Navigácia

 • Informatická súťaž iBobor - 2018/2019

  V týždni od 12. do 16. novembra sa uskutočnil dvanásty ročník súťaže iBobor, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Dôležitú úlohu pri riešení súťažných úloh zohráva predstavivosť a logické myslenie. Naša škola sa do súťaže pravidelne zapája, tohto roku sme zaregistrovali až 180 žiakov. Z každej triedy na druhom stupni školy súťažilo 12 detí, 6 dievčat a 6 chlapcov. V pondelok súťažila kategória „kadetov“ – ôsmaci a deviataci, v stredu kategória „benjamínov“ - šiestaci a siedmaci a v piatok kategória „bobríkov“, piataci.

  Piataci riešili 12 úloh v čase 30 minút a mohli získať až 96 bodov. Šiestaci až deviataci riešili 15 úloh v čase 40 minút a mohli získať maximálne 80 bodov. Každý súťažiaci bol hneď po ukončení súťaže oboznámený s počtom bodov, ktoré získal. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na budúci ročník.

  Mgr. Branislav Večerík

  ​​​​​​​Kompletné výsledky: BOBOR2018vysledky.xlsx

 • Boj proti obezite a zelenina ako základ jedla

  Žiačky 6. ročníka Valéria Staníková, Sára Michalisková sa v rámci vyhlásených projektov na hodinách biológie zapojili do projektu „Boj proti obezite“. Pripravili si zaujímavú prezentáciu, ktorej obsahom bolo oboznámiť žiakov s termínom obezita, čo je jej príčinou, čo spôsobuje, ako jej predchádzať, a zelenina ako základ zdravia. Dievčatá nezabudli prezentovať zdravé jedlá, pre žiakov boli pripravené aj úlohy - výpočet BMI, koľko kociek cukru obsahujú obľúbené sladkosti, ktorý nápoj je najsladší a záverečný test. Pre najaktívnejších žiakov bola pripravená sladká odmena v podobe chutného ovocia. A keďže sa celá beseda niesla v duchu hesla „SOM FIT!“ spoločne si všetci zacvičili.

  Tak nezabúdaj na svoje zdravie, zdravo sa stravuj, pravidelne sa hýb a buď fit!

  Mgr. Michaela Sabelová

 • PRO SLAVIS 2018

  V piatok 16.11. bola naša škola opäť medzi vzdelávacími ustanovizňami, ktoré boli ocenené za svoju kvalitnú prácu na poli výchovy a vzdelávania. Tentoraz sme si prevzali na pôde Starej radnice v Žiline ocenenie za školský časopis „Čítanie pod lavicou“.

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a Dom Matice slovenskej v Žiline zorganizovali už 20. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov, slovenských i zahraničných, bežných i špeciálnych MŠ, ZŠ a SŠ „PRO SLAVIS 2018“. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať tvorivé aktivity a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

  V štyroch kategóriách,  od materských škôl po stredné školy, boli ocenené časopisy, ktoré podľa slov predsedníčky poroty nielen dokumentujú život jednotlivých škôl a školských zariadení. Na tvorbe časopisov sa podieľajú žiaci,  prezentujú svoju literárnu a dokumentačnú činnosť, obohatenú o vlastné fotografie, či kresby. Nechýbajú rubriky poučné i zábavné.

  Po krátkom kultúrnom programe žiakov a učiteľov zo ZUŠ v Žiline si z rúk riaditeľky Domu MS v Žiline Ing. Kataríny Kalankovej a predsedníčky poroty Mgr. Striššovej prevzali diplom a vecnú odmenu tvorcovia školských časopisov z celého Slovenska. Veď do Žiliny merali cestu žiaci a študenti z Lipian, Košíc,  Bardejova, Svidníka, Bratislavy, Senca, Trnavy, Valaskej a ďalších miest.

  Školský časopis „Čítanie po lavicou“ vychádza už 12 rokov ako štvrťročník. Za jeho vysokou profesionalitou stojí nezištná práca Danice Janišovej, ktorá odborne vedie žiakov pri jeho tvorbe. Žiaci pod jej vedením systematicky zbierajú informácie o dianí v škole, vyhľadávajú údaje o významných osobnostiach, či udalostiach, aby ich priblížili aj ostatným. Nachádzajú sa tu aj vtipné momenty spred tabule. Časopis sa v tlačenej podobe dostane ihneď po vydaní do každej triedy a pre širokú verejnosť je zverejnený na webovom sídle školy.

  Diplom za 2. miesto získané v tomto roku prevzala žiačka Petra Stričková. Všetkým, ktorí sa podieľajú na tvorbe časopisu ďakujeme za skvelú prácu a želáme veľa tvorivých nápadov pri ďalšej činnosti.

  Mgr. Terézia Šupolová

 • Základná škola v Turzovke je hrdá na svojich žiakov, ktorých úspechy siahajú za hranicu okresu i regiónu.
 • Základná škola v Turzovke je hrdá na svojich žiakov, ktorých úspechy siahajú za hranicu okresu i regiónu.

  Streda 7. novembra 2018 bola pre našu základnú školu, ale najmä pre Kamilu Kobolkovú,  žiačku 8. ročníka  opäť jedným z výnimočných dní. V Dolnom Kubíne sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov Žilinského kraja a udeľovanie Pamätných listov sv. Gorazda za mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej, záujmovo – umeleckej a športovej oblasti, ktorými v celoštátnom i medzinárodnom meradle prispeli jednotliví žiaci k rozvoju školstva Slovenskej republiky. Žiačka našej školy uspela vo výbere spomedzi 200 návrhov študentov a žiakov a bola zaradená medzi 20 najúspešnejších.

  Kamila je predovšetkým vynikajúcou a veľmi usilovnou žiačkou, rada a ochotne pomáha spolužiakom i  pedagógom. V škole sa zapája do mnohých aktivít aj v mimovyučovacom čase. Venuje sa umeleckému prednesu, divadlu, ale aj športu. Vo všetkých spomínaných oblastiach je úspešná a podarilo sa jej získať viacero ocenení.

   Umeleckému prednesu sa  Kamila venuje viac ako  5 rokov a každý rok získava zaslúžené umiestnenie: prvé miesta v školských kolách, obvodových či okresných kolách s  postupom do krajského kola Hviezdoslavovho Kubína. V rámci divadelného súboru Potvorky sa prezentovala i na regionálnej prehliadke „Naše talenty 2018“ v Žiline s inscenáciou M. R. Štefánik – životná cesta.

  Za svoje študijné a umelecké výsledky, ale predovšetkým športové majstrovstvo najmä v mažoretkovom športe, ktorému sa venuje od svojich 6 rokov (niekoľkonásobná Majsterka Slovenska, druhá vicemajsterka Európy a Majsterka sveta) a medzinárodnú reprezentáciu školy, mesta a kraja si prebrala z rúk ministerky školstva, Martiny Lubyovej, ďakovný list a malý darček ako ocenenie jej doterajšej práce.

  Kamila Kobolková je príkladom pre všetky deti, že svojou húževnatosťou, drinou, ale predovšetkým vášňou k spomínaným činnostiam a tiež veľkou  pokorou, dokáže rozvíjať svoj talent,   prepracovať sa k takýmto veľkým úspechom a zároveň byť vynikajúcou žiačkou s veľkým srdcom otvoreným pre každého.

  PhDr. Eva Dodeková, tr. učiteľka

 • Strom voľby

  Environmentálnej výchove venujeme na našej škole veľkú pozornosť. Žiakov vedieme k ochrane životného prostredia rôznymi formami. Preto sme medzi nás pozvali lektorku neziskovej organizácie Deti čistej Zeme, ktorá zastupuje aj Organizáciu zodpovednosti výrobcov Elekos. Ekovýchovný program pod názvom Strom voľby, žiakom zážitkovou formou priblížil nevyhnutnosťou separovania odpadu, ktorý denne produkujeme. Pokiaľ budeme všetci správne separovať, v komunálnom odpade skončí minimum odpadu. Tak pomôžeme nielen prírode, ale aj vlastnej peňaženke znížením poplatkov za uskladnenie odpadu na skládkach. Žiaci si uvedomujú hrozbu znečisťovania pre ďalší život na planéte Zem, dôležitosť recyklácie použitých obalov z papiera, ľahkých kovov, skla i plastov. Spontánne rozprávali o prístupe k separovaniu v domácnostiach i škole. Pri záverečnom kvíze sa všetci zhodli, že najviac sa dá recyklovať papier. Ostali prekvapení, že sklo sa dá zrecyklovať až 70-krát. Počas dňa získali nové poznatky, zároveň si uvedomili dôležitosť každého jednotlivca pri ochrane životného prostredia.

  Mgr. T. Šupolová

 • Strom voľby

  Do galérie Strom voľby boli pridané fotografie.

 • Skrátené vyučovanie

  Dňa 15.11.2018 bude z dôvodu prerušenej dodávky tepla skrátené vyučovanie.

