• Projekty

     • Projekty v minulosti

     • 2018/2019

      V základnej škole úspešne

      Trvanie projektu: september 2018 - august 2021
      Celkové oprávnené výdavky: 93 420.-€
      Poskytnutá výška NFP z prostriedkov EÚ: 88 749.-€
      Hlavným cieľom je vytvárať rovnaké príležitosti na vzdelávanie a výchovu a prekonávať predovšetkým informačné, jazykové, zdravotné ale i kultúrne bariéry a individualizovať edukačný proces v maximálnej miere smerom k žiakom so ŠVVP. Zároveň chceme zrovnoprávniť podmienky na vzdelávanie pre intaktných a integrovaných žiakov. Tento cieľ chceme dosiahnuť aktivitami, ktoré vytvoria vhodné podmienky pre inkluzívne vzdelávanie v základnej škole. Asistenti učiteľa budú individuálnym prístupom zabezpečovať optimálny výchovno-vzdelávací proces žiakom s ŠVVP. Títo žiaci môžu byť integrovaní v rámci bežnej triedy a vzdelávať sa spoločne s intaknými žiakmi.

       

      Projekt SMART LEGO - Nadácia Kia Motors Slovakia

      Zapojením sa do výzvy sme získali grant vo výške 14 243.-€. Za tieto prostriedky sme zakúpili stavebnice Lego Mindstorms, Lego WeDo, Lego jednoduché a hnacie stroje. Súčasťou didaktických pomôcok je aj 8 ks  tabletov. V rámci projektu začal na škole pracovať krúžok programovania a robotiky. Krúžok pracuje pod vedením Mgr. Branislava Večeríka, ktorý sa zapojil do výzvy Nadácie KIA a svojím projektom uspel. 

       

       

      2017/2018

      NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy

       

      2016/2017

      Inklúzivne školské prostredie pre všetkých

      Slovenská a česká akadémia 2016 je vzdelávací program zameraný na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej republike a Českej republike. Jej cieľom je posilniť kompetencie pracovníkov pôsobiacich v oblasti výchovy a vzdelávania v rámci implementácie a podpory vzdelávania k demokratickému občianstvu a ľudským právam (EDC/HRE)
      Obdobie trvania projektu: 1. október 2016 – 30. jún 2017
      Akadémie, ktorá sa konala v dňoch 2.- 6 . novembra v Šamoríne sa zúčastnilo 8 slovenských a 2 české školy.
      Za našu školu sa akadémie zúčastnili: Mgr. Terézia Šupolová (RŠ), Mgr. Alena Malíková (učiteľ OBN), Mgr. Elena Kotulová (učiteľ ANJ), Ing. Marcela Pišteková (za rodičov).
      Program akadémie bol venovaný základným konceptom vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu akými sú napr. rôznorodosť, rovnosť, diverzita, demokracia či participácia. Spoločne sa hľadali možnosti ako podporiť šance na dosiahnutie rovnakého vzdelania pre všetkých žiakov, ako dosiahnuť priateľskú atmosféru v školách, ako diskutovať so žiakmi o kontroverzných témach a reagovať na xenofóbne postoje žiakov.
      Hlavným organizátorom bol ŠPÚ. Na jeho stránke sú zverejnené súhrné informácie o projekte spolu s galériou fotografií a zoznamom všetkých školských projektov.

       

      2015/2016

      NP Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a príprava prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

       

      2014/2015

      Atletický sektor  
      Na podporu telesnej výchovy a športu sme zrekonštruovali časť areálu a vybudovali sme nové rozbežisko a doskočisko. Sumou 3 000 € prispel neinvestičný fond "Otváraj sa brána".

       

      2013/2014

      Projekt o 12 mesiačikoch
      Zdravie a bezpečnosť v školách – Projekt o 12 mesiačikoch - suma 818 €

       

      2012/2013

      Projekt GOOGLE APPS

      V spolupráci so ZŠ Šenov sa 5 pedagógov zúčastnilo spoločného projektu  Google Apps, ktorý sa uskutočňoval v priebehu roka na ZŠ Šenov. V jeho rámci sa naši pedagógovia zúčastnili školení (Internet “druhé generace”, Vyhledávání - jak “gůglit”, EDU,  Další aplikace - co ještě můžeme používat ve výuce a k čemu nejlépe). Na projektovom dni „Poznávame své okolí sa pod vedením Mgr. Schüztovej a Mgr. Večeríka zúčastnili aj žiaci 6.A a 7.B

       

      Výprava nádeje

      Výprava nádeje – charitatívna akcia, kde sme zberom papiera podporili nákup zdravotníckych zariadení a prístrojov pre choré deti. Odovzdaním 9 570 kg papiera sme získali 2. miesto v kraji a postúpili do celoslovenského semifinále. Vyhrali sme 500.-€

       

       Zelené oázy 

      Z Nadácie Ekopolis Banská Bystrica sme získali sumu   450 € na založenie bylinkovej záhradky a ovocného sadu. Finančné prostriedky sú použité na nákup výsadbového materiálu – dreviny a byliny,  náradie, pletivo a ostatný materiál na výsadbu.

      2011/2012

      Nie sme rovnakí, ale sme si rovní

      Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/11 napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

       

      "SME v škole"

      Dotácie z Nadácie Knihy školám v sume 331,20€ bola použitá na projekt Chémia okolo nás - Organické látky.

       

      2010/2011

      Zober loptu, nie drogu
      V spolupráci s neivenstičným fondom "Otváraj sa brána", ktorého cieľom je podpora turzovských detí a žiakov, sme zorganizovali 1. ročník cyklistického podujatia "Turzovka na kolesách". ŽIaci spolu s učiteľmi i rodičmi absolvovali okruh ulicami mesta. Štart i cieľ bol v Areáli športu a oddychu v Závodí. Potešilo nás, že akciu podporili aj viacerí rodičia. Fond prispel sumou 700.-€
       
      "SME v škole"
      Z Nadácie Knihy školám sme získali  236,50€. Žiaci riešili úlohy na tému Chémia okolo nás.
       

      2009/2010

      Spoločný orchester

      Tento projekt podporený nadáciou SOCIA - charitatívny fond LION sumou 1 201.-€. Na pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli zakúpené špeciálne programy, odborná literatúra, pomôcky, materiály pre prácu.

       

      Za siedmimi divmi Kysúc

      Projekt bol zameraný na poznávanie prírodných a historických zaujímavosti regiónu Kysúc. Finančne ho podporil neinvestičný fond "Otváraj sa brána" sumou 500.-€. 

       

      Detské ihrisko

      Pre skvalitnenie voľnočasových aktivít detí v Školskom klube detí sme vybudovali detské ihrisko s preliezkami, hojdačkami, pieskoviskom. Sumou 3 350.-€ prispel neinvestičný fond "Otváraj sa brána".

       

      2008/2009

      Na chvíľu byť olympionikom
      Získaná suma: 55 000.- SK
       
      Do projektu bola zapojená celá škola i široká verejnosť. Žiaci i dospelí súťažili v disciplínach, ktoré majú na škole tradíciu – futbal, tenis, volejbal a atletické disciplíny. Pre verejnosť bol určený  volejbalový maratón v sobotu 18. 10. 2008, ktorý  trval 13 hodín a odohralo sa 38 setov a vianočný volejbalový turnaj, ktorého 8. ročník sa konal v piatok 28. 11. 2008. Obe tieto podujatia sa stretli s veľkým záujmom verejnosti a niesli sa v príjemnej športovo-spoločenskej atmosfére. Žiaci súťažili v celoškolskom finále 30. septembra na mestskom štadióne a atmosféra bola veľmi podobná tej pravej olympijskej. Víťazi mali radosť zo svojich úspechov medailí a diplomov, ostatní zasa neskrývali radosť z pekného športového podujatia.
      Súčasťou projektu bola aj  beseda s paraolympionikom turzovským rodákom Vladimírom Gajdičiarom – strieborným medailistom  zimnej paraolympiády v Salt Lake City.  

      Nekonečné a zabudnuté bohatstvo kníh

      Základná škola v Turzovke bola opäť úspešná v získaní ďalších financií na realizáciu projektu. Konto Orange nás podporilo v programe Školy pre budúcnosť sumou 796€, ktoré sme v prevažnej miere použili na nákup mimočítankovej literatúry. Jednalo sa o tri tituly: Jozef Cíger Hronský – Smelý Zajko, Astrid Lindgrenová – Pipi Dlhá Pančucha a Ľubomír Feldek – Rozprávky na niti. 

      S istými variáciami sa daného projektu zúčastnili všetci žiaci tretieho ročníka s triednymi učiteľkami. Projekt sa realizoval predovšetkým na hodinách čítania, ale bol alternatívnymi  metódami a formami prepojený aj s inými vyučovacími hodinami a domácou prácou. Projekt sa realizoval a trval tri mesiace /február, marec a apríl/, kedy bolo úlohou detí čítať 15 minút každý deň knihu spoločne s dospelými. Za 15 minút denne si dieťa mohlo vyfarbiť jedno políčko na hernom pláne z rozprávkovej cestičky, a tá ho za odmenu priviedla na záver – slávnostné odovzdávanie certifikátov, možnosť prežiť večer v škole za účasti rodičov 30.04.2009. Tento večer bol plný prekvapení:

      – rodičia pracovali na interaktívnej tabuli a preukázali tak rovnako svoje vynikajúce vedomosti z prečítaných kníh;

      - všetky deti 3.A triedy predviedli rodičom a rodinným príbuzným krásne divadielko Snehulienka a sedem trpaslíkov;

      -  deti zaspievali pieseň Šípová Ruženka;

      -  deti získali certifikát za účasť na Mesiacoch hlasného čítania;

      -  za odmenu dostali prekvapenie – rozprávkovú tortu v podobe knihy aj so Smelým Zajkom a rozprávkovými postavičkami.

      Po odchode rodičov domov sa večer detí 3. A len začal. Po splnení doplňovačiek a tajných odkazov Pipi Dlhej Pančuchy sa všetkým deťom podarilo nájsť poklad – sladké zlaté tehličky a sladkosti. Niektoré deti sa zmenili na rozprávkové bytosti a tak sa konal aj karneval rozprávkových bytostí, balónový tanec rozprávkových dvojíc – vyhrala Danka a Janka /Veronka Kobolková a Marianka Čurajová/, z obyčajného klbka sa za chvíľu stalo klbko priateľstva všetkých detí 3. A s poukázaním na silu pavučiny, ktorú v triede vytvárame úplne všetci. Po prípravách na noc sa len málokomu podarilo zaspať a vyspať sa ako vo vlastnej posteli. A tak sme sa ráno 1.5.2009 zobudili veľmi skoro a vrátili sme sa domov plní zážitkov a nezabudnuteľných spomienok.

      Áno, aj takáto kreatívna a inovatívna je naša škola!

       

      2007/2008

      Zdravie v školách

      Všetkým učiteľkám 1. stupňa našej ZŠ bola okrem povinností vyplývajúcich z triednictva pridaná ešte jedna dôležitá a náročná úloha na samotnom začiatku školského roka 2007/2008, ktorá pramení z participácie na projekte schválenom MŠ SR a ktorý na našej škole prebieha pod názvom Zdravie v školách – „Škola – dielňa ľudskosti“. Od prvého dňa školského roka je priestor pre správne naštartovanie a budovanie základov v triednom kolektíve – neprítomnosti ohrozenia, nacvičovanie sociálnych zručností, zaraďovaní ranných komunít, kooperatívneho učenia, ale aj angažovanosti rodiny. Obsahovým zameraním projektu je totiž  vplývať na sociálne vzťahy, na vyjadrovanie emócií, na zlepšovanie vzťahov v skupine, na kooperáciu, na usmerňovanie agresivity, jej regulovanie, transformovanie do sociálne prijateľnej podoby, posilnenie demokracie v triedach, a to zakomponovaním hier do edukačného procesu – dramatických hier. Pre potreby pedagógov bol vypracovaný školským špeciálnym pedagógom zásobník hier pre prácu s hlinou, maňuškami, prstovými farbičkami, farbičkami na telo a zásobník interaktívnych hier. Prvoradým cieľom je uvedomenie si potreby dôsledného dodržiavania, stanovenia a nácviku pravidiel spolužitia v triede a sociálnych zručností. Keďže bez podpory zo strany rodiny nie je možné vychovávať dieťa, aj rodičia budú informovaní prostredníctvom triednych časopisov napríklad o zručnosti života, ktorá sa práve v triede nacvičuje.

      Vyústením tohto projektu bude výstava prác detí, realizovanie vianočnej besiedky pre rodinných príslušníkov, prezentovanie nacvičených bábkových hier pred ostatnými triednymi kolektívmi.
       
       
      Rozviažme im krídla
      Mnohé deti aj z našej základnej školy sa v mesiacoch apríl – november 2007 mali možnosť zúčastniť  mnohých aktivít, ktoré sa v rámci realizácie projektu Rozviažme im krídla realizovali a boli určené predovšetkým deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a nielen im. Po záštitou mnohých odborníkov a školského špeciálneho pedagóga našej Základnej školy v Turzovke sa venovali stovky hodín týmto deťom na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových akciách, ako napríklad : prímestský tábor, tábor v Belušských Slatinách, návšteva plavárne, Metóda  dobrého štartu pre 5 rómskych detí predškolského veku, realizoval sa krúžok rómskeho folklóru a v školskom roku 2007/2008 bolo podporených 10 detí, aby mohlo navštevovať rôzne odbory Základnej umeleckej školy v Turzovke a 30 detí pre prácu v Centre voľného času. 
       

       

      Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice

      Základná škola Turzovka - Bukovina sa v tomto roku prihlásila do rozvojového projektu „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2007“. Vyhlasovateľom grantového projektu bolo Ministerstvo školstva SR. Všetky podané projekty posudzovala medzinárodná komisia. Výsledky projektu boli zverejnené v októbri a naša škola mala vypracovaný 4. najlepší projekt podporený sumou 100 000.-Sk, so spoluúčasťou neinvestičného fondu Otváraj sa brána 5 000.-Sk.

      Cieľom podaného projektu je skvalitnenie knižnično-informačných služieb žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, prístup na internet a zvyšovanie čitateľskej kultúry žiakov.  Rozvojový projekt bude mať dlhodobý prínos a vplyv priamo na výchovno-vzdelávaciu činnosť zaradením nových inovatívnych prvkov do vyučovania prostredníctvom internetu.

      V rámci projektu zabezpečíme počítačové vyhľadávanie a vypožičiavanie knižničného fondu, tým že prejdeme na čiarové kódy prostredníctvom knižničného softvéru, ktorý zároveň umožní on-line vyhľadávanie a rezervovanie kníh. V rámci projektu doplníme knižničný fond a zorganizujeme aktivity súvisiace s prácou s knihou. Zapojili sme sa 22.10.2007 do súťaže „O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ a pravidelne raz do týždňa organizujeme projektové vyučovanie v rámci spolupráce s materskou školou.

       

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje