Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika

Aktivity a súťaže

Náboženská výchova

Exkurzia na Skalku nad Váhom

 

Dňa 10. apríla 2019 sa žiaci piateho ročníka  vybrali po stopách sv. Andreja – Svorada a Beňadika k najstaršiemu  pútnickému miestu  na Slovensku na Skalku nad Váhom.

Na pamiatku pustovníkov sv. Andreja -Svorada a Beňadika založil na Skalke v r. 1224 nitriansky biskup Jakub I. benediktínske opátstvo. Pri jaskyni, kde bol zavraždený sv. Beňadik dal vystavať kláštor a na skale, z ktorej bolo jeho telo zhodené do Váhu – kostol.

Skalka je miestom počiatkov kresťanstva a najstarším pútnickým miestom na Slovensku. Hlavná púť sa koná každoročne 17. júla na sviatok sv. Andreja -Svorada a Beňadika a tradične sa jej zúčastňuje v priemere až 15 tisíc veriacich zo Slovenska a okolitých krajín.

V blízkosti kláštora sa nachádza  Opatovská jaskyňa, ktorá je tvorená z triasových vápencov

a  pre verejnosť je sprístupnených 320 m severozápadnej časti jaskyne a 230 m juhozápadnej časti.

 

Biblická olympiáda

 

Desiaty január sa v našej škole niesol v duchu Božieho slova, posolstva,  ktoré nám ponúka Biblia. V tomto školskom roku si žiaci 5.-9.ročníka preverili  svoje vedomosti a presvedčili sa o tom, že prečítať Bibliu a porozumieť jej odkazu  nie je vôbec jednoduché . Tentoraz spoznali viac  Prvú knihu Kráľov, knihu Rút a evanjelium podľa Matúša.

A tu je výsledok: 1.miesto: Ivana Pavlišinová /8.B/

                            2.miesto: Júlia Pavlišinová  /6.A/

                            3.miesto:  Stella Dunajová  /5.C/

Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov na dekanátnom  kole, ktoré sa uskutoční v marci 2018.

 

Biblická olympiáda

 

Vo štvrtok 22.marca 2018 sa konalo dekanátne  kolo Biblickej olympiády v Čadci. Zúčastnili sa ňom trojčlenné družstvá ôsmych  Základných  škôl okresu Čadca. Našu školu reprezentovali: Júlia Pavlišinová 5.A, Ladislav Sivera 9.A a Dominik Andraško 8.B.

Súťaž začala svätou omšou v kaplnke SZŠ sv. Františka z Assisi a pokračovala vedomostnou časťou, ktorá pozostávala zo šiestich súťažných  kôl. Naši žiaci si viedli veľmi dobre .

Umiestnili sa na peknom 2.mieste.

 

Biblická olympiáda

 

Osemnásty január sa v našej škole niesol v duchu Božieho slova,

posolstva,  ktoré nám ponúka Biblia. V tomto školskom roku si žiaci 5.-8.ročníka

preverili  svoje vedomosti a presvedčili sa o tom, že prečítať Bibliu a porozumieť jej odkazu  nie je vôbec jednoduché . Tentoraz spoznali viac  knihu Genezis a evanjelium podľa Marka.

A tu je výsledok: 1.miesto: Dominik Andraško /8.B/

                            2.miesto:  Ivana Pavlišinová  /5.A/

                            3.miesto:  Ladislav Sivera /9.A/

 

Spomienkové podujatie na kňaza a národovca Františka Tagániho

Jednou zo zabudnutých  postáv našej národnej minulosti je kňaz, národovec a mecén František Tagáni. Pri príležitosti 200.výročia narodenia tohto kňaza a národovca sa 10.11.2016 v Turzovke uskutočnilo spomienkové podujatie. Žiaci 8.ročníka sa zúčastnili na svätej omši vo farskom Kostole Nanebovzatej Panny Márie v Turzovke a pietnej spomienky ,položenia vencov pri pamätnej tabuli na budove fary.

František Tagáni pôsobil ako kňaz v Turzovke 34 rokov, od roku 1849 do roku 1883 .Zaslúžil sa o výstavbu Kaplnky Najsvätejšieho  Srdca Panny Márie v Hlinenom, o výstavbu dvoch nových škôl v Korni a Turzovke - Kline. Vďaka nemu sa do kostola v Turzovke dostali vzácne maľby Jozefa Božetecha Klemensa. Založil protialkoholický spolok miernosti, Spolok sv. ruženca i čitateľský spolok. Pôsobenie tohto kňaza bolo pre Turzovku plodné a požehnané.

František Tagáni  bol nielen príkladným kňazom, ale predovšetkým človekom s veľkým srdcom.

Vyrob si adventný veniec

V našej škole sa už stalo tradíciou, že sa žiaci  pred prvou adventnou nedeľou stretnú a vyrobia si svoj adventný veniec. Nebolo tomu inak  ani v piatok 25. novembra .Žiaci 4.-9.ročníka si vyrobili krásne  adventné vence, ktoré nielenže ozdobia príbytky ale  sú aj výsledkom kreativity a šikovnosti našich žiakov. Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána.

Symbol adventu - veniec, je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta“.

Biblická olympiáda

V stredu  22.marca 2017  sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády v Čadci. Zúčastnili sa ňom trojčlenné družstvá ôsmych  základných  škôl okresu Čadca. Našu školu reprezentovali: Ivana Pavlišinová /6.B/, Dominik Andraško /7.B/, Ladislav Sivera /8.A/

Naši žiaci obstáli v silnej konkurencii a umiestnili sa na krásnom 2. mieste.

Pomôžme si navzájom

Pod týmto názvom na našej škole už piaty rok prebieha zbierka použitých známok pre misie. Napriek modernej dobe emailov a SMS správ sa žiakom podarilo nazbierať 1152 známok, ktoré boli odoslané pre potrebu misií vo svete  misionárom pallotínom , ktorí majú svoje pôsobisko v Bratislave. Všetkým, ktorí prispeli do zbierky patrí veľké poďakovanie za  prejav empatie a ochoty pomôcť.

Ako pomáhajú použité známky?

 Podstatou známkového apoštolátu je zapájanie ľudí do podpory chudobných a hladujúcich          ľudí v misijných krajinách. Použité poštové známky sa predávajú filatelistom, pričom za takto získané financie sa vykonáva pomoc núdznym. Financie  sú posielané do misií, kde sa z nich pomáha financovať výstavba škôl a nemocníc, nákup a vydávanie potravín hladujúcim, nákup a podávanie liekov chorým a chudobným ľuďom.

 Slovenské známky získali v minulých rokoch veľmi vysoké svetové ocenenia. Dve prvé
a dve tretia miesta v súťaži o najkrajšie svetové známky daných rokov. Preto sú slovenské známky cenené vo svete.