Navigácia

ŠKOLSKÝ ROK 2018 - 2019 Slovenský jazyk Matematika, fyzika a chémia Telovýchova a šport Prírodopis Dejepis, geografia Informatika Kultúra Náboženská výchova Cudzie jazyky Spoločenské podujatia Hudobná výchova Výtvarná výchova Občianska náuka Svet práce, technika Textová podstrana O škole Textová podstrana

Aktivity a súťaže

Matematika, fyzika a chémia

 

   

Chemická olympiáda

 

V piatok, 23.3.2018 sa konalo okresné kolo chemickej olympiády v Čadci. Zúčastnili sa ho žiaci 9.ročníka, úspešní riešitelia školského kola CHEO.

Okresné kolo sa nieslo v znamení vlastností kyslíka a jeho prípravy, žiaci sa v praktickej časti popasovali s rôznymi typmi chemických reakcií a tvorbou názvov a vzorcov chemických zlúčenín. A výsledky dosiahli vynikajúce. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola a postup do krajského kola si prvým miestom zabezpečil Šimon Mekiňa.

1.miesto:  Šimon Mekiňa (IX. C)

5.miesto:  Ladislav Sivera (IX.A)

6. miesto : Veronika Janetková (IX.C)

16. miesto: Kristína Baraníková (IX.C)

 

Chemická olympiáda

 

V piatok, 9.2.2018, sa uskutočnil 54.ročník chemickej olympiády. Každoročne sa jej na našej škole zúčastňujú žiaci 9. ročníka. V tomto školskom roku sa do riešenia zapojilo 8 žiakov, no do školského kola postúpili iba štyria a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.


1.miesto: Mekiňa Šimon, 9.C
2.miesto:  Janetková Veronika, 9.C
3.miesto: Sivera Ladislav,  9.A
4.miesto: Baraníková Kristína, 9.C

 

 

Pytagoriáda

 

Dňa 13.3. 2018  zorganizovalo CVČ Čadca okresné kolo  Pytagoriády. Tejto matematickej súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy, zástupcovia 4. až 7. ročníka.

Úspešnými riešiteľmi sa stali:

4. ročník: 

17. – 19. miesto: Ema Jančíková,  s počtom bodov 15

5. ročník:

1. miesto: Júlia Pavlišinová , s počtom bodov 25

5.-8. miesto: Ján Kapusniak,  s počtom bodov 22

9.-14.  miesto: Laura Marcineková , s počtom bodov 21

 

Matematická olympiáda 


Okresné kolo matematickej olympiády 5. ročníka sa konalo 24. januára 2018 v Čadci. Celkovo úlohy riešilo 29 žiakov, z nich bolo 13 úspešných riešiteľov. Našu školu reprezentovali dve žiačky 5.A triedy Júlia Pavlišinová a Ema Kopásková. Dievčatám sa darilo, zaradili sa medzi úspešné riešiteľky. Júlia Pavlišinová sa umiestnila na 3. mieste a Ema Kopásková na 8. mieste.

 

Pytagoriáda

V dňoch 13.-14.12.2017 sa uskutočnilo školské kolo matematickej pytagoriády 3.-8. ročníka. Úlohy riešilo 76 žiakov, z nich bolo 11 úspešných.

V 3. ročníku úspešní riešitelia neboli.

Vo 4. ročníku boli 4 úspešní riešitelia:

1. Ema Janšíková 4.A

2. Kristína Belková 4.B

3. Adam Polka 4.A

4. Michal Baranec 4.B

V 5. ročníku bolo 5 úspešných riešiteľov:

1. Laura Marcineková 5.B

2. Ján Kapusniak 5.B

3. Júlia Pavlišinová 5.A

4. Šimon Hranec 5.C

5. Valéria Staníková 5.A

V 6. ročníku bola 1 úspešná riešiteľka:

1. Sofia Ševcová 6.B

v 7. ročníku bola 1 úspešná riešiteľka:

1. Radoslava Andrášková 7.C

V 8. ročníku úspešní riešitelia neboli.

MAKS 6 – celoročná matematická súťaž pre každého šikovného matematikára

Deti potrebujú veľa rôznych príležitostí, aby z nich vyrástli rozhľadení a tvoriví ľudia a práve matematika je výborný nástroj na rozvoj logického a kritického myslenia. MAKSovi sa už neuveriteľných 23 rokov darí zaujať deti netradičnými úlohami, ktoré vyžadujú skôr zdravý úsudok ako náročné matematické vedomosti.

Súťažiť môže buď ako jednotlivec alebo vo dvojici. 

Zaplatí sa štartovné, vymyslia sa  riešenia, ustriehnuť treba, dokedy ich treba odoslať, …
Súťaž má počas školského roka osem kôl. V každom kole je čas viac ako tri týždne na vyriešenie štyroch úloh, ktoré si vyberá súťažiaci z piatich ponúknutých.

V 6. ročníku sme mali 2 úspešných riešiteľov už dvoch kôl a to dvojicu žiačok zo 6.C triedy :

Alica Hrancová a Radoslava Andrašková.            

 

Matematická olympiáda – matematická súťaž pre každého šikovného matematikára

 Matematická olympiáda je súťaž žiakov základných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády. Na školách ju zaisťujú učitelia matematiky. Ako po iné roky aj teraz sme do súťaže zapojili našich žiakov.

Poslaním MO je:

a) aktivizovať žiakov základných škôl v nadväznosti na výučbu matematiky v čase ich mimoškolskej činnosti; b) vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o matematiku a jej aplikácie, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti;

c) prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v matematike a podporovať ich odborný rast;

d) prispievať k uvedomelej voľbe povolania,

e) umožňovať učiteľom spätne využívať poznatky získané v MO na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu na základných školách.

MO je individuálnou súťažou žiakov základných škôl riešiacich úlohy z matematiky, ktoré svojou formuláciou motivujú žiakov k tvorivej činnosti. Je jednotná pre celú Slovenskú republiku. Organizuje sa každoročne v obsahovej a termínovej spätosti s učivom v jednotlivých ročníkoch a organizáciou školského roka. Niektoré úlohy môžu vyžadovať poznatky nad rámec základného učiva štátneho vzdelávacieho programu.  Výsledkom účasti žiaka v MO je samostatná písomná práca obsahujúca riešenia zadaných úloh.

V 5. ročníku sme mali 4 úspešných riešiteľov domáceho kola MO.
Najlepší riešitelia :    
Patrik Ježík, 5.B
Petra Strýčková, 5.A
Simona Tkadlecová, 5.A
Aneta Frollová, 5.A           

PYTAGORIÁDA – matematická súťaž pre každého šikovného matematikára

V dňoch od 7. a 8. decembra 2016 sa uskutočnila celoslovenská matematická súťaž PYTAGORIÁDA. Naša škola sa do súťaže, tak ako každý rok, zapojila. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o matematiku u všetkých žiakov. Nás reprezentovali ročníky - piaty, šiesty, siedmy a ôsmy. Celkovo sa do súťaže zapojilo 55 žiakov druhého stupňa.

V stredu, 7.12., súťažili piataci – 15 žiakov, vo štvrtok 8. 12., súťažili šiestaci, siedmaci a ôsmaci. V oboch kategóriách bolo 15 otázok, za ktorých správne vyriešenie mohli súťažiaci získať 15 bodov. Úspešným riešiteľom sa stal ten, kto získal aspoň 10 bodov pri 60 minútovom čase na riešenie úloh. Zároveň taký žiak mohol získať za každé ušetrené 4 minúty jeden bod. Tieto body sa potom spočítali dokopy.

 V 5. ročníku sme mali 2 úspešných riešiteľov, v 6. ročníku sme mali 5 úspešných riešiteľov, v 7. ročníku sme mali 4 úspešných riešiteľov a v 8. ročníku sme mali 3 úspešných riešiteľov. Celkovo najlepším riešiteľom školského kola v  ZŠ Turzovka sa stala Adéla Grečmalová z 8.B triedy, získala celkovo 16 bodov.

Najlepší riešitelia :

Poradie

Meno a priezvisko

Trieda

Body za úlohy

Body za čas

Spolu

1.

Petra Strýčková

5.A

11

2

13

2.

Simona Tkadlecová

5.A

10

0

10

1.

Ivana Pavlišinová

6.B

12

3

15

1.

Radoslava Andrašková

6.C

12

3

15

2.

Beáta Matejíková

6.A

10

5

15

3.

Jakub Kubačák

6.A

10

3

13

4.

Jakub Zavičár

6.A

10

2

12

1.

Nikola Foldinová

7.C

11

3

14

2.

Patrícia Saksonová

7.B

10

4

14

2.

Adela Horčičiaková

7.C

10

4

14

3.

Vladimír Kopyčár

7.B

10

3

13

1.

Adéla Grečmalová

8.B

12

4

16

2.

Šimon Mekiňa

8.C

11

4

15

3.

Dávid Janiš

8.A

10

4

14

     

 Pytagoriáda 3.-4.ročník

Školské kolo 38.ročníka pytagoriády sa v našej škole uskutočnilo 7.12. (3.-5.ročník) a 8.12.2016 (6.-8.ročník). Mladí matematici sa pasovali s príkladmi. Zastúpenie mali všetky triedy.

V 3.ročníku súťažilo 12 žiakov, no nikomu sa nepodarilo dosiahnuť titul úspešného riešiteľa.

Do Pytagoriády sa zapojilo 13 žiakov 4. ročníka. Úspešnými riešiteľmi s postupom do okresného kola sa stali traja žiaci:

1. Laura Marcineková, 4.B – 24 bodov (úlohy 14 b., čas 10 b.)

2. Júlia Pavlišinová, 4.A – 21 bodov (úlohy 12 b., čas 9 b.)

3. Viliam Barčák, 4.B – 19 bodov (úlohy 10 b., čas 9 b.)

 

Chemická olympiáda

Dňa 10.2. 2017 sa na našej škole uskutočnil už 53.ročník chemickej olympiády. S pomerne náročnými úlohami domáceho aj školského kola sa popasovalo 7 žiakov z IX.A triedy. V školskom kole boli úspešní štyria žiaci:
1. Tomáš Hrubý
2. Erika Dodulíková
3. Miroslava Perďochová
4. Dávid Dodek