• Aktivity a súťaže

     • Spoločenské podujatia

     • Deň narcisov

       

      Liga proti rakovine organizovala 11. apríla 2019 už 23. ročník verejnej finančnej zbierky  „Deň narcisov“ na celom území Slovenska. Každoročne sa do zbierky ako dobrovoľníci zapájajú skauti, študenti gymnázia a žiaci našej školy. Každý, kto do pokladničky vhodil finančný príspevok, dostal žltý kvietok narcisu. V Turzovke sa počas tohto dňa vyzbieralo spolu 2244,67 eur.

       

      Pomoc pre Miušku z Adamovských Kochanoviec

       

      Žiaci našej školy, učitelia a rodičia  zbieraním vrchnáčikov z PET fliaš podali pomocnú ruku dievčatku,  ktoré sa volá Mia.  Má jeden rok a je po fyzickej a mentálnej stránke na úrovni bábätka.  Rodičia navštevujú 12 odborných lekárov,  rôzne rehabilitácie. Sú vďační za každú pomoc. Teší  nás, že aj naša škola prispeje k zlepšeniu  života Mie a jej rodičov.  Ďakujeme organizácii  OZ Spoločne z Kysuckého Nového Mesta,  ktorá prišla 27.marca 2019 prevziať vrchnáčiky pre malú Miu . Taktiež  ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierania vrchnákov zapojili, čím ukázali, že im nie je ľahostajný život ľudí s ťažkosťami.  

       

      Významní rodáci z našej obce

       

      Naše mesto Turzovka je pomerne malé. Niečo okolo 7 500 obyvateľov. A predsa sa medzi nami nájdu takí, ktorí zanechávajú stopu nielen v srdciach svojich blízkych, ale navždy sa zapíšu do dejín nášho štátu.

      Vladimír Gajdičiar je jeden z mála významných osobností, pretože prekonal nielen nástrahy života, keď prišiel o obe nohy, ale stal sa prvým slovenským športovcom, ktorý štartoval na zimných paralympijských hrách v behu na lyžiach v sede. Okrem toho sa venoval súťažne aj cyklistike a v roku 2004 absolvoval aj Londýnsky  maratón. Zúčastnil sa paralympiády v Salt Lake City v roku 2002, v Turíne v roku 2006, vo Vancouveri v roku 2010 a v Sochi v roku 2014. Vzhľadom na umiestnenia bola najúspešnejšia práve prvá paralympiáda v Salt Lake City, kde v klasickom behu na 5 kilometrov získal striebornú medailu.

      Deti 3. A a 3. B z našej základnej školy mali to šťastie, že ujo Vlado im prišiel 30.01.2019 porozprávať o svojom živote. Pripravil si prezentáciu s fotografiami z jeho športového života, rozprával, deti načúvali, pýtali sa, premýšľali. Ostáva si len priať, aby zanechal v deťoch spomienku a silu, aby vedeli v živote v správnej a potrebnej chvíli zabojovať podobne ako on.

       

      Vianočné zvyky a tradície na Kysuciach

       

      Vianoce sú sviatky, ktoré už z detských čias na nás pôsobia nezabudnuteľným dojmom. Pre niektorých sú to dni oddychu, pre iných sviatky radosti spojené s rôznymi obyčajami a zvykmi, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie. Najviac zvykov sa viaže k Viliji,  tak v minulosti ľudia nazývali Štedrý deň.  Žiaci našej školy si pripravili pre spolužiakov scénku, v ktorej priblížili práve  Štedrý deň  na Kysuciach v minulosti. Predstavili im zvyky takmer už zabudnuté, ale aj tie, ktoré si radi pripomíname aj dnes.

