• Aktivity a súťaže

     • Prírodopis

     •  

      Projekt SadOVO

       

      Dňa 25.6.2019 k nám zavítali organizátori projektu SadOVO, do ktorého je zapojená aj naša škola. Mgr. Andrea Uherková a Mgr. Bruno Jakubec  prišli, aby spoločne s našimi žiakmi vybrali vhodné miesto na výsadbu starých odrôd jabloní a hrušiek, ktoré  zasadíme na jeseň. Porozprávali nám o niektorých starých odrodách i o spôsobe výberu vhodného miesta na výsadbu. Spoločne sme zmapovali terén a vyznačili miesta v  areáli školy, kde o pár mesiacov  vysadíme stromčeky. Prežili sme príjemné dopoludnie obklopení zeleňou i množstvom super nápadov!

       

      Projekt SadOVO 2019

      V Trenčíne 6.-7. júna 2019  odštartoval  dvojdňový kurz projektu SadOVO. Cieľom tohto  projektu, do ktorého je aj naša škola zapojená,  je záchrana a pestovanie starých odrôd ovocných stromov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Členmi tímu našej školy sú žiačky 5.A Alica Husárová a Radoslava Hrušková . Žiačky sa spolu s koordinátorom zúčastnili ovocinárskej exkurzie  v Bielych Karpatoch. Navštívili centrum Veronica v Hoštetíne. Lektori  združenia Živica si pre žiakov a učiteľov pripravili výučbový program v miestnom sade. Druhý deň sme strávili v extenzívnom  ovocnom sade Španie  ako aj v ovocnej škôlke v Bošáci. Výklad bol pútavý  , spojený s aktivitami priamo v záhrade.

      Už  teraz sa tešíme na návštevu  lektorov, ktorí k nám zavítajú 25.júna 2019 a priamo v teréne nám ukážu ,čo je potrebné pripraviť pred  výsadbou  ovocných stromov v areáli našej základnej školy.

       

      Školský výlet - Vrátna - Chleb

      Dňa 5.júna 2019 sa žiaci piateho ročníka a i 9.A vybrali spoznávať krásy Slovenska do Vrátnej doliny – Chleb. Po celoročnej  snahe a úsilí získať čo  najlepšie známky si prišli oddýchnuť do prírody. Počasie  bolo slnečné, a tak aj z lanovky mali krásny výhľad na krajinu.  Najkrajší však mali priamo z vrchu Chleb , na ktorý sa dostali turistickým chodníkom . Cestou videli množstvo krásne kvitnúcich zvončekov, medvedí cesnak  ,babôčku pŕhľavovú a dokonca aj slepúcha. Niekde nás prekvapila aj malá prikrývka snehu.

       

      Výstava“ Záhradkár“ v Trenčíne

       Žiaci 5. ročníka sa dňa 10.4.2019 zúčastnili  v Expo Centre v Trenčíne na výstave pod názvom „Záhradkár“, ktorá sa každoročne koná v tomto období. Na výstave mohli žiaci vidieť ukážky jarného aranžovania,  spoznať veľa kvetov, byliniek , okrasných drevín ako aj získať veľa užitočných rád pri  ich pestovaní.

       

      Hoď sa do modrej!

       Svetový deň vody na našej škole 22.3.2019

      Význam a dôležitosť vody si málo kto uvedomuje. Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať.  Pre človeka má nesmierny význam, s vodou sa stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života.

      Ekotím a jeho členovia 6. ročníka  sa spojili a vytvorili prezentáciu pre žiakov 5. ročníka. Cieľom bolo  ukázať, že aj voda má svoj význam a postavenie v kolobehu života. Pre žiakov boli pripravené aktivity a úlohy, ktorými vzbudili u mladších spolužiakov záujem riešiť na prvý pohľad možno aj  ľahké pokusy. Ďakujeme ostatným žiakom a kolegom, ktorí sa hodili do modrej a podporili našu myšlienku.

       

      Biologická olympiáda- školské kolo

       

      Dňa 1.3.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády.

      Biologická olympiáda je určená pre žiakov so záujmom nielen o biológiu ale aj o geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy.  Naši žiaci súťažili v kategóriách BOTANIKA a ZOOLÓGIA, kde sa popasovali s latinským názvoslovím, taxonómiou a poznávaním rastlinných a živočíšnych druhov.

      Teší nás veľký záujem, zo zúčastnených 11 žiakov máme 6 úspešných riešiteľov, ktorým gratulujeme a prajeme veľa zdaru v okresnom kole.

      Výsledky

      Kategória  ZOOLÓGIA

        Hrancová Simoa

        Pavlišinová Júlia

        Zbojková Lucia

        Dunaj Kristián

        Korček Adrián, Hovorka Ján, Hesková Diana

        Korduliak Juraj

      Kategória BOTANIKA

       Šporíková Kristína

       Stuchlíková Sabína

       Kubišová Alexandra

       

      Prírodovedná gramotnosť

       

      Dňa 6.2.2019 bola na našej škole vykonaná tematická inšpekcia zameraná na úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti. Testovania sa zúčastnilo 18 žiakov 9. ročníka. Sledovalo sa dosiahnutie úrovne v nasledovných oblastiach:

      - Človek a zdravie

      - Človek a pohyb

      - Energia okolo nás

      - Globálne problémy, klimatické zmeny

      - Človek a technológie

      Záver: Žiaci 9.ročníka školy dosiahli v teste v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom aj s dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji lepšie výsledky.

      Percentuálne hodnotenie:

      priemerná úspešnosť za školu                    53,70%

      priemerná úspešnosť za kraj                       51,20%

      priemerná úspešnosť za SR                        50,60%

       

      Starostlivosť o zdravie

       

      Dňa 14.02.2019 boli žiaci tretieho ročníka našej základnej školy hosťami DHZ Turzovka, ktorého členovia nás privítali v hasičských uniformách. Svojej úlohy sa naši dobrovoľní hasiči ujali skvele. Pripravili si pre nás nielen niekoľko slov a informácií o náplni ich práce, ale zodpovedali i na mnoho našich zvedavých otázok a ukázali nám i pýchu ich vozového parku.

      Úprimná vďaka patrí predovšetkým pánovi Martinovi Oravcovi, ktorému od začiatku veľmi záležalo na tom, aby stretnutie s hasičmi bolo pre deti pútavé a zaujímavé. Zároveň však ďakujeme i ostatným hasičom, ktorí nám aktívne venovali svoj voľný čas – Lacovi Blažekovi, Tomášovi Gajdičiarovi a Lacovi Mišolajovi. 

      Ostáva len dúfať, že si deti uvedomili náročnosť a dôležitosť práce hasičov a budú si ich prácu vážiť.

       

       

       

       

       

      Boj proti obezite a zelenina ako základ jedla

       

      Žiačky 6. ročníka Valéria Staníková, Sára Michalisková sa v rámci vyhlásených projektov na hodinách biológie zapojili do projektu „Boj proti obezite“. Pripravili si zaujímavú prezentáciu, ktorej obsahom bolo oboznámiť žiakov s termínom obezita, čo je jej príčinou, čo spôsobuje, ako jej predchádzať, a zelenina ako základ zdravia. Dievčatá nezabudli prezentovať zdravé jedlá, pre žiakov boli pripravené aj úlohy - výpočet BMI, koľko kociek cukru obsahujú obľúbené sladkosti, ktorý nápoj je najsladší a záverečný test. Pre najaktívnejších žiakov bola pripravená sladká odmena v podobe chutného ovocia. A keďže sa celá beseda niesla v duchu hesla „SOM FIT!“ spoločne si všetci zacvičili.

      Tak nezabúdaj na svoje zdravie, zdravo sa stravuj, pravidelne sa hýb a buď fit!

       

      Strom voľby

       

      Environmentálnej výchove venujeme na našej škole veľkú pozornosť. Žiakov vedieme k ochrane životného prostredia rôznymi formami. Preto sme medzi nás pozvali lektorku neziskovej organizácie Deti čistej Zeme, ktorá zastupuje aj Organizáciu zodpovednosti výrobcov Elekos. Ekovýchovný program pod názvom Strom voľby, žiakom zážitkovou formou priblížil nevyhnutnosťou separovania odpadu, ktorý denne produkujeme. Pokiaľ budeme všetci správne separovať, v komunálnom odpade skončí minimum odpadu. Tak pomôžeme nielen prírode, ale aj vlastnej peňaženke znížením poplatkov za uskladnenie odpadu na skládkach. Žiaci si uvedomujú hrozbu znečisťovania pre ďalší život na planéte Zem, dôležitosť recyklácie použitých obalov z papiera, ľahkých kovov, skla i plastov. Spontánne rozprávali o prístupe k separovaniu v domácnostiach i škole. Pri záverečnom kvíze sa všetci zhodli, že najviac sa dá recyklovať papier. Ostali prekvapení, že sklo sa dá zrecyklovať až 70-krát. Počas dňa získali nové poznatky, zároveň si uvedomili dôležitosť každého jednotlivca pri ochrane životného prostredia.

