Navigácia

Organizácia Akcie ŠKD - 1.polrok Akcie ŠKD - 2.polrok Výchovný program

Školský klub detí

Organizácia

                                  


ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019

VYCHOVÁVATEĽKY
Mária Gregušová - 1. oddelenie
Mgr. Zdena Vašulková - 2. oddelenie
Anna Mojžiščáková - 3. oddelenie
Mgr. Andrea Dodeková - 4. oddelenie


   CHARAKTERISTIKA
Náš školský klub je súčasťou základnej školy.
Priestory pre ŠKD sa nachádzajú v samostatnom pavilóne školy. K svojej činnosti využívame 3 učebne, telocvičňu, kuchynku, počítačovú učebňu, školskú knižnicu, školské ihrisko, športový areál a dopravné ihrisko v Závodí.
Školská jedáleň sa nachádza v pavilóne ŠKD.
Priestory sú z hľadiska hygienického, priestorového a materiálneho vybavené dobre. Všetky vnútorné a vonkajšie priestory ŠKD spĺňajú bezpečnostné a hygienické normy podľa platných predpisov.
Deti sa svojimi výtvormi podieľajú na úprave a výzdobe prostredia. Vybavenie hračkami, pomôckami a iným materiálom je pravidelne každoročne doplňované podľa finančných možností. K dispozícii máme televízor s videoprehrávačom a DVD, v každej učebni je rádiomagnetofón a pre akcie ŠKD môžeme využívať prenosnú zvukovú techniku. V kabinete majú vychovávateľky k dispozícii počitač s pripojením na internet.
Deti v ŠKD sú  rozdelené do 4 oddelení podľa veku.

     PREVÁDZKA
pondelok - piatok  11,30 - 17,00 hod.
         REŽIM ŠKD
11,30 - 13,15     privádzanie detí z vyučovania
                             osobná hygiena, obed, odpočinková a relaxačná činnosť
13,15 - 14,30     spontánne činnosti podľa záujmu
                             rekreačné činnosti, pobyt vonku
14,30 - 14,45     osobná hygiena, olovrant
14,45 - 15,30     príprava na vyučovanie
15,30 - 17,00     záujmové činnosti

        POPLATKY ŠKD
Rodičia prispievajú mesačne na čiastočnú úhradu nákladov na prevádzku ŠKD podľa vyhlášky. Tento polatok je potrebné zaplatiť do 10. dňa v mesiaci. Na základe schválenia zriaďovateľa a Rady školy je príspevok diferencovaný:
7 €  za každé dieťa, ktoré využíva poldenný pobyt v ŠKD
3,50 €  za ďalšie dieťa - súrodenca
2 €  za dieťa, ktorého rodičia predložia doklad o poberaní dávok v hmotnej núdzi

      STRAVOVANIE:
Deti, ktoré navštevujú ŠKD sa stravujú v školskej jedálni. Výhodou je to, že priestory ŠKD a školskej jedálne sa nachádzajú v tej istej budove. Rodičia kupujú stravenky na začiatku mesiaca v termíne, ktorý oznámi vedúca ŠJ. Ak dieťa ochorie, alebo z iných príčin nepôjde na obed, je možné obed odhlásiť 24 hodín vopred osobne, či telefonicky. Ak nie je možné obed odhlásiiť, zoberie si rodič obed do obedára.