      Vianočný program pokračoval príchodom sv. Mikuláša, na ktorého sa tešili najmä menší žiaci. Školou sa v tento deň  niesli koledy, vianočné piesne a veselá nálada. Najmä žiaci 1. stupňa sledovali všetko so zatajeným dychom, tešili sa, pre Mikuláša a jeho družinu anjelov a čertov  si pripravili básničky a pesničky.  Každý žiak dostal sladký perník, ktoré pre Mikuláša a jeho pomocníkov upiekli členovia žiackej školskej rady za pomoci žiakov 8.ročníka.

      Vedenie školy ďakuje členom žiackej školskej rady a iniciatívnym žiakom 9. ročníka pod vedením Mgr. Janíkovej a Mgr. Janišovej, že sa aj v tejto uponáhľanej a nežičlivej dobe snažia zachovávať tradície a vnášať čaro pokoja a porozumenia medzi nás.

       

      Projekt SMART LEGO - Nadácia KIA MOTORS SLOVAKIA

       

      V mesiaci september naša škola podala žiadosť o poskytnutie grantu od Nadácie KIA MOTORS SLOVAKIA na uskutočnenie projektu SMART LEGO. V októbri našu žiadosť Nadácia schválila a poskytla našej škole grant vo výške 14 243 Eur, za ktoré sme nakúpili stavebnice: Lego Mindstorms, Lego WeDo, Lego jednoduché a hnacie stroje a tablety.

      V rámci projektu začal pracovať  na škole krúžok programovania a robotiky pod vedením pána učiteľa Mgr. Branislava Večeríka, ktorý žiadosť o grant vypracoval. Krúžok navštevujú žiaci, ktorí sa vopred prihlásili - chlapci a dievčatá  zo 6. a 7. ročníka.  Aktivity krúžku budú pokračovať aj nasledujúci školský rok. Už teraz sa tešíme.

       

      Pasovanie prvákov

       

      V školskom živote sú chvíle, ktoré sú nezabudnuteľné. Pre prváčikov je to určite prvý deň v škole a u nás už tradičné  slávnostné Pasovanie prvákov.

      V tento slávnostný deň, za prítomnosti rodičov, starých rodičov, triednych učiteliek, pani riaditeľky i hostí boli žiaci prvého ročníka slávnostne pasovaní za prvákov. Svedomite sa všetci pripravovali, od septembra sa mnohému naučili.  Za sprievodu piesne Zlatá brána vošli do krajiny včielok zo 4.B triedy pod vedením pani učiteľky Korčekovej. Prvákov, hostí i rodičov privítal Lukáš Krištof a potom už prváci predviedli, čo sa v škole naučili. Pripravili si množstvo básničiek a piesní spojených s tancom. Potom museli zvládnuť rôzne úlohy z čítania, matematiky, prvouky i telesnej výchovy, ktorých vyriešením pomohli včielkam oslobodiť ich krajinu, ktorú začaroval zlý Polepetko. Keďže prváci naozaj potvrdili, že sú šikovní a veľa toho už vedia, pani riaditeľka potvrdila, že môžu byť pasovaní za prvákov našej školy. Pred samotným ceremoniálom zložili sľub, v ktorom sľubovali, že budú s radosťou do školy chodiť, úlohy a školské povinnosti riadne si plniť, pravidlá správania dodržia radi a budú s každým kamaráti. Maxi ceruzkou položenou na ramene prváčikov ich pasovali včielky formulkou: „Pasujem ťa za prváka“. Pre každého žiaka bola pripravená prvácka medaila, pamätný list a darček od ZRŠ a fondu Otváraj sa brána. Na záver si spoločne zaspievali prvácku hymnu. Všetkým našim žiačikom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládnutí školských povinností. Všetci si želáme, aby chodili do školy s úsmevom a radosťou zo svojich úspechov.

       

      Základná škola v Turzovke je hrdá na svojich žiakov, ktorých úspechy siahajú za hranicu okresu i regiónu.

