Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2017 - 2018 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika

Aktivity a súťaže

ŠKOLSKÝ ROK 2017 - 2018

SLOVENSKÝ JAZYK
Olympiáda zo SJL  - školské kolo 17.10.2017
"Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" 23.10.2017
Čitateľská gramotnosť tretiakov 23.-27.10.2017
Nonsensoví básnici (5.roč.) 23.-27.10.2017
Testovanie 5     22.11.2017
Kráľ čitateľov 23.11.2017
Pro Slavis - celoslovenská súťaž školských časopisov (2.miesto) 24.11.2017
O cenu Rudolfa Jašíka - literárna súťaž 30.11.2017
Jašíkove dni - pietny akt 1.12.2017
Beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou 1.12.2017
Strom želaní - december 2017
Všetkovedko 30.11.2017
Krása slova I.kat. školské kolo 31.1.2018
Krása slova II. a III. kat. školské kolo 7.1.2018

 TELOVÝCHOVA A ŠPORT
Európsky týždeň športu 23.-30.9.2017
Európsky týšdeň športu ŠKD 23.10.2017
Plavecký výcvik 6.ročníkov 2.-6.10.2017
Plavecký výcvik 4. ročníkov 9.-17.10.2017
Okresné kolo v šachu 9.11.2017

Vybíjaná najmladšieho žiactva - okresné kolo 16.11.2017
Stolný tenis - okresné kolo 29.11.2017
 
Mikulášsky basketbalový turnaj 5.12.2017
Mikulášsky turnaj vo vybíjanej 7.12.2017
Vianočný volejbalový turnaj 12.12.2017
Vianočné plávanie 13.12.2017 
Lyžiarsky kurz 7.roč. 25.-31.1.2018


   PRÍRODOPIS
Ovocný deň ŠKD 16.-20.10.2017
Týždeň zdravej výživy (1. ročníky) 16.-20.10.2017
Jeseň, pani bohatá - ŠKD


  NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

Začíname adventné obdobie 1.12.2017
Medovníky a kolekcie 1.12.2017
Biblická olympiáda - školské kolo 18.1.2018


  CUDZIE JAZYKY
Spolupráca s Kericom 5.10.2017
Deviataci v Kericu 16.10.2017
Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo 24.11.2017
Tradičné Vianoce s Kericom 5.12.2017
Medzinárodné Vianoce v Kericu 20.12.2017
Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo 18.1.2018


   DEJEPIS, GEOGRAFIA
Za slávou Veľkej Moravy 24.10.2017
V archíve a v múzeu 24.11.2017
Dejepisná olympiáda 12.12.2017
Geografická olympiáda 15.12.2017


     OBČIANSKA NÁUKA
Expo kariéra Čadca 30.1.2018
 INFORMATIKA
iBobor 8.-10.11.2017


  KULTÚRA
Záhrada snov - výstava Ondreja Zimku 5.-14.9.2017
Bábkové divadlo Žilina 6.12.2017
Vianočná besiedka v ŠKD 21.12.2017 HUDOBNÁ VÝCHOVA
Slávik ŠKD 24.11.2017
            VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Záložka do knihy spája školy 1-30.10.2017
          - výroba záložiek žiakmi našej školy
          - výstava záložiek ZŠ Turzovka 20.- 25.10.2017
          - výstava záložiek ZŠ Staré Město 26.-27.10.2017
Farbičky - čarbičky 2.10.2017
Maľovanie na chodník 12.10.2017
Veselé tekvičky 23.10.2017
Vianočné tvorivé dielne 2. ročníkov 30.12.2017
Vianočné tvorivé dielne 3.roč. 6.12.2017
Pečieme medovníky v ŠKD 7.12.2017
Vianočné tvorivé dielne 1. ročník 11.12.2017
Tvorivé dielne ŠKD 11.-14.12.2017
Ochranárik - okresná súťaž 4.12.2017 (3.miesto)
Kto sa dobre naje, ten sa neháda 1.12.2017
Vianočné pozdravy pre ZŠ Staré Město v ČR - december 2017        MATEMATIKA, FYZIKA, CHÉMIA
Pytagoriáda 3.-5. ročník 13.12.2017
Pytagoriáda 6.-8. ročník 14.12.2017
Matematická olympiáda - okresné kolo 24.1.2018


SVET PRÁCE, TECHNIKA
Technická olympiáda - školské kolo 10.11.2017
Pečieme dobroty 9.11.2017
Medovníky 7.12.2017
Drotár 19.12.2017
Vyrábame mydielka v ŠKD 24.1.2018
Technická olympiáda - okresné kolo 30.11.2017 SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 
Slávnostné otvorenie školského roka 4.9.2017
Červené maky 11.11.2017
Pasovanie prvákov 23.11.2017
Mikuláš v škole 5.12.2017