• Novinky

      • DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

      • Oneskorený darček dostali k sviatku deti z ŠKD vo štvrtok (6.6.), keď k nim opäť po roku zavítalo žilinské Divadlo zo šuflíka. Predstavili sa s novou rozprávkou O kocúrovi a pyšnej hviezde. Príbeh bol nie len poučný ale aj zábavný. Pekné dekorácie, veselé kostýmy zaujali deti, ktoré pozorne predstavenie sledovali.

      • DOPRAVNÁ VÝCHOVA

      • Je veľmi dôležité, aby sa deti vedeli bezpečne pohybovať po cestách ako chodci, či cyklisti. Deti v školskom  klube si hravou formou osvojovali dopravné predpisy a značky. Dopravná výchova pozostávala z dvoch častí. Teoretická – formou prezentácie získavali vedomosti o pravidlách pre chodcov a cyklistov, poznávali značky a boli poučení o nosení reflexných prvkov. V kvízoch si overili svoje vedomosti. V praktickej časti predviedli jazdu zručnosti a dodržiavanie dopravných značiek. Odmenou za absolvovanie kvízov a jazdy zručnosti bol preukaz cyklistu.

      • Školský výlet - Vrátna - Chleb

      • Dňa 5.júna 2019 sa žiaci piateho ročníka a i 9.A vybrali spoznávať krásy Slovenska do Vrátnej doliny – Chleb. Po celoročnej  snahe a úsilí získať čo  najlepšie známky si prišli oddýchnuť do prírody. Počasie  bolo slnečné, a tak aj z lanovky mali krásny výhľad na krajinu.  Najkrajší však mali priamo z vrchu Chleb , na ktorý sa dostali turistickým chodníkom . Cestou videli množstvo krásne kvitnúcich zvončekov, medvedí cesnak  ,babôčku pŕhľavovú a dokonca aj slepúcha. Niekde nás prekvapila aj malá prikrývka snehu.

      • Časopis "Slovenčinári"

      • Tento časopis s celoslovenskou pôsobnosťou vydáva Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny, Kadnárova 4, 831 52 Bratislava. Členkou redakčnej rady je aj pani učiteľka našej školy PhDr. Eva Dodeková

       V čísle 3 je uverejnených viacero príspevkov učiteľov našej školy o zaujímavých podujatiach, ktoré uskutočnili so svojimi žiakmi i rodičmi. Tešia nás aj ukážky literárnych a výtvarných prác našich žiakov. Všetkým, učiteľom i žiakom, patrí naša vďaka za prezentáciu našej školy aj takouto formou. Časopis si môžete prečítať na:

       https://slovencinari9.webnode.sk/o-nas/

        

      • Ekoblok

      • Do záložky Ekoblok boli pridané nové súbory.

      • Oznam o zmene výšky stravného

      • V zmysle novelizácie č. 2/2019 VZN č. 1/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Turzovka, prijatej na zasadaní Mestského zastupiteľstva dňa 21.02.2019 určuje Mesto Turzovka s platnosťou od 01.04.2019 nasledovné finančné pásma:

       Školská jedáleň pri základnej škole

       Príspevok na nákup potravín na jeden deň pre dieťa základnej školy (4. pásmo) je:

       1. obedy žiakov 1.-4. roč........................1,09 €
       2. obedy žiakov 5.-9. roč........................1,16 €
       3. zamestnanci ZŠ a cudzí stravníci.......1,26 €

       Výška príspevku na režijné náklady pre žiakov ZŠ je 5.-€ na mesiac bez ohľadu, koľko dní sa žiak odstravuje.

       Stravné za mesiac apríl 2019 sa bude vyberať v dňoch 01.-05.04.2019 nasledovne:

       ročníky 1.-4. ................18 dní x 1,09 € + 5.-€ = 24,62 €

       ročníky 5.-9..................18 dní x 1,16 € + 5.-€ = 25,88 €

       dôchodcovia.................18 dní x 2,56 € = 46,08 €

       zamestnanci..................18 dní x 0,92 € = 16,56 € + príspevok zo SF

      • Poďakovanie

      • Ďakujem veľmi pekne za hosťovanie našich návštevníkov u vás na škole. Návšteva sa im páčila a bola pre nich velmi užitočná pri príprave ich budúcich dobrovoľníkov do KERICu.

       Mirka Petriková

       KERIC

       Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s KERICom, neziskovou mimovládnou mládežníckou organizáciou, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 - 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí a líšia sa na základe potrieb jednotlivcov a skupín. Snažia sa o spojenie nášho regiónu s Európou. V rámci spolupráce školu navštevujú dobrovoľníci z mnohých krajín sveta. Žiakom približujú históriu, kultúru, tradície, prírodu, či iné zaujímavosti svojich rodných krajín. Žiaci si zasa v praxi otestujú svoje komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, dozvedia sa zaujímavým spôsobom veľa nových informácii. Všetci spoločne sa učíme tolerancii a spolupráci.   

        

      • Vážení rodičia - vodiči

      •  

       Žiadame Vás, aby ste nevchádzali autami do školského areálu, vrátane okolia školskej jedálne a družiny. Svojím konaním ohrozujete zdravie a bezpečnosť detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni,  alebo navštevujú ŠKD. Činnosť ŠKD je najmä o pohybových aktivitách a rekreačnej činnosti vonku, prechádzajúce, či parkujúce autá im túto činnosť značne komplikujú.

       Zdravie a bezpečnosť detí je určite prioritou všetkých – rodičov, školy i ostatnej verejnosti.

        

       Ďakujeme za pochopenie

        

        

        

      • Prázdniny v škol. roku 2018-2019

      • Jesenné: 31. októbra - 2. novembra 2018, začiatok vyučovania po prázdninách 5. novembra 2018 (pondelok)

       Vianočné: 23. decembra 2017 - 7. januára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára 2019 (utorok)

       Polročné: 1. februára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 4. februára 2019 (pondelok)

       Jarné: 4. marca 2019 - 8. marca 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 11. marca 2019 (pondelok)

       Veľkonočné: 18. apríla 2019 - 23. apríla 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 24. apríla 2019 (streda)

       Letné: 1. júla 2019 - 31. augusta 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 2. septembra 2019 (pondelok)

      • Stop bariéram

      • „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“

       Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/2011  napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

               

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 0414352502
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

  • Október v ŠKD - gaštankov zber sa začal
  • SadOVO – Ovocinárski experti
  • Európsky deň jazykov v našej škole
  • Kreatívna jeseň v ŠKD
  • Ukončenie školského roka 2018/19
  • Turzovka na kolesách - 9.ročník
  • Rozlúčka s ŠKD
  • Projekt SadOVO
  • Knižný freezing
  • Mladí výtvarníci
  • Škola v prírode
  • Výlet Bojnice