• Novinky

      • Oznam o zmene výšky stravného

      • V zmysle novelizácie č. 2/2019 VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka, prijatej na zasadaní Mestského zastupiteľstva dňa 21.02.2019 určuje Mesto Turzovka s platnosťou od 01.04.2019 nasledovné finančné pásma:

       Školská jedáleň pri základnej škole

       Príspevok na nákup potravín na jeden deň pre dieťa základnej školy (4. pásmo) je:

       1. obedy žiakov 1.-4. roč........................1,09 €
       2. obedy žiakov 5.-9. roč........................1,16 €
       3. zamestnanci ZŠ a cudzí stravníci.......1,26 €

       Výška príspevku na režijné náklady pre žiakov ZŠ je 5.-€ na mesiac bez ohľadu, koľko dní sa žiak odstravuje.

       Stravné za mesiac apríl 2019 sa bude vyberať v dňoch 01.-05.04.2019 nasledovne:

       ročníky 1.-4. ................18 dní x 1,09 € + 5.-€ = 24,62 €

       ročníky 5.-9..................18 dní x 1,16 € + 5.-€ = 25,88 €

       dôchodcovia.................18 dní x 2,56 € = 46,08 €

       zamestnanci..................18 dní x 0,92 € = 16,56 € + príspevok zo SF

      • Poďakovanie

      • Ďakujem veľmi pekne za hosťovanie našich návštevníkov u vás na škole. Návšteva sa im páčila a bola pre nich velmi užitočná pri príprave ich budúcich dobrovoľníkov do KERICu.

       Mirka Petriková

       KERIC

       Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s KERICom, neziskovou mimovládnou mládežníckou organizáciou, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 - 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí a líšia sa na základe potrieb jednotlivcov a skupín. Snažia sa o spojenie nášho regiónu s Európou. V rámci spolupráce školu navštevujú dobrovoľníci z mnohých krajín sveta. Žiakom približujú históriu, kultúru, tradície, prírodu, či iné zaujímavosti svojich rodných krajín. Žiaci si zasa v praxi otestujú svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, dozvedia sa zaujímavým spôsobom veľa nových informácii. Všetci spoločne sa učíme tolerancii a spolupráci.   

        

   • Kontakty

    • Základná škola Turzovka
    • zsturzovka@gmail.com
    • vecerikova.gabika@centrum.sk
    • +421 918 881 756
    • Bukovina 305 Turzovka 02354
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje