• Novinky

      • „ Biblia očami detí a mládeže“ – výtvarná súťaž

      • Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom diecézy organizuje celoslovenskú súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“.
       Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Jej zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie.

       Predmetom súťaže boli knihy: STARÝ ZÁKON: Kniha Exodus 1 -24 a Kniha proroka Jonáša NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Jána

       Spoločná téma vybraných kníh: Z tmy do svetla

       V školskom kole sa umiestnili v 4.kategórii/5.-6.ročník/

        1.miesto : Ema Jančíková 6.A - Exodus – Záchrana Izraelitov

        2. miesto: Alena Hadrabová 5.C – Jonáš – Jonáš vo vlnách mora a veľryba

        3. miesto: Lenka Zulbeharovičová 5.A – Exodus – Uzavretie zmluvy medzi Bohom a Izraelom

       V 5.kategórii/7.-9.ročník/

       1.miesto: Ingrid Matejíková 9.A- Evanjelium podľa Jána – Označenie zradcu –Posledná večera

       2. miesto: Adela Hadrabová 8.A –  Evanjelium podľa Jána - Príchod Ducha Svätého

       3. miesto : Barbora Zbojková 8.A- Exodus- Povolanie Mojžiša a určenie jeho poslania

        Víťazné práce budú reprezentovať školu na diecéznom kole v Žiline.

       (Mgr. Monika Janíková, Mgr. Lucia Kolesárová)

      • OZNAM

      • Oznam

       Vzhľadom k usmerneniu MŠ SR k šíreniu koronavírusu, ktoré s okamžitou platnosťou ruší všetky zájazdy, exkurzie do zahraničia, sme museli pristúpiť k zrušeniu návštevy muzikálu Děj se co děj dňa 31.03. 2020 so žiakmi 7. a 8. ročníka. Touto cestou chcem však ubezpečiť rodičov, že deťom sa vrátia peniaze v plnej výške.  

       Ďakujem za porozumenie a trpezlivosť.

       Mozoliková Zuzana

      • Návšteva predškolákov

      • Dňa 9.3.2020 sme mali v 1.C triede vzácnu návštevu. Budúci prváci nás navštívili, aby sme im ukázali, ako to u nás na vyučovaní chodí. Najmladší žiaci školy im predviedli hodinu slovenského jazyka. Škôlkári neváhali a zapájali sa odpovedať na otázky učiteľky, hádanky, urobili si s prvákmi i grafomotorickú rozcvičku. Dúfame, že sme ich pozitívne motivovali a prejavili im dôveru, že to na budúci rok v škole v pohode zvládnu.

       (Mgr. Antónia Urbánková)

      • Prvácka olympiáda

      • Dňa 6.3.2020 sa na našej ZŠ uskutočnila Prvácka olympiáda v týchto disciplínach: skok z miesta, hod na cieľ a rýchly beh. Všetci prváci bojovali zo všetkých síl a príjemne a zábavne využili  hodiny telesnej výchovy.

        

       Víťazi:

        Skok z miesta:

       Dievčatá:1.Diana Gašperová  1.A            Chlapci:1. Jakub Gaboš 1.C

                      2.Rebeka Filová 1.C                                2.Jozef Madaj 1.B

                      3. Sára Litvová 1.B                                  3.Michal Stasinka 1.B

       Hod na cieľ:

       Dievčatá: 1.Barbora Šporíková 1.A        Chlapci:1. Sebastián Cisárik 1.B

                       2.Sofia Kameništiaková                         2. Lukáš Kubuš 1.C

                       3.Alžbeta Bytčánková 1.B                     3. Michal Stasinka

       Rýchly beh:

       Dievčatá:1.Diana Gašperová 1.A           Chlapci:1. Sebastián Cisárik 1.B                         

                       2.Rebeka Filová 1.C                             2. Ján Mikula 1.C

                       3.Dominika Krišicová 1.B                    3. Dávid Magát 1.A

        

       Víťazi  boli odmenení diplomom a medailou, preto sa usilovali podať čo najlepší výkon. Aby sme žiakov motivovali častejšie sa venovať športu i vo svojom voľnom čase, sľúbili sme im olympiádu i v ďalšom školskom roku. Už teraz sa všetci tešia.

       (Mgr. Antónia Urbánková)

      • Z usmernenia Ministerstva školstva v súvislosti so šírením koronavírusu

      • RUŠIA SA:

       1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
       2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

        

       Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

        

       • MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.
       • MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich  14-dňovú domácu izoláciu.
       • Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.
       • Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.
       • Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

        

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

       • v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
       • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
       • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
       • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
       • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
       • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       Vedenie Spojenej školy Turzovka chce ubezpečiť všetkých rodičov, že postupuje v súlade s pokynmi Ministerstva školstva, zriaďovateľa i regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Všetky osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú pravidelne pozorované a komunikuje sa o ich zdravotnom stave. V škole je v najvyššej možnej miere kladený dôraz na dodržiavanie hygienických zásad a informovanosť detí. Zajtra, 10. marca bude zasadať krízový štáb mesta Turzovka a s prípadnými ďalšími opatreniami budú oboznámení žiaci priamo v škole a zákonní zástupcovia prostredníctvom webovej stránky mesta i školy. Každý rodič sa môže samozrejme s prípadnými otázkami obrátiť na ktoréhokoľvek vyučujúceho i riaditeľa školy. Vedenie školy sa chce úprimne poďakovať všetkým zákonným zástupcom za zodpovedný prístup pri zvládaní tejto situácie.

       Mgr. Rastislav Bakajsa, riaditeľ Spojenej školy Turzovka

      • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ

      • PROTOTYP DOSTATOČNE ZRELÉHO ŠKOLÁKA BY MAL VYZERAŤ ASI TAKTO:

       REČ:Dieťa pripravené na školu by malo mať dostatočnú slovnú zásobu a hovoriť čisto a zrozumiteľne. Malo by poznať: svoje celé meno, adresu, členov rodiny, dni v týždni, ročné obdobia (prípadne aj mesiace v roku), základné farby,geometrické tvary, pomenovať bežné zvieratá, rastliny, časti tela. V čom má veľa detí problémy, je rozvinutá sluchová analýza: budúci školák by mal vedieť povedať, aké písmeno je na začiatku slova, aké na konci, prípadne aj vytlieskať slabiky a hlásky.

       SOCIÁLNA ZRELOSŤ: Dieťa zrelé do školy sa nehanbí nadviazať kontakt s inými deťmi alebo dospelými. Vie sa samé prezuť, obliecť, umyť, chodí na toaletu. Nerobí mu problém ostať chvíľu bez rodiča (niektoré školy to testujú tak, že pri zápisoch deti od rodičov zoberú a nechajú ich samé pracovať v triede). Pri príchode vie pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje hraním alebo rozprávaním, vie si po sebe upratať hračky a nemá problém hračky požičať. Vie sa sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť. Vie rozoznať hru od povinnosti, vie spolupracovať. Dieťa by nemalo mať problémy povedať svoje želania, prípadne starosti, ktoré ho trápia.

       JEMNÁ MOTORIKA: Takmer hotový školák by mal vedieť správne držať písacie potreby, napodobiť tvary písma, geometrické tvary, a nakresliť kompletnú postavu človeka ( s hlavou, krkom, rukami, nohami, a bruchom). Mal by vedieť kresliť čiary, vlnovky, osmičky. Vyfarbiť obrázky, strihať, modelovať, navliekať korálky.

       HRUBÁ MOTORIKA: Dieťa by nemalo mať problém ani s hrubou motorikou: vie skákať (aj na jednej nohe), behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, skákať cez švihadlo, robiť kotrmelce.

       ORIENTÁCIA: Dieťa pripravené na vstup do školy vie povedať, kde je vpravo, kde vľavo, a kde hore, dole, ponad, popod, cez. Nezablúdi v mieste svojho bydliska, pozná pravú a ľavú ruku. Vie sa orientovať aj v čase (dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, bude, bolo). Rozozná základné farby a geometrické tvary.

       POČÍTANIE: 6-ročné dieťa by malo vedieť počítať do desať, poznať číslice od jedna do desať a vedieť ich priradiť k počtu. Rovnako by malo vedieť priradiť počet predmetov k číslu, rozlúštiť ľahké matematické hádanky. Vie rozlišovať čo je viac, čo menej, veľa, málo, trochu.

       CHCE SA UČIŤ: V neposlednom rade by sa malo dieťa pripravené na vstup do školy rado učiť: chce vedieť viac, pýta sa rodičov na jednotlivé písmená, zaujíma sa o základné počty. Má v zásobe neustálu paľbu otázok typu: prečo? Rado dostáva nové úlohy a rieši ich, a vydrží ich riešiť až do konca? Potom je na školu pripravené.

       Z PREDŠKOLÁČIKA VEĽKÝ ŠKOLÁK

       Nie je toho málo, čo by mal predškolák zvládnuť. Ak si čítate tento zoznam, možno ste až udivení, koľko toho už vie ten váš, a uvedomíte si, aký je už vyspelý. Určite budete pri zápise naňho hrdí. Nezabúdajte však, že je to ešte stále dieťa, a buďte pripravení kedykoľvek mu pomôcť, podporiť ho, ale aj tolerovať, ak mu niečo nejde. Držíme vám palce pri zápise, nech sa vaše dieťa do školy teší a nech mu radosť z učenia vydrží čo najdlhšie.

      • Tvorivé stretnutie s akademickým maliarom Pavlom Muškom

      • Návšteva Galérie Čadca sa stala už súčasťou vyučovania výtvarnej výchovy netradične. Zoznamovať sa s výtvarným umením priamo v galérii a zároveň tvoriť so samotným autorom je skutočne neobyčajné. To sa podarilo našim štvrtákom, ktorí sa dňa 20.2. 2020 takéhoto stretnutia zúčastnili. Galéria Čadca v mesiaci február pripravila pri príležitosti významného životného jubilea akademického maliara Pavla Mušku výstavu s názvom Muška 007. Výstava ponúkala prierez autorovej dlhoročnej tvorby, ktorá predstavovala rôzne obdobia a techniky, ktorým sa maliar venoval,  proces tvorby diel, ako i techniky a materiály, ktoré autor pri tvorbe používa. Naši štvrtáci si mohli výstavu pozrieť spolu s pánom Muškom, ktorý im svoje diela predstavil a čo to prezradil o ich vzniku. Medzi najzaujímavejšie diela patrila mozaika Život, ktorá je súčasťou Domu kultúry v Čadci. Zaujala i mozaika Cyril a Metod, na ktorej si žiaci mohli pozrieť staroslovienske písmo hlaholiku a zopakovať si svoje vedomosti o Cyrilovi a Metodovi, ktoré získali na hodinách vlastivedy. K najnovším autorovým dielam patrí sklenená vitráž Svätá rodina, ktorá sa nachádza v Budatíne. Žiaci sa od pána maliara dozvedeli, čo je vitráž a ako vzniká.

       Cieľom našej návštevy nebolo len pozrieť si výstavu, ale spolu s autorom vyskúšať vytvoriť si vlastnú mozaiku. Pán maliar nám porozprával, ako mozaika vzniká a potom žiaci popustili uzdu svojej fantázii a výsledkom boli originálne dielka, z ktorých sa  veľmi tešili, pretože ich práca s pánom maliarom veľmi bavila. Jeho cenné rady si určite uchovajú vo svojich mysliach. 

       Okrem návštevy galérie sme navštívili i Kysucké múzeum v Čadci. Tu sme si najskôr pozreli výstavu o kozmonautike s názvom Cesta na mesiac, ktorá bola venovaná 50. výročiu cesty na Mesiac. Žiaci si pozreli expozíciu s touto tematikou , krátke filmy zachytávajúce cestu na Mesiac, ale i prvé kroky človeka na povrch Mesiaca. V závere si urobili krátky test, ktorý hravo zvládli.

       Poslednou zastávkou bola návšteva jedinečnej autorskej výstavy Jána Nováka s názvom Pre radosť detí. Na tejto výstave sme si mohli pozrieť miniatúrne originálne parné lokomotívy, ktoré sú srdcovou záležitosťou autora. Každý vytvorený kúsok je jedinečný originál zostavený s nepotrebných súčiastok a kovového odpadu. Snáď najväčším zážitkom bola návštev stálej expozície so železničnou dráhou a pohybujúcimi sa vláčikmi. Deti nemohli odrhnúť oči od krajinky, domčekov, postavičiek, zvieratiek a samozrejme vláčikov, ktoré by si boli najradšej zobrali do svojich detských izbičiek.

       Plní nových zážitkov sme sa pobrali domov vlakom, v ktorom sme si o svojich pocitoch ešte dlho rozprávali.

       (Mgr. Zuzana Kováčiková)

        

      • Zober loptu, nie drogy

      • Prvý prázdninový deň 24. 2. 2020 sa konal na našej škole v rámci projektu „Zober loptu, nie drogy“ turnaj vo vybíjanej miešaných družstiev žiakov 5. a 6. ročníka. Turnaj prebiehal v priestoroch telocvične a naši žiaci dali prednosť aktívnemu pohybu pred pasívnym trávením voľného času pri televízore a počítači. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá, celkovo 45 žiakov. Hralo sa systémom každý s každým, na dva 10-minútové polčasy. Priebeh turnaja bol napínavý a do posledného okamžiku sme čakali na celkového víťaza, ktorým sa napokon stalo družstvo 6. A v zložení: A. Polka, P. Šupica, S. Machovčák, K. Hutyra, M. Michalisko, D. Petrek, A. Husárová, A. Bugalová, D. Oravcová, L. Vaňková, I. Gajdičiarová, E. Jančíková.

       Celkové poradie:

       1. miesto         6. A

       2. miesto         6. B + C

       3. miesto         5. A

       4. miesto         5. B

                                                                                             Mgr. Bajáková Ľ., Mgr. Kováčiková Z.

        

      • Vyhodnotenie súťaže žiakov a žiačok ZŠ v streľbe zo VzPu N+ 4x5 rán O POHÁR MESTA TURZOVKA 7.ročník

      • Spojená škola  Turzovka – organizačná súčasť CVČ  v spolupráci s mestom Turzovka zorganizovali dňa 18.februára 2020 7.ročník  Súťaže v streľbe zo VzPu  žiakov ZŠ O POHÁR MESTA TURZOVKA.

       Súťaže sa zúčastnili 3 členné družstvá zo ZŠ: 1. ZŠ Zákopčie -3 družstvá, 2. CVČ Čadca – 2 družstvá, 3. CVČ Raková – 2 družstvá,  4.ZŠ Svrčinovec – 1 družstvo, 5. ZŠ s MŠ Likavka/okres Ružomberok/ - 2 družstvá, 6.Spojená škola Turzovka – organizačná súčasť CVČ – 3 družstvá, členovia ZÚ Strelecký, ktorý vedie Mgr. Maďariová Janka.  Spolu súťažilo 13 trojčlenných družstiev a 5 jednotlivcov, t.j 44 súťažiacich.

        

       Vyhodnotenie súťaže:

       Pohár mesta Turzovka ostal v 7.ročníku „doma“!!!!

       Prvýkrát si v našej streleckej súťaži vystrieľalo prvenstvo dievčenské družstvo!

       Absolútnym víťazom a POHÁR MESTA TURZOVKA 7. ročníka streleckej súťaže získalo družstvo dievčat zo spojenej školy turzovka – organizačná súčasť cvč v zložení:

       júlia maďariová, lea střitecká , lenka matejíková

        

        

       Súťaž družstiev – kategória starší žiaci

        

       1.Miesto    Spojená škola Turzovka-organizačná súčasť CVČ   457b.

       2.Miesto    ZŠ s MŠ Likavka   446b.

       3.Miesto    CVČ Čadca    401b.

        

        

       Súťaž jednotlivcov – kategória starší žiaci

        

       1.Miesto    Tomáš Tomáš Slováček  Spojená škola Turzovka-org.súč.CVČ    165b.

       2.Miesto    Šimon Strapec ZŠ s MŠ Likavka    160b.

       3.Miesto    Dávid Tkáčik  / Spojená škola Turzovka-org.súč.CVČ     157b.

        

        

           Súťaž družstiev – kategória staršie žiačky

        

       1. Miesto   Spojená škola Turzovka-org.súč.CVČ   462b.

                         (Júlia Maďariová, Lea Střitecká, Lenka Matejíková) /

       2.Miesto   ZŠ s MŠ Likavka   444b.

                        (Ema Straková, Viktória Milanová, Daniela Muchová)

       3.Miesto   ZŠ Zákopčie   403b.

                        ( Dominika Gabrišová, Dominika Husarčíková, Dominika Plačková

       Súťaž jednotlivcov – kategória staršie  žiačky

        

       1.Miesto   Lae Střitecká   -  Spojená škola Turzovka-org.súč.CVČ      173b.

       2.Miesto   Adela Hubáčková – ZŠ s MŠ Likavka   160b.

       3.Miesto   Ema Straková ZŠ s MŠ Likavka  156b.

        

       Súťaž družstiev – kategória mladší žiaci

        

       1.Miesto ZŠ Zákopčie (Lukáš Haluška, Martin Paseka, Dávid Šopor)   422b.

       2.Miesto  CVČ Čadca (Tobiáš Tuchyňa, Dorota slanináková, Pavlína Sýkorová)  416b.

       3.Miesto CVČ Raková (Juraj Urbaník, Martin Talafa, Jakub Hromada)   361b.

       3.Miesto Spojená škola Turzovka-org.súč.CVČ 

                      (Jakub Horeličan, Lukáš Krištof, Jakub Fuják)   361b.

        

        

       Súťaž jednotlivcov – kategória mladší žiaci

        

       1.Miesto    Lukáš Haluška -ZŠ Zákopčie    173b.

       2.Miesto    Martin Talafa  - CVČ Raková   149b.

       3.Miesto    Jakub Horeličan - Spojená škola Turzovka-org.súč.CVČ    143b.

        

       Súťaž družstiev – kategória mladšie žiačky

        

       1.Miesto  ZŠ Zákopčie(Zuzana Plačková, Lucia Hrušková, Sabína Golisová)  323b.

        

       Súťaž jednotlivcov – kategória mladšie žiačky

        

       1.Miesto     Sabína Golisová – ZŠ Zákopčie   156b.

       2.Miesto     Júlia Maďariová -  Spojená škola Turzovka-org.súč.CVČ    147b.

       3.Miesto     Dorota Slanináková CVČ Čadca     143b.

        

       g r a t u l u j e m e !!!!

        

       Víťazom gratulujeme, všetkým zúčastneným kolektívom, jednotlivcom, pedagógom a vedúcim ďakujeme za účasť na streleckej súťaži  7. Ročníka O Pohár mesta Turzovka.

                   Ďakujeme pánu riaditeľovi Spojenej školy Turzovka Mgr. Rastislavovi Bakajsovi a pánu primátorovi mesta Turzovka JUDr. Ľubomírovi Golisovi za ústretovosť a podporu v organizovaní streleckej súťaže a za poskytnutie priestorov v telocvične.

       Veľké poďakovanie patrí rozhodcom: Mgr. Vladimírovi Gajdičiarovi (nášmu úspešnému paralympionikovi) a  Jozefovi Čagaľovi (OZTaŠČ Čadca) za regulárne a odborné rozhodovanie, za ich obetavosť a ochotu, ktorú nám každoročne preukazujú a pomáhajú nám na našej streleckej súťaži.

       Všetci strelci, ktorí sa umiestnili na 1. – 3.mieste v každej kategórii boli odmenení   medailami, diplomami a pre všetkých súťažiacich strelcov bolo pripravené občerstvenie.

        

       Mgr. Maďariová Janka, ved. ZÚ Strelecký, Spojená škola Turzovka- organizačná súčasť CVČ

                                                       

        

        

      • Karneval v ŠKD

      • Fašiangy sú obdobím radosti, veselosti, zábavy a hudby. Aj náš školský klub detí zaliala radosť a smiech deti, ktoré sa pripravovali na fašiangový karneval. Vo štvrtok sa deti premenili na princezné, rytierov, zvieratká, dokonca priletelo i lietadlo a priplávala chobotnica. V telocvični na deti čakalo prekvapenie- divadlo ,,Zo šuflíka“ a klauni Valentína a Vendelína, ktoré zabávali deti počas celého karnevalu. Po prehliadke masiek nasledovali hry, súťaže a tanec. Vyhodnotiť také veľké množstvo nápaditých masiek bolo ťažké, preto každý dostal medailu a sladkú odmenu. Poďakovanie patrí aj rodičom za výrobu masiek a pani vychovávateľkám za organizáciu skvelého podujatia.

       Celú fotogalériu nájdete TU.

       (ŠKD)

      • Spomienka na osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského

      • Škola je živý organizmus, kde sa stále niečo deje. Vo štvrtok dňa 20. 2. 2020 zavítal na pozvanie medzi žiakov 8. ročníka pán Ing. Stanislav Machovčák zo Staškova. Hosťa úprimne privítal a ôsmakom predstavil pán riaditeľ Mgr. Rastislav Bakajsa.

       Myšlienka zorganizovať besedu s prítomným hosťom vznikla u vyučujúcich slovenského jazyka v 8. ročníku. A práve ôsmaci sa budú o pár dní na hodinách literatúry zoznamovať s denníkom Mórica Beňovského, Slováka, rodáka z Vrbového, cestovateľa, dobrodruha, zakladateľa kolónie na Madagaskare.

       Osmaci a prítomní pedagógovia pozorne počúvali zaujímavé rozprávanie spojené s filmovým dokumentom o Madagaskare, o ceste nášho hosťa na Madagaskar, kde vybudoval pomník venovaný Slovákovi z Vrbového.

       Pán Machovčák dával ôsmakom i úprimné rady do života, že je dôležité sa vzdelávať, pracovať a milovať naše Slovensko.

       (Mgr. Jozefína Poláčiková)

      • 12. ROČNÍK - OKRESNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY - 2020

      • Rok sa s rokom zišiel a rovnako tak sa zišla aj skupinka osmero víťazov školského kola dejepisnej olympiády, aby si na deň sv. Valentína, 14. februára, zmerali sily so svojimi súkmeňovacami z iných škôl okresu a to na pôde školy Jána Amosa Komenského v Čadci. Najviac sa darilo deviatačke DIANKE HESKOVEJ (9.A), ktorá nechala za sebou všetkých ostatných a obsadila tak vavrínom a zlatom ovenčené prvé miesto a postúpila tak na krajské kolo. Podobne, avšak striebrom okuté druhé miesto, obsadila siedmačka JULKA PAVLIŠINOVÁ (7.A), ktorá ako sa zdá, pera so silou šable chopí sa a úspech hneď zožne a tak aj ona pocestuje v apríli na krajské kolo do mesta, ktoré centrom Turca jest. Dvom ďalším našim verným, úspešným aj po minulý rok, PEŤKE STRÝČKOVEJ (8.A) a  JURKOVI KORDULIAKOVI (7.A) nebolo dopriané stáť na piedestáli víťazov, no dve štvrté miesta sú tiež úspechom hodným chvály. Rovanko tak aj piate a šieste miesto JANKA HOVORKU (8.B) A EMKY JANČÍKOVEJ (6.A). V neposlednom rade ďakujeme aj zvyšným dvom reprezentantom školy a to DOMINIKOVI POLÁKOVI (9.A) a KRISTÍNKE BELKOVEJ (6.B), ktorých snaha doplnila naše úsilie opäť raz uspieť.

       Na fotografii Dianka Hesková a Julka Pavlišinová, postupujú na krajské kolo do Martina.

       (Mgr. Branislav Večerík)

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Karneval v ŠKD
  • Lyžiarsky výcvik -7.ročník
  • Šiestaci v "Afrike"
  • Prikrmujeme vtáčiky - ŠKD
  • Krása slova - školské kolo
  • Zimné tvorenie v ŠKD
  • Čajíková párty
  • Vianočná besiedka a Mikuláš v ŠKD
  • Škola korčuľovania
  • Dopredaj vianočných výrobkov
  • Vianočné trhy v škole
  • Farebný týždeň v ŠKD