Navigácia

 • Výlet Bojnice

  Do galérie Výlet Bojnice boli pridané fotografie.

 • MDD v znamení športu

  Do galérie MDD v znamení športu boli pridané fotografie.

 • Projekt SadOVO

  Do galérie Projekt SadOVO boli pridané fotografie.

 • Projekt SadOVO 2019

  V Trenčíne 6.-7. júna 2019  odštartoval  dvojdňový kurz projektu SadOVO. Cieľom tohto  projektu, do ktorého je aj naša škola zapojená,  je záchrana a pestovanie starých odrôd ovocných stromov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Členmi tímu našej školy sú žiačky 5.A Alica Husárová a Radoslava Hrušková . Žiačky sa spolu s koordinátorom zúčastnili ovocinárskej exkurzie  v Bielych Karpatoch. Navštívili centrum Veronica v Hoštetíne. Lektori  združenia Živica si pre žiakov a učiteľov pripravili výučbový program v miestnom sade. Druhý deň sme strávili v extenzívnom  ovocnom sade Španie  ako aj v ovocnej škôlke v Bošáci. Výklad bol pútavý  , spojený s aktivitami priamo v záhrade.

  Už  teraz sa tešíme na návštevu  lektorov, ktorí k nám zavítajú 25.júna 2019 a priamo v teréne nám ukážu ,čo je potrebné pripraviť pred  výsadbou  ovocných stromov v areáli našej základnej školy.

 • Divadelné predstavenie

  Do galérie Divadelné predstavenie boli pridané fotografie.

 • DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

  Oneskorený darček dostali k sviatku deti z ŠKD vo štvrtok (6.6.), keď k nim opäť po roku zavítalo žilinské Divadlo zo šuflíka. Predstavili sa s novou rozprávkou O kocúrovi a pyšnej hviezde. Príbeh bol nie len poučný ale aj zábavný. Pekné dekorácie, veselé kostýmy zaujali deti, ktoré pozorne predstavenie sledovali.

 • DOPRAVNÁ VÝCHOVA

  Je veľmi dôležité, aby sa deti vedeli bezpečne pohybovať po cestách ako chodci, či cyklisti. Deti v školskom  klube si hravou formou osvojovali dopravné predpisy a značky. Dopravná výchova pozostávala z dvoch častí. Teoretická – formou prezentácie získavali vedomosti o pravidlách pre chodcov a cyklistov, poznávali značky a boli poučení o nosení reflexných prvkov. V kvízoch si overili svoje vedomosti. V praktickej časti predviedli jazdu zručnosti a dodržiavanie dopravných značiek. Odmenou za absolvovanie kvízov a jazdy zručnosti bol preukaz cyklistu.

 • Školský výlet - Vrátna - Chleb

  Dňa 5.júna 2019 sa žiaci piateho ročníka a i 9.A vybrali spoznávať krásy Slovenska do Vrátnej doliny – Chleb. Po celoročnej  snahe a úsilí získať čo  najlepšie známky si prišli oddýchnuť do prírody. Počasie  bolo slnečné, a tak aj z lanovky mali krásny výhľad na krajinu.  Najkrajší však mali priamo z vrchu Chleb , na ktorý sa dostali turistickým chodníkom . Cestou videli množstvo krásne kvitnúcich zvončekov, medvedí cesnak  ,babôčku pŕhľavovú a dokonca aj slepúcha. Niekde nás prekvapila aj malá prikrývka snehu.

 • Časopis "Slovenčinári"

  Tento časopis s celoslovenskou pôsobnosťou vydáva Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny, Kadnárova 4, 831 52 Bratislava. Členkou redakčnej rady je aj pani učiteľka našej školy PhDr. Eva Dodeková

  V čísle 3 je uverejnených viacero príspevkov učiteľov našej školy o zaujímavých podujatiach, ktoré uskutočnili so svojimi žiakmi i rodičmi. Tešia nás aj ukážky literárnych a výtvarných prác našich žiakov. Všetkým, učiteľom i žiakom, patrí naša vďaka za prezentáciu našej školy aj takouto formou. Časopis si môžete prečítať na:

  https://slovencinari9.webnode.sk/o-nas/

   

 • Ekoblok

  Do záložky Ekoblok boli pridané nové súbory.

