• O škole

     • História školy

     • 1244 - prvá písomná zmienka o Kysuciach. Región patril od stredoveku do Trenčianskej stolice, v rokoch 1923 - 1928 do Považskej župy.

           

      1598  - bolo založené mesto Turzovka uhorským palatínom Jurajom Turzom. Leží na severozápadnom Slovensku medzi vrchmi Beskýd a Javorníkov, na brehoch rieky Kysuce.
       

      1954  -  počas stáročí sa Turzovka rozrástla na najväčšiu obec  v bývalom Československu. Pred rozdelením na 4 obce mala 14 tisíc obyvateľov.
       

      1968  - získala Turzovka štatút mesta a v súčasnosti má približne 8 tisíc obyvateľov. Na severe náš región susedí s Poľskom, na západe s Českou republikou.
       

      Mesto sa zapísalo do histórie ako rodisko a pôsobisko známych osobností ako sú: spisovateľ Rudolf Jašík, básnik a spisovateľ Ľudovít Janota, umelci Miroslav Cipár, Ondrej Zimka, Gustáv Švábik a ďalší.

      Od roku 1945 sa v meste organizuje jeden z najstarších futbalových turnajov na Slovensku, medzinárodný folklórny festival Beskydské slávnosti, Turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom (z Turzovky pochádzal druh Juraja Jánošíka - zbojník Tomáš Uhorčík), Rally historických vozidiel, Jašíkove dni a iné.
       

      1816 - prvá školská budova v Turzovke bola drevená škola postavená cirkevnou obcou
       

      1867 - 1873 - dala cirkev s prispením obce postaviť murované školy v Ústredí, Kline a Korni II.
       

      1910 - 1914 - dal štát, aj vďaka prostriedkom obce, postaviť murovanú školu v Turzovke za kostolom, na Vyšnom konci a v Korni I
       

      1931 - začalo sa vyučovanie v Hlinenom ako expozitúra školy v Ústredí
       

      1964 - bola otvorená škola v Turzovke - Bukovina, ktorá bola na vtedajšiu dobu jedna z najmodernejších v Československu. Má spolu 5 pavilónov, z toho 2 na vyučovanie, telocvičňu, dielne, školský klub a jedáleň.
       

                                          TAK IŠLI ROKY
       

      Moderná  história školy sa začala písať v školskom roku 1964/65, kedy sa dovtedajšia Jedenásťročná stredná škola rozčlenila na dva samostatné subjekty – Základnú deväťročnú školu a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu.

      1. 9. 1964 bol daný do užívania A pavilón novej 23 triednej školy na Bukovine, v ktorom sa začali vyučovať  žiaci 6. -9. ročníka. V priebehu školského roka boli dané do užívania aj ďalšie priestory – B pavilón, telocvičňa, školské dielne a školská družina s jedálňou. Žiaci 1. – 3. ročníka sa naďalej vyučovali v starej škole za kostolom, nakoľko 23 učební nepostačovalo na výuku všetkých  1 094 žiakov. Tí boli rozdelení celkom do 30 tried. Všetci žiaci ročníkov 1.- 5. sa vyučovali na zmeny v týždennom cykle.

                          ZDŠ - pavilón A

                           ZDŠ - pavilón B

          

                SVŠ - Gymnázium

      V septembri 1986 sa už všetci žiaci učili v budovách školy na Bukovine. Priestory starej školy za kostolom boli uvoľnené len pre potreby špeciálnej základnej školy.

                 stará škola - Špeciálna základná škola

      V septembri 1987 bola zrušená ZŠ Turzovka Vyšný koniec. Žiaci 1. stupňa sa tu aj naďalej vyučovali, ale organizačne bola pričlenená k ZŠ Turzovka Bukovina.

      V rokoch 1992 – 2000 sa pre potreby vyučovania ročníkov 1. – 4. využívali upravené miestnosti v objekte bývalých detských jaslí na sídlisku Šárky. V dvojzmennej prevádzke sa tu vyučovalo celkom 8 tried. V roku 2000 boli priestory uvoľnené pre potreby Materskej školy Šárky.

      K 30. júnu  2001bola zrušená ZŠ v Turzovke Hlinenom, žiaci 1. – 4. ročníka sa síce ešte v budove učili v spojených ročníkoch, ale organizačne bola škola pričlenená k  ZŠ Turzovka Bukovina. Vyučovanie bolo úplne zrušené v objekte školy na Vyšnom konci 30. júna 2003 a v objekte v Hlinenom 30. júna 2004. Tieto kroky si vyžiadal sústavný pokles žiakov a narastajúce prevádzkové náklady.

      V rokoch 2004 – 2007 v dôsledku poklesu detí v ŠKD a z dôvodu zabezpečenia len dopoludňajšieho vyučovania pre žiakov 1. stupňa dochádzajúcich z mestských častí Hlinené, Vyšný koniec a Turkov sa títo vyučovali v miestnostiach ŠKD.

      V septembri 2004 bola slávnostne odovzdaná do užívania historicky prvá počítačová učebňa, ktorá bola zriadená v priestoroch bývalej drevodielne. Počítače, ktoré  boli dodané z Infoveku mali pripojenie na internet a od prvého okamihu mali o ne žiaci obrovský záujem. Nové priestory tu našla aj školská knižnica.

           

      V októbri 2005 bola zrekonštruovaná časť kotolne a jej priestory boli premenené na učebňu, ktorou sa čiastočne znížila dvojzmennosť vo vyučovaní po zrušení ZŠ Hlinené.

         

      V zime 2005/2006 napadalo veľké množstvo snehu, ktoré dosahovalo viac ako 2-metrovú výšku. Táto snehová kalamita poškodila strechu na telocvični a celkovú statiku tohto objektu. Telesná výchova sa v nasledujúcich mesiacoch učila na školských chodbách a v prípade priaznivého počasia na školskom ihrisku a dvore. Mesto Turzovka zabezpečilo finančné prostriedky vo výške takmer 9 miliónov Sk na opravu. Vynovená telocvičňa bola daná do užívania v októbri 2006. V čase hlavných prázdnin prebehla tiež rozsiahla rekonštrukcia školskej kuchyne za takmer 1 milión Sk. Bola vymenená sanita, obklady, dlažba, zakúpené nové elektrospotrebiče a ostatné zariadenie kuchyne je už v nerezovom prevedení.

      Snehová kalamita

           

          

       

               
       

      Pred rekonštrukciou                                                         Po rekonštrukcii

       

         

       Zrkadlová sála                                                 Telocvičňa

        

                                                      Vynovená školská kuchyňa

      V roku 2006 bol na prízemí v pavilóne A otvorený školský bufet.

      V júni 2007 sa začala rekonštrukcia objektu školských dielní – nadstavbou sme získali 3 nové učebne. Rekonštrukcia si vyžiadala celkové náklady takmer 8 milónov  z rozpočtu zriaďovateľa. Odovzdaním objektu do užívania 1. 9. 2007 sa žiaci i učitelia našej školy po dlhých rokoch dočkali vyučovania len v rannej zmene. Túto historickú chvíľu uvítali nielen žiaci a učitelia ale aj široká verejnosť.

        

                                           Školské dielne pred rekonštrukciou

           

      Od školského roku 2007/2008 škola používa logo, ktorého autorom je učiteľ našej školy Mgr. Branislav Večerík, ktorý vyučuje na 2. stupni dejepis. Žiaci i zamestnanci vyberali víťazné logo zo 17 návrhov.

         

                                                                            Tabuľa úspechov

      V máji 2008 začala rekonštrukcia objektu ŠKD a ŠJ, ktorú finančne i projekčne  opäť realizovalo mesto Turzovka za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania. Nadstavbou sa získalo 6 bytových jednotiek. Všetky 3 zrekonštruované objekty majú sedlové strechy, čím sa vyriešil vlečúci sa problém so zatekaním. Počas tejto rekoštrukcie sme z vlastných prostriedkov ŠJ zlepšili pracovné podmienky kuchárok – zväčšili a zmodernizovali sme šatne, opravili sociálne zariadenie a príručný sklad.

       Budova jedálne pred rekonštrukciou

         

      Budova jedálne po rekonštrukcii

      Školská jedáleň

      V rokoch 2004 – 2008 bola postupne zrealizovaná oprava sociálnych zariadení vo všetkých piatich budovách, čo výrazne prispelo k zlepšeniu hygienických podmienok školy.

      WC pred rekonštrukciou

         

      WC po rekonštrukcii

           

       

         

      V októbri 2008 bola daná do užívania druhá  počítačová učebňa. Na zakúpenie 17 kusov počítačov a potrebného softwéru prispeli sponzori školy:

      • neinvestičný fond „Otváraj sa brána“ sumou 250 000.- Sk
      • Eva Matláková sumou 15 000.-
      • Ing. Jozef Hanzel sumou 10 000.-
      • Fa TODAKO – Peter Tomek sumou 10 000.-
      • Fa Instal plyn – Stanislav Smieško sumou 3 000.-
      • Fa K-TEN  - Mária Mudríková sumou 3 000.-
      • Fa Horrol – Ing. Karol Malicher materiálny dar a zapojenie na internet

             

      Počítačová učebňa 2

      Taktiež sa začali používať 2 notebooky a 2 dataprojektory, ktoré škole darovali rodičia 3. A triedy /triedna učiteľka Mgr. Zuzana Mozoliková/ a fa Stavmarket Ing. Milan Škorník. Vyučovanie sa stalo pre žiakov zaujímavejšie, učitelia v praxi využívajú skúsenosti z IKT vzdelávania. Z vlastných zdrojov škola zakúpila interaktívne tabule.

           

      V novembri 2008 sme dali do užívania historicky prvú odbornú učebňu na vyučovanie cudzích jazykov – jazykové laboratórium v hodnote 298 000.- Sk z rozpočtu školy. Nachádza sa tu moderná audiovizuálna technika, IKT s eBeam tabuľou. Učebňa určite prispeje ku skvalitneniu výučby cudzích jazykov na našej škole v súlade s novým štátnym a školským vzdelávacím programom, ktorý zavádza vyučovanie Cj od 3. ročníka.

                                                                        

      Na hodine anglického jazyka

      V školskom roku 2009/10 sme postupne zriadili dve nové učebne IKT, ktoré vznikli v priestoroch bývalých kabinetov. Technika do jednej učebne bola získaná vďaka projektu „Ďalšie vzdelávanie učiteľov“ a žiaci ju využívajú najmä na vyučovanie chémie, dejepisu a zemepisu. Z vlastných prostriedkov sme počítačmi vybavili učebňu pre informatickú výchovu na 1. stupni. Postupne vybavujeme ďalšie triedy interaktívnymi tabuľami – žiaci si budujú kladný vzťah k učeniu, získavajú nové zručnosti a kompetencie.

      Popri počítačovej gramotnosti nezabúdame ani na technickú zručnosť našich žiakov. Po mnohých rokoch sa nám vo vlastnej réžii podarilo vymeniť pracovné stoly v školskej dielni za nové a zakúpiť žiacke súpravy na prácu s drevom. Žiaci za pomoci nových pomôcok tak získavajú kladný vzťah aj k manuálnej práci.

      V januári 2010 sme dokončili celkovú modernizáciu  priestorov ŠKD. Starú, nevyhovujúcu podlahu sme vymenili za novú, plávajúcu, ktorá spĺňa hygienické i bezpečnostné kritéria pre školské zariadenie.

         

       Počas letných prázdnin prešla škola ďalšou veľkou rekonštrukciou. V pavilóne A a B sa menili okná za plastové. V pavilóne A, B a v budove jedálne a ŠKD boli vymenené radiátory a po kalamite s kúrením prešlo rekonštrukciou celé kúrenie výmenou potrubia. V B pavilóne boli tiež upravené podlahy v triedach.

            

              

      Po rekonštrukcii

             

      Výmena radiátorov

            

      Úprava podlahy

       

      Oprava teplovodného potrubia

         

       V septembri 2010 sme vďaka sponzorovi začali využívať zrekonštruovanú  učebňu vybavenú interaktívnou tabuľou Qomo s príslušenstvom. Bol to ďalší krok k modernizácii vzdelávania na našej škole. Učebňu využívame najmä na vyučovanie dejepisu, geografie, matematiky a biológie.

      V decembri sme z rozpočtu školy zakúpili ďalšiu tabuľu Qomo, táto učebňa bude zasa slúžiť najmä pre vyučovanie slovenského jazyka.

      OKTÓBER 2011

      Nová učebňa fyziky

      Vedenie školy v rámci rozpočtových možností postupne napĺňa svoje strategické ciele v oblasti výchovy a vzdelávania. Vytvára kvalitnejšie podmienky pre výchovu a vzdelávanie zriaďovaním špecializovaných učební.  Na škole boli postupne zriadené učebne informatiky,   cudzích jazykov, chémie, dejepisu a geografie. Koncom októbra k nim pribudla učebňa fyziky. Samozrejmosťou je moderná didaktická technika – interaktívne tabule, dataprojektory, vizualizéry. Tie žiakom sprostredkúvajú nové vedomosti oveľa zaujímavejším a pútavejším spôsobom. Zostáva veriť, že investície vložené do premeny tried na moderné učebne prinesú svoje ovocie v podobe lepších a trvalejších vedomostí a zručností väčšiny našich žiakov.  

      JANUÁR 2012

      Turzovská škola centrom kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl

      Vedenie základnej školy zareagovalo začiatkom  roku 2010 na výzvu Metodicko-pedagogického centra o zriadenie učebne kontinuálneho vzdelávania vypracovaním projektu. Tento bol schválený a v školskom roku sa pristúpilo k realizácii. MPC dodalo IKT techniku – 21 notebookov, dataprojektor, Wifi, škola poskytla upravené priestory. Učebňa poskytne možnosť ďalšieho vzdelávania pedagogickým a odborným zamestnancom nielen z Turzovky ale aj ostatných škôl z regiónu. Po skončení projektu sa stane IKT majetkom školy a učebňa bude slúžiť edukačnému procesu. Ponuka vzdelávacích programov MPC je naozaj široká. Záleží len na samotných zamestnancoch, či túto ponuku využijú, nielen na získanie nových vedomostí a zručností, ale v neposlednom rade i na mierne zlepšenie finančného ohodnotenia svojej náročnej pedagogickej činnosti získaním potrebného počtu kreditov.

      A takto sa menila bývala školská dielňa na modernú učebňu kontinuálneho vzdelávania. Začali sme 27. decembra 2011 novými nátermi a postupným kladením novej podlahy. Naši školníci zhotovili nové pracovné stoly aj so zásuvkami. V pondelok 16. januára nainštaloval správca IKT siete dodanú techniku a v utorok tu už prví frekventanti záverečnou prezentáciou končili Dopravnú výchovu v základných školách pod vedením PaeDdr. Grolmusovej  z MPC Žilina. V nasledujúcich troch dňoch sme končili záverečnými prezentáciami vzdelávacie programy Ľudské práva v edukačnom procese a Komunikácia vo vyučovacom procese, lektormi vzdelávania boli PaeDdr. Tomášková a Mgr. Folkman. Doteraz sa vzdelávania na našej škole zúčastnili učitelia zo 6 základných, 2 stredných a 1 špeciálnej školy.

         

         

         

       

      2012/2013

      V priebehu tohto školského roka boli postupne zakúpené šatňové skrinky pre všetkých žiakov 2. stupňa. Skrinky esteticky doplnili interiér školy a zároveň sme eliminovali drobné krádeže. 

      LETO 2013

      Škola dlhodobo zápasila s havarijným stavom rovnej strechy na pavilóne B. Zatekalo po každom daždi, v triedach i na chodbách boli vždy v pohotovosti vedrá, na stenách sa objavila zdraviu škodlivá pleseň. Neúnavná snaha zriaďovateľa bola korunovaná úspechom. Ministerstvo školstva vyčlenilo z havarijného fondu požadovanú sumu, ktorá spolu s finančnými prostriedkami mesta umožnila dať tejto budove nový vzhľad. Nadstavbou sme získali 7 nových učební a novú sedlovú strechu. Do nových učební sa nasťahujú žiaci prvého stupňa a doteraz používané učebne premeníme na odborné - jazykové laboratórium, multimediálnu učebňu, učebňu prírodovedných predmetov.

       

       

      SEPTEMBER 2013

      Ústav informácií a prognóz školstva začal Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“. Naša škola je jednou zo 49 pilotných škôl, kde sa  projekt overovuje v praxi. Vďaka tomu sme získali zariadenie 3 odborných učební - chemicko-biologické laboratórium, fyzikálne laboratórium a učebňu technickej výchovy. Okrem nábytku sme získali učebné pomôcky, odbornú literatúru, náradie a nástroje, interaktívne techniku a didaktické pomôcky. Vyučujúci prírodovedných predmetov sa budú vzdelávať v programoch kontinuálneho vzdelávania so zameraním na prírodovedné predmety.
         

       

      30. máj 2014
       

      Tento deň sa niesol v znamení 50. výročia od otvorenia školy na Bukovine. Pri tejto príležitosti zavítal do školy prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý sa zaujímal o úspechy, ktoré škola dosiahla ale i o problémy, ktoré nás trápia. V živej diskusii s učiteľmi súčasnými i bývalými si zaspomínal na svoje školské časy. Potom sa zúčastnil slávnostnej akadémie v KaSS. Žiaci a učitelia pripravili pre pozvaných hostí i širokú verejnosť pestrý program, v ktorom predstavili dianie v škole od jej počiatkov až po súčasnosť. Medzi pozvanými hosťami boli okrem prezidenta predstavitelia mesta na čele s primátorom Miroslavom Rejdom, delegácia Čínskeho veľvyslanectva pod vedením obchodného radcu, delegácie partnerských škôl z Frýdlantu nad Ostravicí pod vedením riaditeľa Mgr. Jiřího Čupu a Starého Města pod vedením riaditeľa Mgr. Josefa Jurnykla, odborný zamestnanec ŠIOV-u Mgr. Jana Ozaniaková, metodička Štátnej pedagogickej knižnice Mgr. Rozália Cenigová, bývali zamestnanci školy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      Leto 2014

      Na škole opäť prebiehajú stavebné práce, dokončujú sa vnútorné priestory na druhom poschodí v pavilóne B. Po dokončení bude slúžiť žiakom i učiteľom  sedem nových priestranných učební. Škola tak po dlhých rokoch získala dostatočné priestory na kvalitné vyučovanie a odborné učebne. Pre žiakov 1. stupňa sú tu zriadené 2 multifunkčné učebne na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky. Celkovou opravou prešla aj elektroinštalácia v pavilóne B. Každá učebňa má samostatný elektrický okruh, bezpečné pripojenie interaktívnej tabule s internetom, moderné  , vysoko výkonné a zároveň úsporné svietidlá, kvalitný školský rozhlas a elektronický zabezpečovací systém.

      V stredu 29. októbra boli za prítomnosti zriaďovateľa, dodávateľa stavebných prác, rodičov a riaditeľov ostatných školských zariadení v meste odovzdané do užívania nové triedy. Tie budú slúžiť žiakom 1. a 2. ročníka. Postupne sme ich zariadili novým nábytkom a didaktickou technikou. Vzdelávanie v našej škole sme opäť kvalitatívne posunuli na vyššiu úroveň. 

                    

                    

                          

                                                                                                                                                                                   

      Január 2015

      Pondelok 12. január 2015 mal pre nás trpkú príchuť. Po príchode do školy sme našli kompletne vytopený pavilón B, ktorý bol len pred pár mesiacmi slávnostne odovzdaný do užívania po nadstavbe a rekonštrukcii. Celú pohromu spôsobila prasknutá vodovodná batéria na 2. poschodí. Následky havárie sa odstraňovali nasledujúceho pol roka, najviac postihnuté učebne boli opravené až počas letných prázdnin.

       

      Február 2016

      Zriaďovateľ získal z MŠVVaŠ finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia. V priebehu jarných prázdnin boli kompletne vymenené vnútorné rozvody vody v pavilóne A. Práce realizovala firma B&B Korňa.

      Leto 2016
      Zriaďovateľ získal z MŠVVaŠ dotáciu na odstránenie havarijného stavu strechy pavilónu A.  Počas rekoštrukčných prác do školy viackrátzatieklo, došlo k poškodeniu vnútorných priestorov. V opravenom pavilóne sa vyučovanie začalo až v polovici septembra. Zhotovením sedlovej strechy aj na tomto pavilóne sa odstránili dlhoročné problémy so zatekaním rovných striech.

      Leto 2017

      V priebehu letných prázdnin pristúpil zriaďovateľ k zatepleniu obvodového plášťa aj na poslednom pavilóne (A). Stavebné práce opäť sprevádzali problémy. Vyvrcholením bolo rozbitie 35 sklenených vyplní na pavilóne A zamestnancom jednej z firiem pracujúcich na zateplení v prvý školský deň. 

      Z vlastných zdrojov zriaďovateľ pristúpil k rekonštrukcii školského ihriska. Vyybudovaním multifunkčného ihriska s umelým povrchom škola získala nové priestory na vyučovanie telesnej výchovy i mimoškolskú činnosť.


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

         

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD