• História školy

     • Rok 1816
      • Prvá školská budova

       Prvá školská budova

       Prvá školská budova v Turzovke bola drevená škola postavená cirkevnou obcou.
     • 1910 - 1914
      • Škola za kostolom

       Škola za kostolom

       Štát dal aj vďaka prostriedkom obce postaviť murovanú školu v Turzovke za kostolom, na Vyšnom konci a v Korni I.

     • 1.9.1964
      • Škola na Bukovine

       Škola na Bukovine

       Bola otvorená škola v Turzovke - Bukovina, ktorá bola na vtedajšiu dobu jedna z najmodernejších v Československu. Má spolu 5 pavilónov, z toho 2 na vyučovanie, telocvičňu, dielne, školský klub a jedáleň.
       1. 9. 1964 bol daný do užívania A pavilón novej 23 triednej školy na Bukovine, v ktorom sa začali vyučovať  žiaci 6. -9. ročníka. V priebehu školského roka boli dané do užívania aj ďalšie priestory – B pavilón, telocvičňa, školské dielne a školská družina s jedálňou. Žiaci 1. – 3. ročníka sa naďalej vyučovali v starej škole za kostolom, nakoľko 23 učební nepostačovalo na výuku všetkých  1 094 žiakov. Tí boli rozdelení celkom do 30 tried. Všetci žiaci ročníkov 1.- 5. sa vyučovali na zmeny v týždennom cykle.
     • 1.9.1986 - 1.9.1987
      • Špeciálna základná škola

       Špeciálna základná škola

       V septembri 1986 sa už všetci žiaci učili v budovách školy na Bukovine. Priestory starej školy za kostolom boli uvoľnené len pre potreby špeciálnej základnej školy.

       V septembri 1987 bola zrušená ZŠ Turzovka Vyšný koniec. Žiaci 1. stupňa sa tu aj naďalej vyučovali, ale organizačne bola pričlenená k ZŠ Turzovka Bukovina.

     • 1992 - 2000
      • Pre potreby vyučovania ročníkov 1. – 4. sa využívali upravené miestnosti v objekte bývalých detských jaslí na sídlisku Šárky. V dvojzmennej prevádzke sa tu vyučovalo celkom 8 tried. V roku 2000 boli priestory uvoľnené pre potreby Materskej školy Šárky.
     • 30.6.2001
      • Bola zrušená ZŠ v Turzovke Hlinenom, žiaci 1. – 4. ročníka sa síce ešte v budove učili v spojených ročníkoch, ale organizačne bola škola pričlenená k  ZŠ Turzovka Bukovina. Vyučovanie bolo úplne zrušené v objekte školy na Vyšnom konci 30. júna 2003 a v objekte v Hlinenom 30. júna 2004. Tieto kroky si vyžiadal sústavný pokles žiakov a narastajúce prevádzkové náklady.
     • 2004 - 2007
      • V rokoch 2004 – 2007 v dôsledku poklesu detí v ŠKD a z dôvodu zabezpečenia len dopoludňajšieho vyučovania pre žiakov 1. stupňa dochádzajúcich z mestských častí Hlinené, Vyšný koniec a Turkov sa títo vyučovali v miestnostiach ŠKD.
     • 1.9.2004
      • Prvá počítačová učebňa

       Prvá počítačová učebňa

       Slávnostne bola odovzdaná do užívania historicky prvá počítačová učebňa, ktorá bola zriadená v priestoroch bývalej drevodielne. Počítače, ktoré  boli dodané z Infoveku mali pripojenie na internet a od prvého okamihu mali o ne žiaci obrovský záujem. Nové priestory tu našla aj školská knižnica.
     • október 2005
      • Bola zrekonštruovaná časť kotolne a jej priestory boli premenené na učebňu, ktorou sa čiastočne znížila dvojzmennosť vo vyučovaní po zrušení ZŠ Hlinené.
     • jún 2007
      • Rekonštrukcia pavilónu C - školské dielne

       Rekonštrukcia pavilónu C - školské dielne

       Začala sa rekonštrukcia objektu školských dielní – nadstavbou sme získali 3 nové učebne. Rekonštrukcia si vyžiadala celkové náklady takmer 8 milónov  z rozpočtu zriaďovateľa. Odovzdaním objektu do užívania 1. 9. 2007 sa žiaci i učitelia našej školy po dlhých rokoch dočkali vyučovania len v rannej zmene. Túto historickú chvíľu uvítali nielen žiaci a učitelia ale aj široká verejnosť.
     • 1.9.2007
      • Od školského roku 2007/2008 škola používa logo, ktorého autorom je učiteľ našej školy Mgr. Branislav Večerík, ktorý vyučuje na 2. stupni dejepis. Žiaci i zamestnanci vyberali víťazné logo zo 17 návrhov.
     • máj 2008
      • Rekonštrukcia jedálne

       Rekonštrukcia jedálne

       Začala sa rekonštrukcia objektu ŠKD a školskej jedálne, ktorú finančne i projekčne opäť realizovalo mesto Turzovka za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania. Nadstavbou sa získalo 6 bytových jednotiek. Všetky 3 zrekonštruované objekty majú sedlové strechy, čím sa vyriešil vlečúci sa problém so zatekaním. Počas tejto rekoštrukcie sme z vlastných prostriedkov ŠJ zlepšili pracovné podmienky kuchárok – zväčšili a zmodernizovali sme šatne, opravili sociálne zariadenie a príručný sklad.
     • október 2008
      • Druhá počítačová učebňa

       Druhá počítačová učebňa

       Do užívania bola daná druhá počítačová učebňa na poschodí zrekonštruovaného C pavilónu. Učebňa mala 17 počítačov.
     • november 2008
      • Učebňa cudzích jazykov

       Do užívania dala škola historicky prvú odbornú učebňu na vyučovanie cudzích jazykov – jazykové laboratórium v hodnote 298 000.- Sk z rozpočtu školy. Nachádza sa tu moderná audiovizuálna technika, IKT s eBeam tabuľou. Učebňa určite prispeje ku skvalitneniu výučby cudzích jazykov na našej škole v súlade s novým štátnym a školským vzdelávacím programom, ktorý zavádza vyučovanie Cj od 3. ročníka.
     • 2009 - 2010
      • Ďalšie špeciálne učebňe

       V školskom roku 2009/10 sme postupne zriadili dve nové učebne IKT, ktoré vznikli v priestoroch bývalých kabinetov. Technika do jednej učebne bola získaná vďaka projektu „Ďalšie vzdelávanie učiteľov“ a žiaci ju využívajú najmä na vyučovanie chémie, dejepisu a zemepisu. Z vlastných prostriedkov sme počítačmi vybavili učebňu pre informatickú výchovu na 1. stupni. Postupne vybavujeme ďalšie triedy interaktívnymi tabuľami – žiaci si budujú kladný vzťah k učeniu, získavajú nové zručnosti a kompetencie.
       Popri počítačovej gramotnosti nezabúdame ani na technickú zručnosť našich žiakov. Po mnohých rokoch sa nám vo vlastnej réžii podarilo vymeniť pracovné stoly v školskej dielni za nové a zakúpiť žiacke súpravy na prácu s drevom. Žiaci za pomoci nových pomôcok tak získavajú kladný vzťah aj k manuálnej práci.
     • január 2010
      • Modernizácia ŠKD

       Modernizácia ŠKD

       Dokončili sme celkovú modernizáciu  priestorov ŠKD. Starú, nevyhovujúcu podlahu sme vymenili za novú, plávajúcu, ktorá spĺňa hygienické i bezpečnostné kritéria pre školské zariadenie.
     • júl - august 2010
      • Rekonštrukcia pavilónov

       Rekonštrukcia pavilónov

       Počas letných prázdnin prešla škola ďalšou veľkou rekonštrukciou. V pavilóne A a B sa menili okná za plastové. V pavilóne A, B a v budove jedálne a ŠKD boli vymenené radiátory a po kalamite s kúrením prešlo rekonštrukciou celé kúrenie výmenou potrubia. V B pavilóne boli tiež upravené podlahy v triedach.
     • október 2011
      • Špeciálne učebne na škole

       Na škole boli postupne zriadené učebne informatiky,   cudzích jazykov, chémie, dejepisu a geografie. Koncom októbra k nim pribudla učebňa fyziky. Samozrejmosťou je moderná didaktická technika – interaktívne tabule, dataprojektory, vizualizéry. Tie žiakom sprostredkúvajú nové vedomosti oveľa zaujímavejším a pútavejším spôsobom.
     • 2012
      • Turzovská škola centrom kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl

       Turzovská škola centrom kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl

       Základná škola zareagovala začiatkom  roku 2010 na výzvu Metodicko-pedagogického centra o zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania vypracovaním projektu. Tento bol schválený a v školskom roku sa pristúpilo k realizácii. MPC dodalo IKT techniku – 21 notebookov, dataprojektor, Wifi, škola poskytla upravené priestory. Učebňa poskytne možnosť ďalšieho vzdelávania pedagogickým a odborným zamestnancom nielen z Turzovky ale aj ostatných škôl z regiónu.
     • 2012 - 2013
      • Šatňové skrinky pre žiakov

       Šatňové skrinky pre žiakov

       V priebehu tohto školského roka boli postupne zakúpené šatňové skrinky pre všetkých žiakov 2. stupňa. Skrinky esteticky doplnili interiér školy a zároveň sme eliminovali drobné krádeže. 
     • júl - august 2013
      • Nadstavba pavilónu B

       Nadstavba pavilónu B

       Škola dlhodobo zápasila s havarijným stavom rovnej strechy na pavilóne B. Zatekalo po každom daždi, v triedach i na chodbách boli vždy v pohotovosti vedrá, na stenách sa objavila zdraviu škodlivá pleseň. Nadstavbou sme získali 7 nových učební a novú sedlovú strechu. Do nových učební sa nasťahujú žiaci prvého stupňa a doteraz používané učebne premeníme na odborné - jazykové laboratórium, multimediálnu učebňu, učebňu prírodovedných predmetov.
     • september 2013
      • Ďalšie tri odborné učebne

       Ďalšie tri odborné učebne

       Ústav informácií a prognóz školstva začal Národný projekt „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. Naša škola je jednou zo 49 pilotných škôl, kde sa  projekt overovuje v praxi. Vďaka tomu sme získali zariadenie 3 odborných učební - chemicko-biologické laboratórium, fyzikálne laboratórium a učebňu technickej výchovy. Okrem nábytku sme získali učebné pomôcky, odbornú literatúru, náradie a nástroje, interaktívne techniku a didaktické pomôcky. Vyučujúci prírodovedných predmetov sa budú vzdelávať v programoch kontinuálneho vzdelávania so zameraním na prírodovedné predmety.
     • leto 2014
      • Nové učebne v pavilóne B na poschodí

       Nové učebne v pavilóne B na poschodí

       Na škole opäť prebiehajú stavebné práce, dokončujú sa vnútorné priestory na druhom poschodí v pavilóne B. Po dokončení bude slúžiť žiakom i učiteľom  sedem nových priestranných učební. Škola tak po dlhých rokoch získala dostatočné priestory na kvalitné vyučovanie a odborné učebne. Pre žiakov 1. stupňa sú tu zriadené 2 multifunkčné učebne na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky. Celkovou opravou prešla aj elektroinštalácia v pavilóne B. Každá učebňa má samostatný elektrický okruh, bezpečné pripojenie interaktívnej tabule s internetom, moderné  , vysoko výkonné a zároveň úsporné svietidlá, kvalitný školský rozhlas a elektronický zabezpečovací systém.
     • január 2015
      • Kalamitný stav pavilónu B

       Pondelok 12. január 2015 mal pre nás trpkú príchuť. Po príchode do školy sme našli kompletne vytopený pavilón B, ktorý bol len pred pár mesiacmi slávnostne odovzdaný do užívania po nadstavbe a rekonštrukcii. Celú pohromu spôsobila prasknutá vodovodná batéria na 2. poschodí. Následky havárie sa odstraňovali nasledujúceho pol roka, najviac postihnuté učebne boli opravené až počas letných prázdnin.
     • leto 2016
      • Rekonštrukcia strechy pavilónu A

       Rekonštrukcia strechy pavilónu A

       Zriaďovateľ získal z MŠVVaŠ dotáciu na odstránenie havarijného stavu strechy pavilónu A.  Počas rekoštrukčných prác do školy viackrátzatieklo, došlo k poškodeniu vnútorných priestorov. V opravenom pavilóne sa vyučovanie začalo až v polovici septembra. Zhotovením sedlovej strechy aj na tomto pavilóne sa odstránili dlhoročné problémy so zatekaním rovných striech.
     • leo 2017
      • Zateplenie pavilónu A

       Zateplenie pavilónu A

       V priebehu letných prázdnin pristúpil zriaďovateľ k zatepleniu obvodového plášťa aj na poslednom pavilóne A. Stavebné práce opäť sprevádzali problémy. Vyvrcholením bolo rozbitie 35 sklenených vyplní na pavilóne A zamestnancom jednej z firiem pracujúcich na zateplení v prvý školský deň. 
     • leto 2017
      • Multifunkčné ihrisko

       Vybudovaním multifunkčného ihriska s umelým povrchom škola získala nové priestory na vyučovanie telesnej výchovy i mimoškolskú činnosť.
  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje