Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika

Aktivity a súťaže

Občianska náuka

 

Zážitkové učenie trochu ináč

 

V rámci vyučovania občianskej náuky sa žiaci 8.A zúčastnili verejného súdneho pojednávania na Okresnom súde v Čadci. Pred vstupom do priestorov súdu  musel každý žiak prejsť osobitnou kontrolou. Súdne pojednávanie bolo z oblasti trestného práva a prejednávalo  sa násilie medzi dvoma rodinami.

Súdne konanie trvalo 3,5 hodiny, žiakov zaujal prísny a nekompromisný postoj sudcu k obžalovaným aj svedkom. Všetci museli dodržiavať poriadok, rozprávať len s povolením sudcu. Sudca spor vyhodnotil ako priestupok.

Na nasledujúcej hodine OBN sme rozobrali súdne pojednávanie a vysvetlili sme si, aký je rozdiel medzi trestným činom a priestupkom, ktorého spoločenská nebezpečnosť je nižšia ako pri trestnom čine.

Žiaci si uvedomili, že demokracia neznamená, že si môžeme robiť, čo chceme, ale musíme dodržiavať morálne zásady a zákony.

 

EXPO KARIÉRA

 

Pomaly sa blíži deň, kedy sa budú musieť deviataci rozhodnúť, kam na strednú školu. Nie je to ľahké rozhodnutie a závisí od neho časť ich budúcnosti. Budú sa stretávať s novými ľuďmi, ale zmení sa aj ich životný štýl, ktorým budú žiť.

Dom kultúry v Čadci sa stal výstaviskom Dní voľby povolania pod názvom EXPO KARIÉRA, ktoré organizovalo CPPaP v Čadci. Striedali sa tu deviataci z celého okresu. Tí naši si prišli pozrieť možnosti štúdia na SŠ 30.1.2018. Dni voľby povolania boli zamerané na prezentáciu SŠ so sprievodným programom ukážok manuálnej zručnosti žiakov.

Predstavovali sa SŠ z Čadce: Gymnázium, SZŠ, PgSA, OA, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ technická, ďalej SOŠ strojnícka a Spojená škola z KNM, SOŠ drevárska a stavebná z Krásna n.Kys.    Z českých škôl ponúkali štúdium Střední škola KOSTKA  s. r. o., Vsetín a Střední škola letecká  s.r.o.,  Kunovice ČR.

Bola tu i ponuka podnikov:  SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r. o. Kysucké Nové Mesto, KIA Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom, MOBIS Slovakia, s.r.o., Gbeľany, Třinecké železárny  a.s. Třinec  a Brainy JAM, s.r.o. Krásno nad Kysucou.   

 

Návšteva MÚ Turzovka

Dňa 11. X.2016 žiakov 7.ročníka prijal primátor mesta Turzovky JUDr. Ľubomír Golis.

Stretnutie prebehlo v priateľskom rozhovore v kancelárii primátora.

Žiakov prijala i hlavná kontrolórka pani  J.Rudinská, vysvetlila im v čom spočíva jej práca.

Na záver si žiaci prezreli klientske centrum, malú i veľkú zasadačku.