 • Oznam o zmene výšky stravného

  V zmysle novelizácie č. 2/2019 VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka, prijatej na zasadaní Mestského zastupiteľstva dňa 21.02.2019 určuje Mesto Turzovka s platnosťou od 01.04.2019 nasledovné finančné pásma:

  Školská jedáleň pri základnej škole

  Príspevok na nákup potravín na jeden deň pre dieťa základnej školy (4. pásmo) je:

  1. obedy žiakov 1.-4. roč........................1,09 €
  2. obedy žiakov 5.-9. roč........................1,16 €
  3. zamestnanci ZŠ a cudzí stravníci.......1,26 €

  Výška príspevku na režijné náklady pre žiakov ZŠ je 5.-€ na mesiac bez ohľadu, koľko dní sa žiak odstravuje.

  Stravné za mesiac apríl 2019 sa bude vyberať v dňoch 01.-05.04.2019 nasledovne:

  ročníky 1.-4. ................18 dní x 1,09 € + 5.-€ = 24,62 €

  ročníky 5.-9..................18 dní x 1,16 € + 5.-€ = 25,88 €

  dôchodcovia.................18 dní x 2,56 € = 46,08 €

  zamestnanci..................18 dní x 0,92 € = 16,56 € + príspevok zo SF

 • Poďakovanie

  Ďakujem veľmi pekne za hosťovanie našich návštevníkov u vás na škole. Návšteva sa im páčila a bola pre nich velmi užitočná pri príprave ich budúcich dobrovoľníkov do KERICu.

  Mirka Petriková

  KERIC

  Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s KERICom, neziskovou mimovládnou mládežníckou organizáciou, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 - 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí a líšia sa na základe potrieb jednotlivcov a skupín. Snažia sa o spojenie nášho regiónu s Európou. V rámci spolupráce školu navštevujú dobrovoľníci z mnohých krajín sveta. Žiakom približujú históriu, kultúru, tradície, prírodu, či iné zaujímavosti svojich rodných krajín. Žiaci si zasa v praxi otestujú svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, dozvedia sa zaujímavým spôsobom veľa nových informácii. Všetci spoločne sa učíme tolerancii a spolupráci.   

   

 • 7. 2. 2019

  Aktualizovali sme modul

 • Vážení rodičia - vodiči

   

  Žiadame Vás, aby ste nevchádzali autami do školského areálu, vrátane okolia školskej jedálne a družiny. Svojím konaním ohrozujete zdravie a bezpečnosť detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni,  alebo navštevujú ŠKD. Činnosť ŠKD je najmä o pohybových aktivitách a rekreačnej činnosti vonku, prechádzajúce, či parkujúce autá im túto činnosť značne komplikujú.

  Zdravie a bezpečnosť detí je určite prioritou všetkých – rodičov, školy i ostatnej verejnosti.

   

  Ďakujeme za pochopenie

   

   

   

 • V základnej škole úspešne

  V základnej škole úspešne

 • Podpora duálneho vzdelávania
 • Projekt The Slovak and Czech
 • Aby sme nezabúdali...
 • Prázdniny v škol. roku 2018-2019

  Jesenné: 31. októbra - 2. novembra 2018, začiatok vyučovania po prázdninách 5. novembra 2018 (pondelok)

  Vianočné: 23. decembra 2017 - 7. januára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára 2019 (utorok)

  Polročné: 1. februára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 4. februára 2019 (pondelok)

  Jarné: 4. marca 2019 - 8. marca 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 11. marca 2019 (pondelok)

  Veľkonočné: 18. apríla 2019 - 23. apríla 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 24. apríla 2019 (streda)

  Letné: 1. júla 2019 - 31. augusta 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 2. septembra 2019 (pondelok)

 • Tlačová správa