       

      Deň vody

       Dňa 14.3.2018 sa uskutočnil  Deň vody, ktorý si pripravili pre mladších spolužiakov naši ôsmaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Dočárovej.  Žiakom 4.a 5.ročníka zábavnou formou predstavili dôležitosť vody pre ľudský život. Poukázali na krajiny trpiace nedostatkom vody, na znečistenie vodných zdrojov. V závere mali pripravený kvíz a pozorní žiaci za správnu odpoveď  boli odmenení sladkou odmenou.

       

      Týždeň zdravej výživy

      „Každý prváčik dobre vie, že zdravá desiata boduje“ týmto jednoduchým heslom si naši najmenší prváci pripomenuli Týždeň zdravej výživy (16.-20.10.2017). Počas desiatových prestávok sme spoločne rozprávali, či desiata, ktorú deťom rodičia pripravili, je naozaj zdravá. So správnym rozhodovaním nám pomáhala nástenka a výstavka ovocia a zeleniny. V triedach sme zostavovali zdravý jedálny lístok na celý deň, na matematike počítali príklady z ovocia a zeleniny, na slovenskom jazyku žiaci hľadali prvú hlásku v pomenovaniach zdravých potravín. Týždeň sme ukončili výtvarnými prácami k danej téme. Sme presvedčení, že deti si aj naďalej budú nosiť len zdravé desiaty, za čo patrí poďakovanie i rodičom.

       

      Deň jablka

      Deň jablka každoročne pripadá na 21. októbra. Žiaci prvého ročníka tento deň oslávili Ovocným dňom 20.10.2016, kde mali pripravené  aktivity a súťaže. Okrem toho si žiaci priniesli rôzne druhy ovocia.

      Na začiatku vyučovania si každý žiak vyrobil krásnu čelenku s jabĺčkom. Následne sa aktívne zapojili do rozhovoru o jabĺčku,

      o výbornom a veľmi zdravom ovocí. Dozvedeli sa určite i nové informácie o účinku ovocia na náš organizmus. Naučili sa peknú pesničku o jabĺčku  a zaspievali si piesne, ktoré už poznajú. V rámci slovenského jazyka i matematiky mali pripravené rôzne úlohy o ovocí na počítanie a písanie.

      Nechýbala ani ochutnávka jabĺk rôznych farieb, veľkostí a odrôd  a všetci si pomaškrtili na sladkom ovocnom šalátiku. Na záver si každý prevzal jabĺčkový diplom.

      Naším cieľom bolo nenásilným a  hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia, čím sme sa snažili zároveň plniť i niektoré z úloh Národného programu prevencie obezity pre deti.         

      Exkurzia hvezdáreň

      Dňa  27. 4. žiaci 4. ročníka navštívili Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste a kaštieľ v Radoli. Vo hvezdárni si vypočuli výklad spojený s prezentáciou o Slnečnej sústave, o Slnku, rôznych vesmírnych telesách, o planétach, o živote na Zemi i o predpokladom zániku našej najbližšej hviezdy – Slnka. Po zaujímavých informáciách nasledovalo putovanie do kopuly hvezdárne, kde videli rôzne ďalekohľady a keď  vykuklo na chvíľu slniečko spoza mrakov, mohli pozorovať Slnko i jeho škvrny na povrchu. I návšteva kaštieľa v Radoli bola zaujímavou súčasťou exkurzie. Vystavené exponáty spolu s výkladom obohatili štvrtákov o nové vedomosti z čias Veľkej Moravy a príchodu Cyrila a Metoda na jej územie. Pozreli si zbierkuarcheologických nálezov z počiatkov osídlenia Kysúc ako i  stálu expozíciu „Mešťanské bývanie na Kysuciach“ i expozíciu „Svet alchymistu“. 

      Poznáš Kysuce?

      Dňa 25.4 2017 sa naši žiaci zúčastnili na prírodovednej súťaži ,,Poznáš Kysuce“. Súťažilo 9 družstiev  žiakov z hornej časti Kysúc. Našu školu reprezentovali 5 žiaci z 5.ročníka.Tomaš Kubačka a Anetka Rovňaniková sa umiestnili na 5.mieste. Petra Strýčková, Nikola Novotná a Michal Hranec sa umiestnili na 7.mieste.

      Súťaž sa uskutočnila v rámci výstavy organizovanej KaSS Turzovka- Cesta lesným chodníčkom,  ktorá svojim motívom prispela k zaujímavosti celej akcie. Predsedníčkou  poroty bola p. Ing. Margita Matejová, bývala pracovníčka CHKO Kysuce, ktorá doplnila súťaž rozprávaním a zážitkami priamo z činnosti CHKO.

      Cesta lesným chodníčkom

      Žiaci tretích ročníkov sa 5.5.2017 v rámci  výstavy (18.4-19.5.2017) vystriedali v hodinových blokoch na besede s lesníkmi Ing. Jozefom Vajsom a Ing. Jánom Vojtekom vo výstavnej sále DK v Turzovke. V úvode trochu žiakov preskúšali zo znalostí o lese – načo nám slúži les, čo nám dáva a aké v ňom žijú zvieratá. O les je potrebné sa starať. Deti sa naučili hrou, čo je potrebné pre jeho zdravý rast. Najskôr sa stali semienkami, ktoré vyrástli do malých semenáčikov. Tie bolo pre lepší rast potrebné pretrhať. Potom sa už stali z nich stromčeky. Prišiel lesník a prerezal tie slabšie, aby les vyrástol. V poslednej fáze drevorubači označené stromy lesníkmi vyrezali pre priemyselné využitie a kolobeh lesa začal od začiatku - zo semien. Žiaci hádali zvuky zvierat, pozreli si parožie a zahrali sa na zvieratá.

      Beseda bola podnetná a poučná, kde hravou formou tretiaci prijímali informácie a získali nové vedomosti o lese a jeho obyvateľoch.

      Beseda so včelárom

      Dňa 5.mája 2017 navštívil našu školu včelár Mgr. Martin Slovák, ktorému včely učarovali už v detstve. Počas besedy so žiakmi 6.a 9.ročníka svojimi  poznatkami a zaujímavosťami z oblasti včelárstva obohatil vyučovanie. Žiaci si zopakovali svoje vedomosti o včele, ktoré už podľa reakcií dávno zabudli, že včela má 5 očí a 4 krídla. Ďalšími zaujímavosťami zo života včely boli napríklad: ako a kde sa vo včele tvorí med, rýchlosť letu včely je až 65 km za hodinu, kmit krídel je 190 za sekundu aj to, že včelia matka kladie až 2000 vajíčok za deň. Žiaci mohli vidieť pomôcky, ktoré včelár potrebuje k svojej činnosti a zároveň si mohli vyskúšať včelársku kuklu a ochutnať peľové zrnká. Beseda bola veľmi zaujímavá.

      Čas premien a dospievania

      V našej škole sa tak ako každoročne, uskutočnila séria besied z programu - Čas premien a dospievania pre žiakov 7.-9. ročníka 18.-19.5.2017. Besedy viedla Mgr. Holecová, ktorá veľmi zaujímavo a aktívne prezentovala jednotlivé témy. Besedy prebehli v siedmom ročníku na tému – Si online. Boli o vplyve nových informačných technológií na sociálne vzťahy. Ich plusy a mínusy, konfrontácia minulosti a súčasnosti , riziká sociálnych sietí – kyberšikana, kyberstalking...

      V ôsmom ročníku bola téma – Pohľad do zrkadla alebo ako sa vidím ja.  Obsahom boli témy týkajúce sa porúch príjmu potravy, mentálna anorexia, bulímia. Témy sa venovali aj zdravej životospráve.

      V deviatom ročníku bola beseda venovaná dievčatám a téma bola – Žena ako symbol života. Venovali sa reprodukčnému zdraviu, gynekologickej prevencii, intímnej hygiene, hygienickým prostriedkom, prevencii vyšetrenia prsníkov, zdravému životnému štýlu. 

      Farma

      Dňa 23.6.2017 žiaci 3, ročníka navštívili zvieraciu farmu v Turzovke Predmieri. Majitelia farmy žiakom ukázali domáce zvieratká a  vysvetlili, čo chov a starostlivosť o ne „obnáša“. Veľkým zážitkom pre deti bolo kŕmenie  a jazda na koníkoch. Deti kŕmili koníky mrkvičkou, jabĺčkami, či zeleným šalátom. Rovnako zaujímavá bola prehliadka stáda ovečiek s jahniatkami, či prehliadka domácej hydiny. Návšteva farmy zanechala u detí príjemný zážitok  a spríjemnila im pekné dopoludnie v prírode.

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje