• Novinky

      • Zmena v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      • Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť  právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

       Právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú  zmeny v poskytovaní dotácie na stravu.

       Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € /deň má nárok dieťa, ktoré:

       • navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
       • navštevuje posledný ročník MŠ (predškolák) alebo ZŠ (t.j. dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov  a nedovŕšilo 15 rokov veku) a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus). Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Mestský úrad v Turzovke s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

        

       V prípade, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí zákonný zástupca dieťaťa k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

       • potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
       • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa ( podpisujú obidvaja rodičia, pokiaľ dieťa nie je zverené do starostlivosti jednému z rodičov). Tlačivo „Čestné vyhlásenie“ je k dispozícii na Mestskom úrade v Turzovke.  

                        

       Termín na doručenie potrebných dokumentov Mestskému úradu v Turzovke je do 2.8.2021.  V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Mestský  úrad o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.

        

       Kontaktná osoba:

       Mgr. Marcela Polková, Mestský úrad Turzovka - klientske centrum, t.č.: 041/420 93 39

       Martina Hrtúsová, t.č.: 041/420 93 37

      • Rozlúčka s I. stupňom

      • Po usilovnej celoročnej práci sme záver toho školského roka strávili rôznymi učebno-zábavnými aktivitami. Využili sme pritom tablety, telocvičňu, školské ihrisko, dobrú náladu a chuť súťažiť.

       Zavŕšením posledných chvíľ na I. stupni bola pondelková opekačka v Areáli športu a oddychu v Závodí spojená s rôznymi športovými činnosťami.

       Tento deň sme si naplno užili a pochutili si na výbornom občerstvení, ktoré nám poskytlo vedenie školy, za čo srdečne ďakujeme.

       Rozlúčili sme sa so 4. ročníkom a tešíme sa na stretnutie v 5. triede.

       štvrtáci a tr. učiteľky

      • Malí záchranari z 1.B

      • Skvelé, v Turzovke vyrastá nová posila pre vyťažených zdravotníkov
       V rámci účelových cvičení a zložky zdravotnej prípravy sme sa v piatok 25. júna oboznámili s obsahom lekárničky a so zjednoteným celoeurópskym tiesňovým telefónnym číslom 112. To však nie je všetko... Dokonca sme si i vyskúšali ošetriť odreniny na prstoch, ruke, nohe, hlave. Radšej všade. A že nám to šlo! 
       Preto vás ubezpečujeme, že môžete smelo zahodiť akékoľvek obavy, že by vás v budúcnosti nemal kto ošetriť a liečiť. 
       Malí detskí záchranári z 1. B 

      • Tretiaci na farme

      •  

       Tretiaci na farme

       Dozvedieť sa, odkiaľ prichádza mliečko do našich obchodov  je jedinečný zážitok, ktorý si užili naši tretiaci na turzovskej farme u Hadrabov.

       Počas návštevy sa mohli  dozvedieť detaily o príprave krmiva pre ovečky a kravičky, naživo mali možnosť pozorovať proces kŕmenia, dojenia a starostlivosti o ovečky. Všetky deti sa potešili osobnému kontaktu s dospelými ovcami, ako aj najmladšími ovečkami. Našiel sa i jeden benjamínček, ktorý sa nechal pohladkať a urobil tým všetkým obrovskú radosť. Na farme si deti pozreli i kravičky, ktoré už boli v tom čase na paši. Záver na farme patril našim obľúbeným koníkom, Kubovi a Lile. Pozrieť sa na svet z konského chrbta je predsa niečo. Podarilo sa to mnohým našim tretiakom. Ujo Hadraba mal pre deti obrovskú trpezlivosť  a preto mu patrí obrovská vďaka.

       Získavanie vedomostí takouto formou prináša deťom veľa zážitkov a radosti. A to bolo cieľom tejto návštevy.

        

       Mgr. Zuzana Kováčiková, Mgr. Gabriela Hnidková a žiaci 3.A,B

        

      • Rozlúčka 3.C so školským rokom

      •  

       V piatok, 25. júna, sa deti z 3.C vybrali do Areálu športu v Závodí ukončiť svoje školské povinnosti športovým dňom. Žiaci si s chuťou zahrali futbal, vybíjanú, petanque, otestovali všetky preliezky a športové zariadenia v areáli. Na záver ich čakala odmena v podobe chutných špekačiek, slaninky, syra, ktoré si sami opiekli na ohnisku.

       Do školy sa vrátili spokojní, plní zážitkov a túžbou, aby takýchto dní bolo čo najviac.

       Mgr. Emília Kobolková, tr. učiteľka

      • Tretiaci svojim otcom, oteckom, tatinom, ...

      • Deň matiek je krásnym sviatkom všetkých mamičiek. No nie sú to len mamičky, ktoré majú „svoj“ slávnostný deň. Aj oteckovia totiž slávia Deň otcov, a to už túto nedeľu.

       Vyjadriť lásku a vďačnosť sa dá hoci i malým gestom, darčekom, či jediným slovíčkom   „Ďakujem“...

       Tretiaci sa so svojimi triednymi učiteľkami postarali o to, aby ich oteckovia dostali milý darček rovnako ako mamičky pred mesiacom.

       za 3. ročník Mgr. Emília Kobolková

      • Máme radi prírodu

      •      Láska a vzťah k prírode sa v človeku pestuje už od malička a prehlbuje počas celého života. Podporiť túto ideu sme sa rozhodli i my. Na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov sme použili rôzne vyučovacie metódy, formy a aktivity s využitím medzipredmetových vzťahov. To, že naši štvrtáci majú kladný vzťah k prírode, preukázali  pozitívnym prístupom pri aplikovaní vedomostí a zručností v rôznych vyučovacích predmetoch.

            Všetko sa začalo na hodinách prírodovedy, kde si deti rozšírili vedomosti o rastlinách a živočíchoch žijúcich na Slovensku v rôznych spoločenstvách. Následne nadobudnuté vedomosti uplatnili pri tvorbe pútavých projektov na hodinách prírodovedy a vlastivedy, pričom sa zamerali i na chránené krajinné oblasti našej vlasti.  Na svoje si prišli i počas spoločnej vychádzky do prírody, cieľom ktorej bolo spoznávanie lúčnych rastlín a pozorovanie drobných živočíchov. Na identifikáciu ďalších druhov bylín nám poslúžil Atlas rastlín. Na lúke sme objavili i niekoľko živočíchov. Zblízka sme si prezreli motýľa, čmeliaka, pavúka a pohladili jaštericu či slimáka. Pri tom všetkom nás z diaľky chvíľu pozorovala plachá laň. Cesta späť bola plná smiechu a zážitkov. Dievčatá si ju spríjemnili vitím púpavových vencov, chlapci sa učili pískať na ostrici. Po príchode do školy sme si spestrili hodinu hudobnej výchovy piesňou Komár od Petra Nagya. Vydarili sa nám aj vážky a lekná so žabkami, ktoré sme vyrobili počas pracovného vyučovania. Na hodine slovenského jazyka si žiaci preverili pozornosť a čitateľskú gramotnosť vypracovaním pracovných listov o vŕbe bielej, jelši lepkavej aj kačici divej a hodina matematiky bola obohatená lesným počítaním. Poznatky o prírode zužitkovali i na hodinách informatiky pri vytváraní pútavých prezentácií. 

            Žiaľ, počas vychádzky sme objavili  miesto (na fotografii), ktoré v nás nezanechalo príjemný pocit. Nabudúce si pribalíme i rukavice a igelitové vrece.

       Mgr. Sobčáková, PaedDr. Korčeková, Mgr. Bajáková a žiaci 4. ročníka

      • O pampúšikovi

      • Kde sa vzala, tu sa vzala, na dvere nám zaklopala veľmi milá panička – rozprávková babička. Zavítala z veľkej diaľky povedať nám príbeh krátky – ako spolu s dedkom žili a pampúšik upražili.

       V utorok 15. júna sa celé naše vyučovanie nieslo v duchu tejto krásnej rozprávočky. Nielenže sme si pampúšika vyrobili, ale i upiekli. Nebol s lekvárom, ale s nutelou. A nezjedla ho líška, ale my, žiaci 1. B. Mňam! Bol taký dobrý ako od starkej! Okrem toho sme zvládli poskladať a prečítať rozstrihanú báseň, zoradili sme obrázky podľa deja rozprávky, zahrali divadlo, napísali pampúšikovské zaklínadlo.

       Snáď k nám ešte niekedy starenka príde, aby bolo zase veselo.

       Deti 1. B  a Mgr. Zuzana Mozoliková

      • ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

      • PROJEKT  „Čítame radi 2“ – pokračovanie

       Chceme sa podeliť s radosťou z ďalších nových kníh, ktoré pribudnú v našej školskej knižnici.

       Prestavujeme Vám druhú časť , úžasných a starostlivo vybraných knižných titulov.

       Bc. Monika Perďochová

      • BESEDA S GABRIELOU FUTOVOU

      • 27. máj bol pre nás významným dňom, pretože naše pozvanie prijala známa slovenská spisovateľka Gabriela Futová, ktorá má na konte už viac ako dve desiatky úžasných kníh pre deti.

       Pani spisovateľka je naozaj jedinečná, veselá a bezprostredná. Porozprávala nám o tom, ako vznikali príbehy i čo sa skrýva za pútavými názvami kníh. Veľmi úprimne a vtipne odpovedala na otázky našich ôsmakov. Dozvedeli sme sa o spisovateľkiných detských dobrodružstvách i huncútstvach jej detí, obdivovali sme jej zážitky so zvieratkami, o ktoré sa stará. Asi neuveríte, ale u nej doma by ste našli sovu, psíky, mačičky, sliepky či ovce a prezradila, že jej túžbou je i mať raz koňa. So svojimi zvieratkami zažíva neuveriteľné smutno-smiešne príbehy, ktoré ju takisto inšpirujú pri tvorbe kníh.

       V priestoroch školskej knižnice panovala uvoľnená a priateľská atmosféra, smiech i vážne zamyslenia.

       Čas nám plynul veľmi rýchlo a museli sme sa rozlúčiť. Pani spisovateľka síce odišla, ale v nás budú ešte  dlho rezonovať spomienky na toto nezabudnuteľné stretnutie.

       Ktovie, možno  i vďaka návšteve Gabriely Futovej vyrastie v našej škole nová spisovateľka či spisovateľ ...

        

        

       Pani Futová, ďakujeme!

        

       Bc. Monika Perďochová

      • Druhácka výmenná burza kníh

      • Dňa 20.mája 2021 sa v Spojenej základnej škole v Turzovke  uskutočnila "Výmenná burza kníh" pre žiakov 2. ročníka. Žiaci mohli  priniesť  svoje prečítané knihy a tie následne vymeniť so svojimi spolužiakmi, knihu za knihu. Výmene sa úprimne tešili, keď staré sa stalo novým a ihneď sa pustili do horlivého objavovania nových knižných zážitkov. 

       Akcia mala za cieľ podporovať u žiakov vzťah ku knihe, rozvoj čitateľskej gramotnosti a zároveň ukázala žiakom recykláciu v praxi, čo sa nám aj podarilo. Želáme veľa zážitkov pri objavovaní sveta kníh!

       Mgr. Antónia Urbánková

        

      • Svetový deň mlieka - básne

      •  

       Dominik Kotek 3.C

       Mlieko

       Mliečko biele to je fajn,

       Stále mi ho nalievaj.

       Jogurtiky zbožňujem,

       Bryndzu, maslo taktiež zjem.

                                                        

       Lianka  Michalisková 3.A                                                     

       Mlieko

       Každý deň mám ho rád,

       je to môj najlepší kamarát.

       Pijem ho večer a aj ráno,

       bez neho mám nepokojný spánok.

       Niekedy sa mi i sníva,

       že celý svet je z mäkučkého syra.

       Nikdy ho nemám dosť,

       mám naňho proste závislosť.                

        

        

        

       Šimon Veselka 3.C

       Mliečne árie

       Pijem mlieko ako hrom,

       narastú mi kosti ako strom.

        

       Vápnik silný, vápnik biely,

       zuby máme ako z kriedy.

        

       Fialovú kravu nám netreba,

       keď si dáme mlieko do tela.

        

       Mlieko, jogurt, tvrdé syry,

       ani Pascal nemal toľko sily.

       Keď si dal ráno kávičku,

       zabudol na mlieka lyžičku.

        

       Koza méka, ovca béka,

       z fľaše mlieko nevyteká.

        

       Miška Čečotková 3. A

       Mlieko a mliečne výrobky

       Pijeme denne mlieko čerstvé,

       k tomu rožky s masielkom natreté.

       Na desiatu jogurt ovocný,

       poobede dezert chladený.

       Večer nátierku tvarohovú,

       na žemľu chrumkavo upečenú.

       Jedzte syry, dajú sily

       aj my sme ich už okúsili.

       Kto chce byť zdravý ako buk,

       vypije mlieka plný sud.

       Tvaroh, kefír,

        smotana, syr,

       to všetko máme radi ,

        lebo chceme byť stále zdraví.  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      • Svetový deň mlieka

      • Pod záštitou Medzinárodnej mliečnej federácie sa v 3. májový utorok každoročne oslavuje Svetový deň mlieka. Táto biela tekutina patrí medzi najdôležitejšie zložky plnohodnotnej ľudskej stravy. Obsahuje veľa vitamínov, minerálov a stavebných látok, ktoré sú potrebné pre zdravý vývoj najmä detí. Tento významný deň padol tento rok na 18. mája. Aj naši tretiaci sa zapojili do tejto oslavy rôznymi aktivitami, ktoré sa prelínali takmer všetkými vyučovacími predmetmi počas celého týždňa.

       V každej triede si žiaci najskôr porozprávali o význame mlieka a jeho účinkoch na náš organizmus. Vyrobili si i plagát, ktorý im pripomínal tento významný deň. Na hodine matematiky počítali slovné úlohy o mliečku a v grafoch porovnávali rôzne údaje o ňom. Na čítaní si prečítali článok o Svetovom dni mlieka a vypracovali krátky test. Zároveň sa  zdokonaľovali v čitateľskej gramotnosti. Svoje vedomosti si overili i v krátkom kvíze. Niektorých mliečko tak očarovalo, že o ňom napísali i báseň.  Aj hodina vlastivedy sa niesla v tomto duchu. Žiaci pracovali s mapou a vyhľadávali miesta, kde sídlia mliekarenské spoločnosti. Veľmi sa pri tom zabavili. Pokusom na hodine prírodovedy si vyskúšali, že s mliečkom sa dá aj vyčarovať dúha. Pripravili si i projekt o mlieku a vo dvojiciach každý odprezentoval, čo sa o mlieku dozvedel. Projekt vytvárali i na hodine informatiky, kde využili svoje skúsenosti s prácou v  PowerPointe. Aj hodina pracovného vyučovania parila mlieku. Nie tak celkom, nesmieme zabúdať ani na odpad z jeho výrobkov. Dali sme im druhú šancu a z prázdnych obalov od mliečnych produktov sme vyrobili kravičku, robota aj vláčik .

       Aký by to však bol Deň mlieka bez jeho ochutnávky. A na tú sa všetci veľmi tešili. Na slávnosti  si pripili  čerstvým mliečkom, ochutnali vlastnoručne vyrobené koktaily a mliečne chuťovky. Mňam, to boli dobroty. Už teraz sa všetci tešia na ďalšiu takú slávnosť. A mliečko odteraz bude mať určite inú príchuť, keď sme sa počas tohto týždňa o ňom toľko dozvedeli.

        

        

       Zapísala Mgr. Zuzana Kováčiková

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje