Navigácia

Zadanie zákazky

Verejné obstarávanie

 

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

 

Základná škola Turzovka ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) zasiela v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní výzvu na predloženie ponuky.

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                      Základná škola Bukovina 305

Sídlo:                        Bukovina 305, 023 54 Turzovka

IČO:                          37812467

DIČ:                          2021671344

Zastúpený:                Mgr. Terézia Šupolová

Bankové spojenie:    Prima Banka

Číslo účtu:                SK83 5600 0000 0077 4624 7001

Kontaktná osoba:      Bc. Simona Kvašňovská

Telefón:                     041/4352502

Email:                        zsturzovka@gmail.com

Webové sídlo:           https://zsturzovka.edupage.org/

2.      Predmet zákazky: Zhotovenie, dodávka a montáž látkových roletiek

3.      Opis predmetu zákazky: Látkové roletky Collette farba biela do 8 tried ZŠ a 1 okno v školskej kuchyni.

4.      Ďalšie špecifiká a parametre predmetu zákazky: viď príloha

Cenová ponuka musí obsahovať cenu obstarania predmetu zákazky. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady s obstaraním aj s dopravou, bude v ponuke konečná a nemenná, vyjadrená v eurách.

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 4.500 ,- €

 

Lehota na dodanie predmetu zákazky je najneskôr do 31.3.2019

 

5.      Miesto dodania: Základná škola Bukovina 305

6.      Varietné riešenia: nie

7.      Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky.

8.      Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

·         Ponuku predložte v lehote do 6.3.2019 do 12.00 hod.

·         Ponuky je potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa.

9.   Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk: 7.3.2019 o 8.00 hod. v sídle Základnej školy        

      Bukovina 305

10. Hodnotenie ponúk:  

·         Kritériom je najnižšia cena s DPH prislúchajúca žiadaným parametrom

      11. Obchodné a zmluvné podmienky:

·         Záručný servis 2 roky vrátane dopravy na miesto a späť

 

 

 

                                                                                             Mgr. Terézia Šupolová

                                                                                                   riaditeľka školy

 

 

Kontakt:

Základná škola

Bukovina 305

023 54 Turzovka

zsturzovka@gmail.com

041/4352502

 

                            Príloha k výzve  
P.č. Názov tovaru Počet ks
1 Látkové roletky Collete,farba biela  1010x520cm 12
2 Látkové roletky Collete,farba biela  1570x1010cm 12
3 Látkové roletky Collete,farba biela  982x500cm 2
4 Látkové roletky Collete, fraba biela  984x1480 2
5 Látkové roletky Collete, fraba biela  984x500cm 22
6 Látkové roletky Collete, fraba biela  984x1480cm 22
     

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky

 

Základná škola Turzovka ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) zasiela v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní výzvu na predloženie ponuky.

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                      Základná škola Bukovina 305

Sídlo:                        Bukovina 305, 023 54 Turzovka

IČO:                          37812467

DIČ:                          2021671344

Zastúpený:                Mgr. Terézia Šupolová

Bankové spojenie:    Prima Banka

Číslo účtu:                SK83 5600 0000 0077 4624 7001

Kontaktná osoba:      Bc. Simona Kvašňovská

Telefón:                     041/4352502

Email:                        zsturzovka@gmail.com

Webové sídlo:           https://zsturzovka.edupage.org/

2.      Predmet zákazky: Zhotovenie, dodávka a montáž nábytku

3.      Opis predmetu zákazky: Nábytok do zborovne, kancelárie tajomníčky a na chodbu

4.      Ďalšie špecifiká a parametre predmetu zákazky: viď príloha

Cenová ponuka musí obsahovať cenu obstarania predmetu zákazky. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady s obstaraním aj s dopravou, bude v ponuke konečná a nemenná, vyjadrená v eurách.

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 3.600,- €

 

Lehota na dodanie predmetu zákazky je najneskôr do 31.3.2019

 

5.      Miesto dodania: Základná škola Bukovina 305

6.      Varietné riešenia: nie

7.      Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky.

8.      Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

·         Ponuku predložte v lehote do 6.3.2019 do 12.00 hod.

·         Ponuky je potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa.

9.   Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk: 7.3.2019 o 8.00 hod. v sídle Základnej školy        

      Bukovina 305

10. Hodnotenie ponúk:  

·         Kritériom je najnižšia cena s DPH prislúchajúca žiadaným parametrom

      11. Obchodné a zmluvné podmienky:

·         Záručný servis 2 roky vrátane dopravy na miesto a späť

 

 

 

                                                                                             Mgr. Terézia Šupolová

                                                                                                   riaditeľka školy

 

 

Kontakt:

Základná škola

Bukovina 305

023 54 Turzovka

zsturzovka@gmail.com

041/4352502

 

                            Príloha k výzve

 

P.č.

Názov tovaru

Počet ks

1

Písací stôl s policou 1360x600x760

3

2

Skriňa 1000x1800x450

4

3

Stojan na kvetináče 2000x2000

4

4

Písací stôl 550x500x760 

2

5

Pracovný stôl (čerešňa) 1360x600x760

3

6

Stôl puzzle 1600x800x650

2

 

 

 

Základná škola ako verejný obstarávateľ zverejňuje zákazku:

Výmena nákladného výťahu v budove školskej jedálne a družiny.

Postup pri zadávaní zákazky je formou prieskumu trhu.

Výzva zverejnená dňa 19.5.2016

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebných prác na zákazku s názvom:

Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v pavilóne A ZŠ Turzovka Bukovina č.305

Výzva zverejnená dňa 18.2.2016

Vyzva_na_predkladanie_ponuky.docx

 

§ 9 ods. 9 Zadanie zákazky – dodanie tovaru – ZŠ  Bukovina – výmena svietidiel v pavilóne „B“

Základná škola Turzovka, ako verejný obstarávateľ

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky

Názov zákazky :                                               ZŠ Bukovina – výmena svietidiel v pavilóne „B“

Opis zákazky :                                                  Dodanie svietidiel na výmenu na I. a II. NP v pavilóne „B“,

z dôvodu ich nevyhovujúceho (havarijného) stavu.

 

Lehota dodania tovaru :                              od uzatvorenia objednávky najneskôr do  28.2.2014

 

Dátum zverejnenia:                                      12.2.2014

Zadanie_zakazky.docx

Vložené dňa 25.2.2014

ZADANIE ZÁKAZKY

 

§ 9 ods. 9 Zadanie zákazky – dodanie tovaru – ZŠ  Bukovina – oprava elektroinštalácie na 1. a 2.NP

pavilónu „B“

 

 

 

 

Základná škola Turzovka, ako verejný obstarávateľ

z v e r e j ň u j e

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zadávanie zákazky – stavebné práce

Názov zákazky :                                             ZŠ Bukovina – oprava elektroinštalácie na 1. a 2. NP pavilónu  „B“

Opis zákazky :                                                   Demontáž starých rozvodov elektroinštalácie, montáž nových rozvodov elektroinštalácie, telefónnych a dátových rozvodov, demontáž starých rozvádzačov a montáž nových rozvádzačov, rozvod školského rozhlasu a zvonenia.

Lehota dodania tovaru :                              od uzatvorenia zmluvy o dielo najneskôr do  30.6.2014

 

Dátum zverejnenia:                                      25.2.2014

vyzva_na_predlozenie_ponuky.docx

B_-_oprava_el._instalacie_-_rozvody_-_zadanie.xls 

Technicka_sprava.docx