Navigácia

 • Spolupráca s KERIC-om

   

  Aby cudzie jazyky boli ešte atraktívnejšie a žiaci prekonali jazykovú bariéru komunikovať v cudzom jazyku, naša škola opäť začala spolupracovať s dobrovoľníkmi, ktorí k nám prichádzajú z rôznych európskych krajín ale aj krajín mimo nášho kontinentu. V tomto školskom roku spestrí hodiny anglického a nemeckého jazyka s „tiroláčka“ Kathi Keinprecht. Kathi je mladá dobrovoľníčka zapojená do projektu spolupráce školy s organizáciou KERIC. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch  iní dobrovoľníci z rôznych krajín, bude teraz Kathi pravidelnou súčasťou našich hodín. Svojou prítomnosťou určite spríjemní a zatraktívni vyučovanie cudzieho jazyka. Zároveň vedomosti žiakov obohatí o kultúru, zvyky, históriu i súčasnosť svojej rodnej krajiny. Je to mladá, sympatická študentka,  ktorá bezprostrednou komunikáciou dokáže žiakom, že jazyk sa dá naučiť hlavne vtedy, ak sa ním aj KOMUNIKUJE!

   

  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

    

 • Vážení rodičia - vodiči

   

  Žiadame Vás, aby ste nevchádzali autami do školského areálu, vrátane okolia školskej jedálne a družiny. Svojím konaním ohrozujete zdravie a bezpečnosť detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni,  alebo navštevujú ŠKD. Činnosť ŠKD je najmä o pohybových aktivitách a rekreačnej činnosti vonku, prechádzajúce, či parkujúce autá im túto činnosť značne komplikujú.

  Zdravie a bezpečnosť detí je určite prioritou všetkých – rodičov, školy i ostatnej verejnosti.

   

  Ďakujeme za pochopenie

   

   

   

 • Európsky deň jazykov

   

  26. september už niekoľko rokov patrí  Európskemu dňu jazykov. Vyhlásený bol  Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity.

  Naša škola sa zapojila do tohto európskeho projektu po prvýkrát.

  Na hodinách angličtiny a nemčiny žiaci prezentovali jednotlivé európske krajiny, ich geografickú a kultúrnu rôznosť. Túto úlohu žiaci poňali veľmi netradične a interaktívne.

  Niektorí žiaci si vypočuli veselú pieseň o zvieratách a dozvedeli sa, že napriek tomu, že zvieracie zvuky sú všade rovnaké, ich  jazyková podoba je v jednotlivých jazykoch rôzna. 

  Iní žiaci prostredníctvom nahrávok odhaľovali európske jazyky, čo bolo mnohokrát veľmi náročné, veď napr. niektoré germánske jazyky znejú takmer rovnako. Nechýbali  ani kvízy odhaľujúce nielen jazykové, ale aj vedomostné znalosti žiakov. 

  Ďalší žiaci vyrobili európske vlajky a papierové tričká s lexikou príslušnej krajiny. Zisťovali podobnosť i rozdielnosť jazykov starého kontinentu a  hľadali paralely v materinskom jazyku. V skupinách uvažovali, prečo je dôležité učiť sa cudzí jazyk a aké výhody im táto znalosť prinesie. Výsledky svojej práce prezentovali na chodbe školy prostredníctvom Stromu Európskeho dňa jazykov. 

  Žiakom sa európsky deň veľmi páčil a už teraz sa tešia na ďalší o rok!

   

   

   

   

 • Frýdlant nad Ostravicí

   

  Keď hranica je len čiara, ktorá spája priateľov

   

  So Základnou školou vo Frýdlante nad Ostravicí  spolupracuje už 11 rokov. Je to o vzájomnej výmene skúsenosti, spoznávaní kolektívov žiakov i učiteľov, ale hlavne o spoznávaní kultúry oboch národov, ktoré si boli, sú i budú veľmi blízke. V piatok 5.10.2018 sa takmer celý pedagogický zbor vybral na výlet na druhú stranu Beskýd. Na novovybudovanom nádvorí so sochou T. G. Masaryka nás už tradične vítali členovia Chasičky s ľudovým spevom. Je symbolické, že dušou tohto súboru je dlhoročná vedúca a učiteľka v jednej osobe pani Vierka Šimonková – Slovenka, rodáčka  zo Spiša. Po privítaní p. riaditeľkou Lenkou Matuškovou, odovzdaní malých darčekov a občerstvení naše kroky smerovali do mestečka Štramberk. Spoločne sme navštívili Cukrárnu u Hezounů, kde sme videli výrobu tradičných štramberských uší. Najviac nás tešil pohľad na majstra – cukrára, ktorý sa šikovne zvŕtal v „kuchyni“ a so založenými rukami na neho pozeralo  asi 30 žien. Popri práci nás rozveselil veselými príhodami. Odmenou nám boli ešte teplé štramberské uši, ktoré pred našimi očami upiekol. Odtiaľ už naše kroky smerovali do uličiek tohto malebného moravského mestečka, nad ktorým sa vypína Štramberská trúba. Výhľad do širokého okolia z tejto 35 m vysokej veže stál za výstup po niekoľkých desiatkach schodov. Navyše českí priatelia pre nás objednali krásne slnečné počasie. Po návrate do školy nás privítala cimbalová muzika Portáši, ktorá navodila uvoľnenú, príjemnú atmosféru, v ktorej sa potom niesol celý večer. V neformálnych rozhovoroch sme si vymieňali skúsenosti, zážitky, plánovali ďalšie stretnutia. Bodkou za príjemným večerom bol priateľský volejbalový zápas. Vôbec nebolo dôležité, kto vyhral. Hlavné je, že sme sa spolu dobre cítili, prežili sme pekný deň, naplnený zážitkami a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie u nás na Slovensku. Aj takéto neformálne stretnutia sú dôkazom, že Česi a Slováci majú k sebe stále blízko, rozumejú si kultúrne i jazykovo.

   

  Ďakujeme, priatelia

   

 • Frýdlant nad Ostravicí

  Do galérie Frýdlant nad Ostravicí boli pridané fotografie.

 • V základnej škole úspešne

  V základnej škole úspešne

 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Podpora duálneho vzdelávania
 • Projekt The Slovak and Czech
 • Aby sme nezabúdali...
 • Tlačová správa
 • Projekt RECYKLOHRY
 • "Poznáváme své okolí" FOND MIKROPROJEKTU
 • Logo ZŠ odborne
 • Prázdniny v škol. roku 2018-2019

  Jesenné: 31. októbra - 2. novembra 2017, začiatok vyučovania po prázdninách 5. novembra 2018 (pondelok)

  Vianočné: 23. decembra 2017 - 7. januára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 8. januára 2019 (utorok)

  Polročné: 1. februára 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 4. februára 2019 (pondelok)

  Jarné: 4. marca 2019 - 8. marca 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 11. marca 2019 (pondelok)

  Veľkonočné: 18. apríla 2019 - 23. apríla 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 24. apríla 2019 (streda)

  Letné: 1. júla 2019 - 31. augusta 2019, začiatok vyučovania po prázdninách 2. septembra 2019 (pondelok)

 • Stop bariéram

  „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“

  Právo na vzdelanie by malo byť základným právnym atribútom demokratickej spoločnosti. Vytváranie rovnakých podmienok na vzdelanie sa však niekedy stretáva s problémami, a to napríklad v prípade žiakov chorých a zdravotne oslabených, ktorých vzdelávanie má výrazne individuálny charakter. Základná škola v Turzovke sa však snaží zaraďovať postihnuté deti do bežnej školskej skupiny rovesníkov a posilňovať tak ich sebavedomie, ctižiadostivosť a sociálno-adaptačné schopnosti. Všeobecným cieľom je rešpektovať ľudské práva všetkých žiakov, a teda aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V neposlednej rade sa buduje neskreslený obraz aj pre okolie a spolužiakov. I tieto skutočnosti podmienili ešte v závere školského roka 2010/2011  napísanie rozvojového projektu MŠ SR „Nie sme rovnakí, ale sme si rovní“, ktorý bol základnej škole schválený sumou 2 402 eur. Daná suma sa v prvých mesiacoch školského roka 2011/2012 využila pre žiakov na nákup nastaviteľných lavíc, anatomických kresiel, skriniek a notebookov s USB. Ostáva len dúfať, že tieto predmety reálne pomôžu deťom aktivizovať ich v oblastiach, v ktorých môžu uspieť v rovnakej súťaži so zdravými vrstovníkmi, prípadne znížiť ich informačný deficit.

          

 • Internetová žiacka knižka
  Základná škola vyšla v ústrety rodičom a od októbra 2008 funguje cez školskú webovú stránku Internetová žiacka knižka. Rodičia si cez pridelené prihlasovacie meno a heslo môžu pozrieť známky z jednotlivých predmetov svojich detí.