• Verejné obstarávanie

     • Verejné obstarávanie

     •  

      Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

       

      Základná škola Turzovka ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) zasiela v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní výzvu na predloženie ponuky.

      1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov:                      Základná škola Bukovina 305

      Sídlo:                        Bukovina 305, 023 54 Turzovka

      IČO:                          37812467

      DIČ:                          2021671344

      Zastúpený:                Mgr. Terézia Šupolová

      Bankové spojenie:    Prima Banka

      Číslo účtu:                SK83 5600 0000 0077 4624 7001

      Kontaktná osoba:      Bc. Simona Kvašňovská

      Telefón:                     041/4352502

      Email:                        zsturzovka@gmail.com

      Webové sídlo:           https://zsturzovka.edupage.org/

      2.      Predmet zákazky: Zhotovenie, dodávka a montáž látkových roletiek

      3.      Opis predmetu zákazky: Látkové roletky Collette farba biela do 8 tried ZŠ a 1 okno v školskej kuchyni.

      4.      Ďalšie špecifiká a parametre predmetu zákazky: viď príloha

      Cenová ponuka musí obsahovať cenu obstarania predmetu zákazky. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady s obstaraním aj s dopravou, bude v ponuke konečná a nemenná, vyjadrená v eurách.

       

      Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 4.500 ,- €

       

      Lehota na dodanie predmetu zákazky je najneskôr do 31.3.2019

       

      5.      Miesto dodania: Základná škola Bukovina 305

      6.      Varietné riešenia: nie

      7.      Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky.

      8.      Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

      ·         Ponuku predložte v lehote do 6.3.2019 do 12.00 hod.

      ·         Ponuky je potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa.

      9.   Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk: 7.3.2019 o 8.00 hod. v sídle Základnej školy        

            Bukovina 305

      10. Hodnotenie ponúk:  

      ·         Kritériom je najnižšia cena s DPH prislúchajúca žiadaným parametrom

            11. Obchodné a zmluvné podmienky:

      ·         Záručný servis 2 roky vrátane dopravy na miesto a späť

       

       

       

                                                                                                   Mgr. Terézia Šupolová

                                                                                                         riaditeľka školy

       

       

      Kontakt:

      Základná škola

      Bukovina 305

      023 54 Turzovka

      zsturzovka@gmail.com

      041/4352502

       

                                  Príloha k výzve  
      P.č. Názov tovaru Počet ks
      1 Látkové roletky Collete,farba biela  1010x520cm 12
      2 Látkové roletky Collete,farba biela  1570x1010cm 12
      3 Látkové roletky Collete,farba biela  982x500cm 2
      4 Látkové roletky Collete, fraba biela  984x1480 2
      5 Látkové roletky Collete, fraba biela  984x500cm 22
      6 Látkové roletky Collete, fraba biela  984x1480cm 22
           

      Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

       

      Základná škola Turzovka ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) zasiela v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní výzvu na predloženie ponuky.

      1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

      Názov:                      Základná škola Bukovina 305

      Sídlo:                        Bukovina 305, 023 54 Turzovka

      IČO:                          37812467

      DIČ:                          2021671344

      Zastúpený:                Mgr. Terézia Šupolová

      Bankové spojenie:    Prima Banka

      Číslo účtu:                SK83 5600 0000 0077 4624 7001

      Kontaktná osoba:      Bc. Simona Kvašňovská

      Telefón:                     041/4352502

      Email:                        zsturzovka@gmail.com

      Webové sídlo:           https://zsturzovka.edupage.org/

      2.      Predmet zákazky: Zhotovenie, dodávka a montáž nábytku

      3.      Opis predmetu zákazky: Nábytok do zborovne, kancelárie tajomníčky a na chodbu

      4.      Ďalšie špecifiká a parametre predmetu zákazky: viď príloha

      Cenová ponuka musí obsahovať cenu obstarania predmetu zákazky. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady s obstaraním aj s dopravou, bude v ponuke konečná a nemenná, vyjadrená v eurách.

       

      Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 3.600,- €

       

      Lehota na dodanie predmetu zákazky je najneskôr do 31.3.2019

       

      5.      Miesto dodania: Základná škola Bukovina 305

      6.      Varietné riešenia: nie

      7.      Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky.

      8.      Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

      ·         Ponuku predložte v lehote do 6.3.2019 do 12.00 hod.

      ·         Ponuky je potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa.

      9.   Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk: 7.3.2019 o 8.00 hod. v sídle Základnej školy        

            Bukovina 305

      10. Hodnotenie ponúk:  

      ·         Kritériom je najnižšia cena s DPH prislúchajúca žiadaným parametrom

            11. Obchodné a zmluvné podmienky:

      ·         Záručný servis 2 roky vrátane dopravy na miesto a späť

       

       

       

                                                                                                   Mgr. Terézia Šupolová

                                                                                                         riaditeľka školy

       

       

      Kontakt:

      Základná škola

      Bukovina 305

      023 54 Turzovka

      zsturzovka@gmail.com

      041/4352502

       

                                  Príloha k výzve

       

      P.č.

      Názov tovaru

      Počet ks

      1

      Písací stôl s policou 1360x600x760

      3

      2

      Skriňa 1000x1800x450

      4

      3

      Stojan na kvetináče 2000x2000

      4

      4

      Písací stôl 550x500x760 

      2

      5

      Pracovný stôl (čerešňa) 1360x600x760

      3

      6

      Stôl puzzle 1600x800x650

      2

       

       

       

      Základná škola ako verejný obstarávateľ zverejňuje zákazku:

      Výmena nákladného výťahu v budove školskej jedálne a družiny.

      Postup pri zadávaní zákazky je formou prieskumu trhu.

      Výzva zverejnená dňa 19.5.2016

       

      Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebných prác na zákazku s názvom:

      Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v pavilóne A ZŠ Turzovka Bukovina č.305

      Výzva zverejnená dňa 18.2.2016

      Vyzva_na_predkladanie_ponuky.docx

       

      § 9 ods. 9 Zadanie zákazky – dodanie tovaru – ZŠ  Bukovina – výmena svietidiel v pavilóne „B“

      Základná škola Turzovka, ako verejný obstarávateľ

      z v e r e j ň u j e

      v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky

      Názov zákazky :                                               ZŠ Bukovina – výmena svietidiel v pavilóne „B“

      Opis zákazky :                                                  Dodanie svietidiel na výmenu na I. a II. NP v pavilóne „B“,

      z dôvodu ich nevyhovujúceho (havarijného) stavu.

       

      Lehota dodania tovaru :                              od uzatvorenia objednávky najneskôr do  28.2.2014

       

      Dátum zverejnenia:                                      12.2.2014

      Zadanie_zakazky.docx

      Vložené dňa 25.2.2014

      ZADANIE ZÁKAZKY

       

      § 9 ods. 9 Zadanie zákazky – dodanie tovaru – ZŠ  Bukovina – oprava elektroinštalácie na 1. a 2.NP

      pavilónu „B“

       

       

       

       

      Základná škola Turzovka, ako verejný obstarávateľ

      z v e r e j ň u j e

      v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky – stavebné práce

      Názov zákazky :                                             ZŠ Bukovina – oprava elektroinštalácie na 1. a 2. NP pavilónu  „B“

      Opis zákazky :                                                   Demontáž starých rozvodov elektroinštalácie, montáž nových rozvodov elektroinštalácie, telefónnych a dátových rozvodov, demontáž starých rozvádzačov a montáž nových rozvádzačov, rozvod školského rozhlasu a zvonenia.

      Lehota dodania tovaru :                              od uzatvorenia zmluvy o dielo najneskôr do  30.6.2014

       

      Dátum zverejnenia:                                      25.2.2014

      vyzva_na_predlozenie_ponuky.docx

      B_-_oprava_el._instalacie_-_rozvody_-_zadanie.xls 

      Technicka_sprava.docx

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje