypracoval. Krúžok navštevujú žiaci, ktorí sa vopred prihlásili - chlapci a dievčatá  zo 6. a 7. ročníka.  Aktivity krúžku budú pokračovať aj nasledujúci školský rok. Už teraz sa tešíme.

 • Všetkovedko

  Vo štvrtok 29.11.2018 prebiehal  na našej škole 10. ročník  súťaže „ Všetkovedko – súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“. Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov 2.ročníka, 6 žiakov 3. ročníka a 14 žiakov zo 4. ročníka.  Vypracované úlohy boli ešte v ten istý deň odoslané organizátorom súťaže Talentíde. S napätím budeme očakávať výsledky.

 • KERIC

  Multikultúrne aj v Turzovke....

      Už ste niekedy jedli hada, grilovanú myš či vyprážané solené lúčne kobylky? Nie?!!! Alebo skúsili ste doma chovať netypické zvieratko, akým je obrovský pytón, ktorý si s radosťou pochutí na susedovej mačke či inom tvorovi? Ak ste odpovedali nie, aj naša odpoveď je rovnaká! Naši žiaci sa však 23. 11. 2018 opäť stretli s dobrovoľníkmi z Kericu, ktorí k nám tentokrát prišli z Vietnamu, Španielska, Kambodže či ďalekého Hondurasu a zároveň spoznali aj ich trochu „iné“ gastronomické pochúťky a tradície v rámci programu EUROWEEK, ktorý je súčasťou projektu Erazmus+.  A nielen to, zistili, že paradajky neslúžia len na výrobu kečupu, ale možno nimi pokojne bojovať v rámci zábavného podujatia v uliciach Španielska jedenkrát za rok, avšak je potrebné si vopred túto „vojnu“ zarezervovať. A vedeli ste, že v Kambodži nemajú žiadne mince, ale len papierové bankovky? A okrem ryže, ktorú pestujú vo veľkom, využijú palmový strom, nielen ako drevnú surovinu, jeho plody, ale dokonca i listy sú materiálom vhodným na výrobu imidžového klobúka, ktorý ich chráni pred slnkom? A  čo majú Kambodžania spoločné s Francúzmi? Žabie stehienka chutia obom národom!

       To,  či majú naši žiaci dostatok temperamentu a tanečného talentu zistil aj Junior z Hondurasu, s ktorým si zatancovali ohnivú salsu. Junior im predstavil aj svojho domáceho miláčika „Rosu“, obrovského pytóna, ktorý mu voľne pobieha v záhrade. Deti zároveň videli rozmanitosti prírody, ktoré sú odlišné na Slovensku a v Hondurase. Pobrežia Hondurasu sú bohaté na korálové útesy, rybku „Nema či Dori,“ môžu stretnúť takmer pri každom potápaní sa, ale je treba brať ohľad aj na predátorov, ktorí striehnu v útrobách Atlantického oceánu. 

       Okrem spomínaného žiaci videli rozdiel medzi naším náboženstvom a budhizmom, ktorý vyznávajú najmä východné krajiny. Spoznali ich národné symboly vo forme rôznych drakov, vtákov ohnivákov či chrámov (pagod), ale našli i paralelu medzi našou a španielskou kultúrou, ktoré spája spoločné náboženstvo.

       Potvrdilo sa, že tieto stretnutia obohatia nielen nás, ale i hostí. Ďakujeme za návštevu a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

  Mgr. Daniela Kopásková

 • Výchovný koncert

   

  ŠIKANA

  Každý o nej vie, no nik o nej nehovorí. My však áno a zažili sme ju na vlastnej koži.

  Týmito slovami sa začalo hudobno-diskusné predstavenie Roba Pappa a Bystríka pre žiakov našej školy. Bolo zamerané na tému šikanovania v školskom prostredí, vo vzťahu žiak-žiak, žiak-učiteľ,  ale aj na nový fenomén šikanovanie cez internet, tzv. kyberšikanovanie. Chalani uvádzali konkrétne príklady zo škôl nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Žiaci našej školy sa do diskusie zapájali, navrhovali konkrétne riešenia situácií spojených s týmto negatívnym javom, skúšali sa vžiť do rolí obetí, navrhovali spôsoby ako sa nestať obeťou podvodu na sociálnych sieťach, dozvedeli sa, že agresori niesli za svoje skutky následky a podobne. V diskusných prestávkach umelci hrali na gitare a spievali piesne z vlastnej produkcie, ale aj piesne iných interpretov. Aj takýmto, mladej generácií príťažlivým spôsobom, sa dá prezentovať téma šikanovania – jeho príčiny, prejavy a následky, ale aj ako sa dá s týmto javom vysporiadať a ako mu predchádzať. Žiaci sa po viac ako hodine rozišli domov s príjemným kultúrnym zážitkom a dôležitým poučením o takomto nespoločenskom druhu správania.

                                 Mgr. Branislav Večerík

 • Pasovanie prvákov

  V školskom živote sú chvíle, ktoré sú nezabudnuteľné. Pre prváčikov je to určite prvý deň v škole a u nás už tradičné  slávnostné Pasovanie prvákov.

  V tento slávnostný deň, za prítomnosti rodičov, starých rodičov, triednych učiteliek, pani riaditeľky i hostí boli žiaci prvého ročníka slávnostne pasovaní za prvákov. Svedomite sa všetci pripravovali, od septembra sa mnohému naučili.  Za sprievodu piesne Zlatá brána vošli do krajiny včielok zo 4.B triedy pod vedením pani učiteľky Korčekovej. Prvákov, hostí i rodičov privítal Lukáš Krištof a potom už prváci predviedli, čo sa v škole naučili. Pripravili si množstvo básničiek a piesní spojených s tancom. Potom museli zvládnuť rôzne úlohy z čítania, matematiky, prvouky i telesnej výchovy, ktorých vyriešením pomohli včielkam oslobodiť ich krajinu, ktorú začaroval zlý Polepetko. Keďže prváci naozaj potvrdili, že sú šikovní a veľa toho už vedia, pani riaditeľka potvrdila, že môžu byť pasovaní za prvákov našej školy. Pred samotným ceremoniálom zložili sľub, v ktorom sľubovali, že budú s radosťou do školy chodiť, úlohy a školské povinnosti riadne si plniť, pravidlá správania dodržia radi a budú s každým kamaráti. Maxi ceruzkou položenou na ramene prváčikov ich pasovali včielky formulkou: „Pasujem ťa za prváka“. Pre každého žiaka bola pripravená prvácka medaila, pamätný list a darček od ZRŠ a fondu Otváraj sa brána. Na záver si spoločne zaspievali prvácku hymnu. Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností. Všetci si želáme, aby chodili do školy s úsmevom a radosťou zo svojich úspechov.

                                                                                                        

                                                                                                                                         Mgr. Jana Barancová

   

       

   

 • Koncert Robo Papp

  Do galérie Koncert Robo Papp boli pridané fotografie.

 • Pasovanie prvákov

  Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

 • KERIC

  Do galérie KERIC boli pridané fotografie.

 • Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

   „The more you ask,  the more you learn“  alebo „Čím viac sa budeš pýtať, tým viac sa dozvieš...“, toto pravidlo sa nám potvrdilo aj dnes 20. 11. 2018, kedy si žiaci ôsmych a deviatych ročníkov  zmerali svoje sily v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. A to, že sa naši žiaci vo svete raz nestratia sme sa presvedčili aj my, keď vo vedomostnom teste museli dokázať svoje zručnosti z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením.     

  Okrem spomínaných zručností museli  v krátkom časovom intervale vymyslieť príbeh, ktorým porotu zaujali a aj pobavili a zároveň museli argumentovať  a presviedčať porotu o svojej pravde.  To, že niektorí naozaj veľmi dobre presviedčali bolo zrejmé aj z veľmi pozitívnej atmosféry, ktorú bolo cítiť hlavne v druhej časti olympiády.  A ako to celé dopadlo?

  1. miesto          Martin Bórik, 9.B

  2. miesto          Andrej Sučík, 9. A

  3. miesto          Gabriela Lhoťanová, 9. C

  Víťazom gratulujeme a želáme veľa šťastia tým, ktorí nás budú reprezentovať  v obvodnom kole. Good luck!

  Mgr. Daniela Kopásková

 • Zber papiera
 • Vybíjaná

  Žiaci 4. ročníka sa 15.11.2018 zúčastnili okresného kola vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok v Čadci.  Organizátorom turnaja bolo CVČ  Čadca. Naše 12-členné zmiešané družstvo skončilo na nepopulárnom štvrtom mieste.  K získaniu 3. miesta im chýbalo vybiť ešte jedného súperovho hráča. I napriek tomu deti do hry vložili svoje srdiečko a bojovnosť im zostala až do posledných minút turnaja.

  Mgr. Ľubica Bajáková

 • Riaditeľské voľno

  V zmysle § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách riaditeľka ZŠ Turzovka rozhodla v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov o poskytnutí

  riaditeľského voľna v stredu 21.11.2018 pre žiakov 6. - 8. ročníka

  z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka

  Mgr. Terézia Šupolová, riaditeľka

 • Informatická súťaž iBobor - 2018/2019

  V týždni od 12. do 16. novembra sa uskutočnil dvanásty ročník súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Dôležitú úlohu pri riešení súťažných úloh zohráva predstavivosť a logické myslenie. Naša škola sa do súťaže pravidelne zapája, tohto roku sme zaregistrovali až 180 žiakov. Z každej triedy na druhom stupni školy súťažilo 12 detí, 6 dievčat a 6 chlapcov. V pondelok súťažila kategória „kadetov“ – ôsmaci a deviataci, v stredu kategória „benjamínov“ - šiestaci a siedmaci a v piatok kategória „bobríkov“, piataci.

  Piataci riešili 12 úloh v čase 30 minút a mohli získať až 96 bodov. Šiestaci až deviataci riešili 15 úloh v čase 40 minút a mohli získať maximálne 80 bodov. Každý súťažiaci bol hneď po ukončení súťaže oboznámený s počtom bodov, ktoré získal. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na budúci ročník.

  Mgr. Branislav Večerík

  ​​​​​​​Kompletné výsledky: BOBOR2018vysledky.xlsx

 • Boj proti obezite a zelenina ako základ jedla

  Žiačky 6. ročníka Valéria Staníková, Sára Michalisková sa v rámci vyhlásených projektov na hodinách biológie zapojili do projektu „Boj proti obezite“. Pripravili si zaujímavú prezentáciu, ktorej obsahom bolo oboznámiť žiakov s termínom obezita, čo je jej príčinou, čo spôsobuje, ako jej predchádzať, a zelenina ako základ zdravia. Dievčatá nezabudli prezentovať zdravé jedlá, pre žiakov boli pripravené aj úlohy - výpočet BMI, koľko kociek cukru obsahujú obľúbené sladkosti, ktorý nápoj je najsladší a záverečný test. Pre najaktívnejších žiakov bola pripravená sladká odmena v podobe chutného ovocia. A keďže sa celá beseda niesla v duchu hesla „SOM FIT!“ spoločne si všetci zacvičili.

  Tak nezabúdaj na svoje zdravie, zdravo sa stravuj, pravidelne sa hýb a buď fit!

  Mgr. Michaela Sabelová

 • PRO SLAVIS 2018

  V piatok 16.11. bola naša škola opäť medzi vzdelávacími ustanovizňami, ktoré boli ocenené za svoju kvalitnú prácu na poli výchovy a vzdelávania. Tentoraz sme si prevzali na pôde Starej radnice v Žiline ocenenie za školský časopis „Čítanie pod lavicou“.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Dom Matice slovenskej v Žiline zorganizovali už 20. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov, slovenských i zahraničných, bežných i špeciálnych MŠ, ZŠ a SŠ „PRO SLAVIS 2018“. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať tvorivé aktivity a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

  V štyroch kategóriách,  od materských škôl po stredné školy, boli ocenené časopisy, ktoré podľa slov predsedníčky poroty nielen dokumentujú život jednotlivých škôl a školských zariadení. Na tvorbe časopisov sa podieľajú žiaci,  prezentujú svoju literárnu a dokumentačnú činnosť, obohatenú o vlastné fotografie, či kresby. Nechýbajú rubriky poučné i zábavné.

  Po krátkom kultúrnom programe žiakov a učiteľov zo ZUŠ v Žiline si z rúk riaditeľky Domu MS v Žiline Ing. Kataríny Kalankovej a predsedníčky poroty Mgr. Striššovej prevzali diplom a vecnú odmenu tvorcovia školských časopisov z celého Slovenska. Veď do Žiliny merali cestu žiaci a študenti z Lipian, Košíc,  Bardejova, Svidníka, Bratislavy, Senca, Trnavy, Valaskej a ďalších miest.

  Školský časopis „Čítanie po lavicou“ vychádza už 12 rokov ako štvrťročník. Za jeho vysokou profesionalitou stojí nezištná práca Danice Janišovej, ktorá odborne vedie žiakov pri jeho tvorbe. Žiaci pod jej vedením systematicky zbierajú informácie o dianí v škole, vyhľadávajú údaje o významných osobnostiach, či udalostiach, aby ich priblížili aj ostatným. Nachádzajú sa tu aj vtipné momenty spred tabule. Časopis sa v tlačenej podobe dostane ihneď po vydaní do každej triedy a pre širokú verejnosť je zverejnený na webovom sídle školy.

  Diplom za 2. miesto získané v tomto roku prevzala žiačka Petra Stričková. Všetkým, ktorí sa podieľajú na tvorbe časopisu ďakujeme za skvelú prácu a želáme veľa tvorivých nápadov pri ďalšej činnosti.

  Mgr. Terézia Šupolová

 • Základná škola v Turzovke je hrdá na svojich žiakov, ktorých úspechy siahajú za hranicu okresu i regiónu.
 • Základná škola v Turzovke je hrdá na svojich žiakov, ktorých úspechy siahajú za hranicu okresu i regiónu.

  Streda 7. novembra 2018 bola pre našu základnú školu, ale najmä pre Kamilu Kobolkovú,  žiačku 8. ročníka  opäť jedným z výnimočných dní. V Dolnom Kubíne sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov Žilinského kraja a udeľovanie Pamätných listov sv. Gorazda za mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej, záujmovo – umeleckej a športovej oblasti, ktorými v celoštátnom i medzinárodnom meradle prispeli jednotliví žiaci k rozvoju školstva Slovenskej republiky. Žiačka našej školy uspela vo výbere spomedzi 200 návrhov študentov a žiakov a bola zaradená medzi 20 najúspešnejších.

  Kamila je predovšetkým vynikajúcou a veľmi usilovnou žiačkou, rada a ochotne pomáha spolužiakom i  pedagógom. V škole sa zapája do mnohých aktivít aj v mimovyučovacom čase. Venuje sa umeleckému prednesu, divadlu, ale aj športu. Vo všetkých spomínaných oblastiach je úspešná a podarilo sa jej získať viacero ocenení.

   Umeleckému prednesu sa  Kamila venuje viac ako  5 rokov a každý rok získava zaslúžené umiestnenie: prvé miesta v školských kolách, obvodových či okresných kolách s  postupom do krajského kola Hviezdoslavovho Kubína. V rámci divadelného súboru Potvorky sa prezentovala i na regionálnej prehliadke „Naše talenty 2018“ v Žiline s inscenáciou M. R. Štefánik – životná cesta.

  Za svoje študijné a umelecké výsledky, ale predovšetkým športové majstrovstvo najmä v mažoretkovom športe, ktorému sa venuje od svojich 6 rokov (niekoľkonásobná Majsterka Slovenska, druhá vicemajsterka Európy a Majsterka sveta) a medzinárodnú reprezentáciu školy, mesta a kraja si prebrala z rúk ministerky školstva, Martiny Lubyovej, ďakovný list a malý darček ako ocenenie jej doterajšej práce.

  Kamila Kobolková je príkladom pre všetky deti, že svojou húževnatosťou, drinou, ale predovšetkým vášňou k spomínaným činnostiam a tiež veľkou  pokorou, dokáže rozvíjať svoj talent,   prepracovať sa k takýmto veľkým úspechom a zároveň byť vynikajúcou žiačkou s veľkým srdcom otvoreným pre každého.

  PhDr. Eva Dodeková, tr. učiteľka

 • Strom voľby

  Environmentálnej výchove venujeme na našej škole veľkú pozornosť. Žiakov vedieme k ochrane životného prostredia rôznymi formami. Preto sme medzi nás pozvali lektorku neziskovej organizácie Deti čistej Zeme, ktorá zastupuje aj Organizáciu zodpovednosti výrobcov Elekos. Ekovýchovný program pod názvom Strom voľby, žiakom zážitkovou formou priblížil nevyhnutnosťou separovania odpadu, ktorý denne produkujeme. Pokiaľ budeme všetci správne separovať, v komunálnom odpade skončí minimum odpadu. Tak pomôžeme nielen prírode, ale aj vlastnej peňaženke znížením poplatkov za uskladnenie odpadu na skládkach. Žiaci si uvedomujú hrozbu znečisťovania pre ďalší život na planéte Zem, dôležitosť recyklácie použitých obalov z papiera, ľahkých kovov, skla i plastov. Spontánne rozprávali o prístupe k separovaniu v domácnostiach i škole. Pri záverečnom kvíze sa všetci zhodli, že najviac sa dá recyklovať papier. Ostali prekvapení, že sklo sa dá zrecyklovať až 70-krát. Počas dňa získali nové poznatky, zároveň si uvedomili dôležitosť každého jednotlivca pri ochrane životného prostredia.

  Mgr. T. Šupolová

 • Strom voľby

  Do galérie Strom voľby boli pridané fotografie.