   

  1.hod. 8,00 - 8,35

  2.hod. 8,40 - 9,15

  3.hod. 9,20 - 9,55

  4.hod. 10,05 - 10,40

  5.hod. 10,45 - 11,20

  6.hod. 11,25 - 12,00

  ŠKD bude mať prevádzku do 14,00

 • Knižná búdka

  Na prízemí pavilónu A vyrástol malilinký domček, vlastne knižná búdka. V tejto búdke nájdu  žiaci rôzne knihy, ktoré si už niekto prečítal, ale chcel, aby slúžili aj ostatným, preto ich do búdky vložil.
  Každý žiak si môže knihy požičať,  po prečítaní je však potrebné ich vrátiť. Je tu však aj možnosť knihu z búdky vymeniť za inú. Tiež je možné  do búdky vložiť knihy, ktoré by inak skončili v zbere alebo na smetisku. 
  Tešíme sa na čitateľov a tiež na rozrastanie našej utešenej búdky.
  Ďakujeme!

  PhDr. E. Dodeková

 • Darčeky pre seniorov

  Do galérie Darčeky pre seniorov boli pridané fotografie.

 • Kreatívna jeseň

  Do galérie Kreatívna jeseň boli pridané fotografie.

 • Deviataci v Kericu

  8.11.2018

  I tento rok pokračuje naša spolupráca s Kericom v Čadci. Dôkazom je účasť našich žiakov z 9.A na workshope „Štruktúrovaný dialóg. Primárnym cieľom je aktivizácia mladých ľudí a ich postupné zapojenie sa do lokálnej komunity formou miniprojektov, ako aj dosiahnuť u nich prirodzenú potrebu a nebojácnosť komunikovať v cudzom jazyku a prestať sa zamýšľať nad rozdielmi medzi ľuďmi.

  Deviataci, veľa úspechov!

  Mgr. Daniela Šamajová

 • Hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a kaštieľ v Radoli

  16.10.2018
  Žiaci štvrtých ročníkov sa zúčastnili vlastivedno-prírodovednej exkurzie do hvezdárne  v Kysuckom Novom Meste a kaštieľa v Radoli.
  Pútavou formou im bolo prezentované učivo o planétach Slnečnej sústavy. Na vlastné oči videli, akou rýchlosťou sa otáča naša Zem, hľadali slnečné škvrny na Slnku.
  Kaštieľ v Radoli patrí medzi najstaršie kultúrne pamiatky na Kysuciach. Expozície sú venované rôznym témam. V najstaršej časti nás očarili exponáty od najstaršieho  obdobia paleolitu až po stredovek. Na poschodí kaštieľa si prezreli  Meštianske bývanie na Kysuciach, Odkaz Cyrilo-metodskej tradície a Svet alchymistu. Žiaci si odniesli nové vedomosti, ktoré aj neskôr využijú v edukačnom procese.
                                                                                                         Mgr. Sobčáková Ľubica

 • Manínska tiesňava

  Do galérie Manínska tiesňava boli pridané fotografie.

 • Zdokonaľovací plavecký výcvik 2018

  Počas mesiaca október sa uskutočnil na základnej škole v Turzovke zdokonaľovací  plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka. Výcviku sa zúčastnilo 48 žiakov z celkového počtu  65, čo značí o zníženom  záujme žiakov o plavecký výcvik oproti minulým rokom.  Žiaci boli rozdelení na dve skupiny. V prvej skupine boli 2 družstvá rozdelení podľa plaveckých zručností. Druhú skupinu tvorili 3 družstvá. Plavecký výcvik prebiehal  denne v 2 hodinových blokoch, ktoré boli zamerané na zdokonaľovanie plaveckých zručností. Počas kurzu žiaci si vyskúšali všetky plavecké spôsoby, potápanie a rôzne obrátky pri plávaní. Počas celé kurzu panovala veľmi dobrá nálada. Žiaci sa odreagovali od bežných školský povinností a zabudli na bežné starosti. Na začiatku boli aj žiaci, ktorí boli  neplavci. Výcvik končil ukážkou plaveckých zručností, ktorým ohromili inštruktorov. Všetci žiaci sa zlepšili a to značí o veľkom úsilí žiakov sa zdokonaľovať. Kurz sa ukončili mohutným pokrikom a niektorí mali aj slzy v očiach, že kurz sa končí. Lebo veľmi radi by si ho predĺžili. 

  Veľká vďaka patrí vedeniu školy za uskutočnenie plaveckého výcviku, lebo  bez ich podpory by sa plavecký výcvik nemohol uskutočniť. Len veľmi málo škôl organizuje okrem základného výcviku aj zdokonaľovací. Samozrejme treba poďakovať aj pedagógom za ich trpezlivosť a snahu žiakov naučiť správne plávať a vzbudiť v nich záujem o pravidelné športovanie.
  Mgr. Pavol Škorník
   

 • Základný plavecký výcvik

  V dňoch 22. – 26. októbra sa uskutočnil základný plavecký výcvik žiakov 4. ročníka. Výcvik prebiehal 5 pracovných dní, denne po 2 hodinách a zúčastnilo sa ho 58 žiakov, ktorí boli rozdelení na 2 skupiny. V každej skupine boli 3 družstvá a žiaci boli do nich zaradení podľa plaveckých zručností. Zoznamovali sa s vodným prostredím, prekonávali svoj strach z vody, postupne si osvojovali splývavú polohu a dýchanie do vody V posledný deň všetky deti predviedli svoje výkony, na ktoré boli patrične hrdé nielen deti, ale aj ich inštruktori Plaveckej školy z Čadce. Záver plaveckého výcviku patril hrám, skákaniu, ponáraniu a šanteniu vo vode. 
  Mgr. Ľubica Bajáková

 • Bábkové divadlo Žilina

  Bábkové divadlo v Žiline otvorilo svoje brány našim ôsmakom, aby poodhalili fantazijný  svet divadla a pozreli si skvelú inscenáciu Tracyho tiger. Nadchla nás skvelá réžia, originálna scénografia, minimalistická hudba a presvedčivé herecké výkony. Odchádzali sme očarení divadelnou mágiou, ktorá nás nútila ešte ďalej uvažovať o otázkach bytia. 

  Tešíme sa na ďalšiu návštevu!

  PhDr. Eva Dodeková

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

  Dňa 5. novembra 2018 sa uskutočnilo školské kolo 11. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
  Žiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, museli zvládnuť vedomostný  test, transformáciu slohového útvaru a nakoniec aj náročné umenie rečníctva.

  Cieľom Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry je prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru.
  Výsledné poradie:
  1. miesto: Eva Sapietová (9.C)
  2. miesto: Barbora Puškárová (9.A)
  3. miesto: Vladimír Kopyčár (9.B)

  Žiačka, ktorá sa umiestnila na prvom mieste, nás bude 28. novembra 2018 reprezentovať v okresnom kole v Čadci.
  Srdečne blahoželáme!                                            Mgr. Michalisko

 • Európsky deň jazykov

  26.09.2018

  Tento deň už niekoľko rokov patrí Európskemu dňu jazykov. Vyhlásený bol Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity. Naša škola sa zapojila do tohto európskeho projektu po prvýkrát. Na hodinách angličtiny a nemčiny žiaci prezentovali jednotlivé európske krajiny, ich geografickú a kultúrnu rôznosť. Túto úlohu žiaci poňali veľmi netradične a interaktívne.

  Niektorí žiaci si vypočuli veselú pieseň o zvieratách a dozvedeli sa, že napriek tomu, že zvieracie zvuky sú všade rovnaké, ich  jazyková podoba je v jednotlivých jazykoch rôzna.

  Iní žiaci prostredníctvom nahrávok odhaľovali európske jazyky, čo bolo mnohokrát veľmi náročné, veď napr. niektoré germánske jazyky znejú takmer rovnako. Nechýbali ani kvízy odhaľujúce nielen jazykové, ale aj vedomostné znalosti žiakov.

  Ďalší žiaci vyrobili európske vlajky a papierové tričká s lexikou príslušnej krajiny. Zisťovali podobnosť i rozdielnosť jazykov starého kontinentu a hľadali paralely v materinskom jazyku. V skupinách uvažovali, prečo je dôležité učiť sa cudzí jazyk a aké výhody im táto znalosť prinesie. Výsledky svojej práce prezentovali na chodbe školy prostredníctvom Stromu Európskeho dňa jazykov. Žiakom sa európsky deň veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalší o rok!

  PhDr. Eva Dodeková

 • Mosty tvorivosti – tvorivé dielne

  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,  organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo v rámci projektu   Mosty tvorivosti  tvorivé  dielne pre režisérov a umeleckých vedúcich detských divadelných súborov a divadelných krúžkov  pod názvom  Zahrajte sa s nami v divadelnej sále Domu kultúry v Čadci. Tvorivé dielne lektorovali režisérka Eva Matysová a jej hostia. Na tomto výnimočnom podujatí sa zúčastnil aj detský recitačný kolektív Potvorky z našej základnej školy. Dievčatá z nášho súboru, rovnako ako aj ostatní žiaci, boli aktívnou súčasťou programu. Učili sa základy divadelnej reči a dýchania, vyskúšali si javiskový pohyb i pantomímu či vnímanie hudby telom, tvorili krátke texty, ktoré museli v krátkom časovom intervale zdramatizovať a predviesť ostatným. Celé stretnutie sa nieslo v duchu dobrej nálady, smiechu, improvizácie,  ale aj poctivej práce a sústredenia.

   

  PhDr. Eva Dodeková