Navigácia

Zadanie zákazky

Verejné obstarávanie

 

Základná škola ako verejný obstarávateľ zverejňuje zákazku:

Výmena nákladného výťahu v budove školskej jedálne a družiny.

Postup pri zadávaní zákazky je formou prieskumu trhu.

Výzva zverejnená dňa 19.5.2016

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebných prác na zákazku s názvom:

Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v pavilóne A ZŠ Turzovka Bukovina č.305

Výzva zverejnená dňa 18.2.2016

Vyzva_na_predkladanie_ponuky.docx

 

§ 9 ods. 9 Zadanie zákazky – dodanie tovaru – ZŠ  Bukovina – výmena svietidiel v pavilóne „B“

Základná škola Turzovka, ako verejný obstarávateľ

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky

Názov zákazky :                                               ZŠ Bukovina – výmena svietidiel v pavilóne „B“

Opis zákazky :                                                  Dodanie svietidiel na výmenu na I. a II. NP v pavilóne „B“,

z dôvodu ich nevyhovujúceho (havarijného) stavu.

 

Lehota dodania tovaru :                              od uzatvorenia objednávky najneskôr do  28.2.2014

 

Dátum zverejnenia:                                      12.2.2014

Zadanie_zakazky.docx

Vložené dňa 25.2.2014

ZADANIE ZÁKAZKY

 

§ 9 ods. 9 Zadanie zákazky – dodanie tovaru – ZŠ  Bukovina – oprava elektroinštalácie na 1. a 2.NP

pavilónu „B“

 

 

 

 

Základná škola Turzovka, ako verejný obstarávateľ

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky – stavebné práce

Názov zákazky :                                             ZŠ Bukovina – oprava elektroinštalácie na 1. a 2. NP pavilónu  „B“

Opis zákazky :                                                   Demontáž starých rozvodov elektroinštalácie, montáž nových rozvodov elektroinštalácie, telefónnych a dátových rozvodov, demontáž starých rozvádzačov a montáž nových rozvádzačov, rozvod školského rozhlasu a zvonenia.

Lehota dodania tovaru :                              od uzatvorenia zmluvy o dielo najneskôr do  30.6.2014

 

Dátum zverejnenia:                                      25.2.2014

vyzva_na_predlozenie_ponuky.docx

B_-_oprava_el._instalacie_-_rozvody_-_zadanie.xls 

Technicka_sprava.docx