       

      Streda 7. novembra 2018 bola pre našu základnú školu, ale najmä pre Kamilu Kobolkovú,  žiačku 8. ročníka  opäť jedným z výnimočných dní. V Dolnom Kubíne sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov Žilinského kraja a udeľovanie Pamätných listov sv. Gorazda za mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej, záujmovo – umeleckej a športovej oblasti, ktorými v celoštátnom i medzinárodnom meradle prispeli jednotliví žiaci k rozvoju školstva Slovenskej republiky. Žiačka našej školy uspela vo výbere spomedzi 200 návrhov študentov a žiakov a bola zaradená medzi 20 najúspešnejších.

      Kamila je predovšetkým vynikajúcou a veľmi usilovnou žiačkou, rada a ochotne pomáha spolužiakom i  pedagógom. V škole sa zapája do mnohých aktivít aj v mimovyučovacom čase. Venuje sa umeleckému prednesu, divadlu, ale aj športu. Vo všetkých spomínaných oblastiach je úspešná a podarilo sa jej získať viacero ocenení.

       Umeleckému prednesu sa  Kamila venuje viac ako  5 rokov a každý rok získava zaslúžené umiestnenie: prvé miesta v školských kolách, obvodových či okresných kolách s  postupom do krajského kola Hviezdoslavovho Kubína. V rámci divadelného súboru Potvorky sa prezentovala i na regionálnej prehliadke „Naše talenty 2018“ v Žiline s inscenáciou M. R. Štefánik – životná cesta.

      Za svoje študijné a umelecké výsledky, ale predovšetkým športové majstrovstvo najmä v mažoretkovom športe, ktorému sa venuje od svojich 6 rokov (niekoľkonásobná Majsterka Slovenska, druhá vicemajsterka Európy a Majsterka sveta) a medzinárodnú reprezentáciu školy, mesta a kraja si prebrala z rúk ministerky školstva, Martiny Lubyovej, ďakovný list a malý darček ako ocenenie jej doterajšej práce.

      Kamila Kobolková je príkladom pre všetky deti, že svojou húževnatosťou, drinou, ale predovšetkým vášňou k spomínaným činnostiam a tiež veľkou  pokorou, dokáže rozvíjať svoj talent,   prepracovať sa k takýmto veľkým úspechom a zároveň byť vynikajúcou žiačkou s veľkým srdcom otvoreným pre každého.

       

      Keď hranica je len čiara, ktorá spája priateľov

       

      So Základnou školou vo Frýdlante nad Ostravicí  spolupracuje už 11 rokov. Je to o vzájomnej výmene skúsenosti, spoznávaní kolektívov žiakov i učiteľov, ale hlavne o spoznávaní kultúry oboch národov, ktoré si boli, sú i budú veľmi blízke. V piatok 5.10.2018 sa takmer celý pedagogický zbor vybral na výlet na druhú stranu Beskýd. Na novovybudovanom nádvorí so sochou T. G. Masaryka nás už tradične vítali členovia Chasičky s ľudovým spevom. Je symbolické, že dušou tohto súboru je dlhoročná vedúca a učiteľka v jednej osobe pani Vierka Šimonková – Slovenka, rodáčka  zo Spiša. Po privítaní p. riaditeľkou Lenkou Matuškovou, odovzdaní malých darčekov a občerstvení naše kroky smerovali do mestečka Štramberk. Spoločne sme navštívili Cukrárnu u Hezounů, kde sme videli výrobu tradičných štramberských uší. Najviac nás tešil pohľad na majstra – cukrára, ktorý sa šikovne zvŕtal v „kuchyni“ a so založenými rukami na neho pozeralo  asi 30 žien. Popri práci nás rozveselil veselými príhodami. Odmenou nám boli ešte teplé štramberské uši, ktoré pred našimi očami upiekol. Odtiaľ už naše kroky smerovali do uličiek tohto malebného moravského mestečka, nad ktorým sa vypína Štramberská trúba. Výhľad do širokého okolia z tejto 35 m vysokej veže stál za výstup po niekoľkých desiatkach schodov. Navyše českí priatelia pre nás objednali krásne slnečné počasie. Po návrate do školy nás privítala cimbalová muzika Portáši, ktorá navodila uvoľnenú, príjemnú atmosféru, v ktorej sa potom niesol celý večer. V neformálnych rozhovoroch sme si vymieňali skúsenosti, zážitky, plánovali ďalšie stretnutia. Bodkou za príjemným večerom bol priateľský volejbalový zápas. Vôbec nebolo dôležité, kto vyhral. Hlavné je, že sme sa spolu dobre cítili, prežili sme pekný deň, naplnený zážitkami a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie u nás na Slovensku. Aj takéto neformálne stretnutia sú dôkazom, že Česi a Slováci majú k sebe stále blízko, rozumejú si kultúrne i jazykovo.

       

      Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda

       

      Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva si 27.3.2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda
      a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.

      Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi ocenenými nechýbajú ani učitelia našich krajanov žijúcich v Rumunsku a Srbsku. Viaceré pani učiteľky a páni učitelia boli ocenení aj
      v súvislosti s významnými životnými jubileami.

      Za našu školu bola ocenená  Danica Janišová za celoživotnú pedagogickú činnosť v oblasti mimoškolskej výchovy, vzornú reprezentáciu školy v rôznych aktivitách a veľký prínos pri rozvoji školskej knižnice.

      Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny
      v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.

      „Práca pedagóga si zaslúži to najvyššie uznanie. Dnešný slávnostný deň by mal byť len pomyselnou špičkou ľadovca úcty a obdivu, ktoré Vám a ostatným pedagógom patria,“ dodala Martina Lubyová na záver.

       

      Mikuláš

      V utorok 5.12.2017 nastal ten dlho očakávaný deň, na ktorý sa žiaci veľmi tešili. Program začal v pavilóne B. V hodinových blokoch (pre 1.-2.roč., 3.-4.roč, 5.roč.) žiacka školská rada a žiaci 8. – 9. ročníkov pripravili mikulášske pásmo. Najskôr prišli anjeli, ktorí s doprovodom gitary zaspievali v úvode vianočnú pieseň. Mikuláša museli detí vyvolať veľkým potleskom. Ten prišiel s ďalším sprievodom anjelov a tešil sa hlavne z dobrých detí, ktoré mu zaspievali a zarecitovali. Žiaci 3.B a 4.A si pre Mikuláša pripravili prekvapenie vo forme pesničky a scénického tanca, čo bolo určite spestrením celého programu. To už však prichádzajú traja čerti. Majú zoznam zlých detí od samotného Lucifera. Postupne si volajú deti zo zoznamu, ktoré musia zaspievať, zarecitovať, alebo zacvičiť a samozrejme, že každý musí sľúbiť Mikulášovi, že sa polepší. Niektorých nespratníkov museli čerti vo vreci odniesť. Vrátili ich až vtedy, keď sa  ich spolužiaci zastali.

      Potom sa už Mikuláš s celou družinou presunuli do pavilónu A, kde na nich čakali starší žiaci (6.-7.roč., 8.-9.roč.). Program bol obdobný ako pri mladších žiakoch, no pribudli betlehemci s piesňami a vinšmi, ktorých sprevádzali  hluční „hricovia“. V závere anjeli všetkým rozdali medovníky a rozlúčili sa piesňou. Bol to jeden z najlepších mikulášskych programov za posledné roky.

      Pietny akt

      Rudolf  Jašík bol slovenský prozaik, básnik a publicista. Vo svojich dielach opisoval krásu kysuckej prírody, no i sociálne pomery, chudobu a biedu kysuckých dedín. Do svojej tvorby zahrnul i vojnové obdobie. Poznáme ho z diel Na brehu priezračnej rieky, Námestie svätej Alžbety, či Mŕtvi nespievajú.

      V rámci Jašíkových dní sa v Turzovke konal 1.12.2017 pred kultúrnym domom, kde je umiestnená pamätná tabuľa tohto turzovského rodáka, pietny akt. Predstavitelia mesta, hostia, pedagógovia a žiaci našej školy sa poklonili jeho pamiatke a položili veniec.

      Pasovanie prvákov

      Prváci na Základnej škole v Turzovke zažili vo štvrtok, 23. novembra, svoj veľký deň. Ich starší spolužiaci spolu s triednymi učiteľkami  pre nich zorganizovali slávnosť,  pri ktorej boli prijatí do veľkej žiackej rodiny. Povýšenie na žiaka základnej školy si však všetci museli zaslúžiť. Prváci plnili zaujímavé úlohy a ukázali svojim rodičom či starým rodičom, čo sa už v škole za krátke obdobie naučili. Čítali, počítali, recitovali, spievali, cvičili, ale aj viazali ukážkové mašličky. Žiaci piateho ročníka oblečení za rozprávkové bytosti ich sprevádzali celým programom. Po splnení všetkých úloh a zložení sľubu, boli čarovnou ceruzkou pasovaní za prvákov a odmenení malým darčekom od ZRŠ.

      Riaditeľka školy všetkým deťom zaželala veľa úspechov pri získavaní nových vedomostí a poďakovala triednym učiteľkám za zorganizovanie vydarenej akcie. Prváci odchádzali domov plní zážitkov, s preukazom potvrdzujúcim, že sú už skutočnými školákmi. 

       

      Červené maky

      Deň vojnových veteránov je mementom hrôz 1. svetovej vojny, od ktorej ubehlo 99 rokov. Osem miliónov zabitých vojakov a ďalších 21 miliónov zranených a zmrzačených, to je bilancia prvej svetovej vojny, prvého masového konfliktu 20. storočia. Každoročne ju pripomína Deň vojnových veteránov. Posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktoré ukončilo prvú svetovú vojnu, bola vystrelená 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte. Symbolom útrap prvej svetovej vojny sa stal kvet divého červeného maku, na základe básne „In Flanders Fields“ kanadského vojenského lekára podplukovníka Johna McCrae.

      V sobotu 11.11.2017 o 11-tej hodine sa rozozneli zvony na turzovskom kostole a prítomní, ktorí si prišli uctiť pamiatku padlých pri pamätníku  1. svetovej vojny, sa započúvali do slov pána farára Vrbatu. Venovali im svoju modlitbu vo viere, že už sa takéto vojnové konflikty nebudú opakovať.

      Žiak našej školy Dávid Janiš z 9.A predniesol báseň a členovia súboru Bukovinka položili k pamätníku kyticu červených makov, zaspievali clivú pieseň a zapálili sviečky.

      Otvorenie školského roka 2016 - 2017

      V pondelok 5.9.2016 sme sa zobudili do upršaného rána a bolo nám hneď jasné, že otvorenie školského roka sa nebude konať v amfiteátri. Muselo sa prejsť na plán B.  Žiaci 5. – 9. ročníkov sa sústredili v telocvični, kde si vypočuli príhovor pani riaditeľky a primátora mesta. Nechýbala ani úvodná báseň a kultúrny program, v ktorom vystúpila Kamila Kobolková, ktorá v lete získala titul 1.Vicemajsterka sveta - baton a Majsterka sveta vo formácii pom-pom v mažoretkovom športe na Majstrovstvách sveta v Prahe. Potom už nasledovali organizačné pokyny a stretnutie s triednymi učiteľmi. Žiaci 1.-4. ročníkov sa už do telocvične nezmestili, preto mali začiatok školského roka vo svojich triedach. Prváci plní očakávania prišli s rodičmi. Všetko bolo pre nich nové a zaujímavé. Skončilo im bezstarostné obdobie celodenných hier a pribudnú už aj povinnosti spojené so školou.              

      Minitelocvičňa ŠKD

      Školský klub detí získal projekt COOP Jednota „Nech sa nám netúlajú“ v hodnote 1500€. Počas dvoch mesiacov sa nakupoval športový materiál a v škole sa našli i priestory na vytvorenie minitelocvične. Príprava bola náročná, bolo potrebné všetko zložiť a pripevniť na steny, aby bolo náradie bezpečné. V pondelok 10.10.2016 nastala tá krásna chvíľa, kedy sa konalo slávnostné otvorenie minitelocvične. Všetkých prítomných privítala a poďakovala  vedeniu školy a školníkom  za  snahu pomôcť dobrej veci  autorka projektu Mgr.Zdena Vašulková. Potom už nasledoval ten dlho očakávaný akt – prestrihnutie pásky. Toho sa veľmi dobre zhostila pani riaditeľka a žiak zo ŠKD. Deti sa už nevedeli dočkať, kedy si budú môcť vyskúšať náradie a precvičiť si celé telo. To sa im dnes splnilo. Po vstupe nevedeli, čo skôr chytiť a na čom začať cvičiť. Striedali všetko. Pre deti bolo pripravené malé občerstvenie a veru sa nedali núkať. Deti z každého oddelenia budú mať možnosť využiť minitelocvičňu dvakrát do týždňa, na čo sa už veľmi tešia.

      Spoločný výlet s kamarátmi z Frýdlantu

      Už desiaty rok sa stretávame s kamarátmi zo ZŠ T. G. Masaryka vo Frýdlante nad Ostravicí. 21.10.2016 nás opäť navštívili členovia folklórneho súboru Chasička, ktorý vedie p. uč. Šimonková. Spolu s nimi prišla aj nová p. riaditeľka Lenka Matušková i bývalý p. riaditeľ Jiří Čupa. Po krátkom, srdečnom privítaní na našej škole sme spolu s českými kamarátmi navštívili rodný dom Jozefa Krónera v Staškove, kaštieľ v Radoli i Považské múzeum v Budatíne.

      Cesta autobusom bola vynikajúcim miestom na nadviazanie nových priateľstiev, na lepšie spoznanie našich kultúr i jazykov. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v máji budúceho roka, kedy zasa vycestujeme my. Pre českých kamarátov si pripravíme jazykové okienko slovenského jazyka a iné prekvapenia.               

      Pietna spomienka na padlých vo vojne

      Dňa 11.11. o 11. hodine sa rozozvučal zvon nášho kostola, tak ako zazneli práve v tento čas zvony v celej Európe, USA a v Kanade. Ľudia týmto spôsobom vzdávajú úctu vojakom padlým vo vojnách.

      Pietnej spomienky pri pamätníku padlých v prvej svetovej vojne, ktorý sa nachádza v areáli turzovského kostola, sa zúčastnili aj žiaci našej školy, konkrétne 8. C.

      K dôstojnému priebehu pietneho aktu prispela svojím pôsobivým prednesom žiačka spomínanej triedy Alica Kotková a čítaním prosieb Simona Barčáková. 

      Žiaci prejavili svojou účasťou úctu hrdinom, ktorí padli vo vojne.

      .

      PASOVANIE PRVÁKOV

       V piatok 18. novembra 2016 sa konala významná udalosť v živote našich prváčikov. Naši najmenší zažili „Pasovanie prvákov“. Veríme, že to bola  udalosť,  na ktorú tak skoro nezabudnú. Celou pasovačkou ich sprevádzali žiaci 4.A triedy pod vedením pani učiteľky Bajákovej. Cez zlatú bránu vošli do krajiny včielok, v ktorej zlý Polepetko poplietol všetko a včielky poprosili našich prváčikov o pomoc. Krajinu mohli oslobodiť iba múdre a šikovné deti.  Naši adepti do „cechu školského“ predviedli,  čo všetko sa za čas strávený v školských laviciach naučili. Ukázali, ako sa už vedia popasovať s písmenkami, s číslicami ako vedia spievať i tancovať a veľa iného. Vláda Polepetka sa tak skončila a krajina bola vyslobodená. Vďačné včielky si od radosti s prváčikmi zatancovali pri veselej pesničke. Pekným slovom sa prváčikom, rodičom i učiteľom prihovorila aj naša pani riaditeľka Mgr. Terézia Šupolová.

      Nakoniec prišla dlho očakávaná  chvíľa pasovania. Po zložení slávnostného „Sľubu prváka“, mohli byť žiaci 1.A, 1.B a 1.C  prijatí do „Cechu žiackeho“. Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali Pamätnú medailu a darčeky, ktoré   im pomôžu aj na vyučovaní. Spokojnosť rodičov a úsmevy detí potvrdili, že sa deti v škole cítia dobre a s radosťou prichádzajú každé ráno opäť do školy. Našim malým prvákom želáme veľa úspechov v škole a nech sa im  žiacke knižky napĺňajú iba jednotkami.   

       

      Mikuláš v škole

      Svätý Mikuláš z Myry zomrel asi 6. decembra 345/352. Bol biskup. Už za svojho života bol veľmi obľúbený medzi ľuďmi, bol známy štedrosťou, ako obranca viery a záchranca nespravodlivo obvinených.

      Na Slovensku pri mikulášskej nádielke je Mikuláš predstavovaný v biskupskom odeve s dlhými bielymi fúzmi a je sprevádzaný anjelmi a čertami. Anjeli s Mikulášom roznášajú darčeky, čerti sa starajú o symbolické trestanie a strašenie neposlušných detí. Dobré deti sú obdarované sladkosťami.

      V utorok 6. decembra 2016 prišiel Mikuláš so svojou družinou aj do našej školy. Tejto úlohy sa výborne zhostili naši deviataci. Pripravili program najskôr pre žiakov 1. – 3. ročníka a potom aj pre 4. – 6. ročník. Spievali, rozdávali cukríky, no čerti si vybrali aj neposlušné detí, ktoré sa museli „vykúpiť“ splnením nejakej úlohy (spev, tanec, recitácia).  Mikuláš nezabudol zavítať ani do zborovne medzi učiteľov a k starším žiakom. V tejto tradícii šlo predovšetkým o skvelý zážitok než o dary.

      Žiaci v 2.B si urobili aj triedneho Mikuláša, kde sa deti navzájom obdarovali vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

      Deň prevencie

      Dňa 12. 4. 2017, deň pred Veľkonočnými prázdninami, sa v rámci prevencie patologických javov na našej škole uskutočnili dve prednášky na aktuálne témy: Rôzne druhy závislostíRiziká fajčenia. Obe viedla pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci, p. Kremeňová. Prednáška Rôzne druhy závislostí bola určená pre všetkých žiakov 8. ročníka, prednáška Riziká fajčenia pre žiakov 9. ročníka. Ôsmaci sa oboznámili so závislosťou na alkohole, drogách, počítačovou závislosťou spojenou so závislosťou na sociálnych sieťach a počítačových hrách, kyberšikanou, gamblerstvom a fajčiarskou závislosťou. Boli poučení o ich príčinách, prejavoch i následkoch, rovnako ako o ich prevencii. Deviataci si mohli tiež vyskúšať, či ich dych neobsahuje zostatkové množstvo oxidu uhoľnatého, čo je vlastne príznakom toho, že testovaná osoba v posledných dvanástich hodinách fajčila. Niektorí naši žiaci mali zvýšené hodnoty. Na záver si deviataci pozreli krátkometrážny dokumentárny film o fajčení a jeho následkoch Kým stúpa dym. Dúfame, že si žiaci vzali ponaučenie o týchto negatívnych, bohužiaľ  i značne rozšírených javoch medzi dospievajúcou populáciou.   

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje