• ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
     • Hra je radosť, hrou objavujeme svet.
     • Oddelenia, režim a činnosť v ŠKD

     • Školský klub detí, ktorý je súčasťou základnej školy, navštevuje 134 žiakov rozdelených do 4 oddelení podľa veku:

      1.oddelenie SOVIČKY - vychovávateľka Anna Mojžiščáková

      2.oddelenie LIENKY - vychovávateľka Mgr. Zdena Vašulková

      3.oddelenie VČIELKY - vychovávateľka Bc. Monika Perďochová

      4.oddelenie MOTÝLIKY - vychovávateľka Mgr. Andrea Dodeková

      Všetky deti z ŠKD sa stravujú v školskej jedálni.


     • Režim v ŠKD

     •  Ranný školský klub detí:
      6:30 – 7:45 hod. - ranné schádzanie sa detí, individuálna činnosť podľa záujmu, odchod do triedy pod dohľadom vychovávateľky
       
      Poobedný školský klub detí:
      11:35 - 12:15 hod. - privádzanie detí z vyučovania, osobná hygiena, obed
      12:15 - 13:15 hod. - oddychová a relaxačná činnosť
      13:15 - 14:00 hod. - rekreačná činnosť
      14:00 - 15:00 hod. - tematická oblasť výchovy (esteticko-výchovná, pracovno-technická, spoločensko-vedná, prírodovedná, telovýchovná, vzdelávacia)
      15:00 - 15:45 hod. - príprava na vyučovanie
      15:45 - 17:00 hod. - oddychová a relaxačná činnosť
     • Činnosť v ŠKD

     •  Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na uspokojenie záujmov detí v čase mimo vyučovania s  prevahou činností oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. Činnosť sa realizuje v triedach, na školskom dvore, v telocvični, v knižnici a mimo budovy, podľa charakteru aktivít.

       Činnosť ŠKD sa uskutočňuje podľa výchovného programu a je rozdelená na spoločensko-vednú, prírodovedno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, pracovno-technickú, zdravotnú, telovýchovno-športovú oblasť výchovy a prípravu na vyučovanie. Aktivity rozvíjajú kreativitu, zručnosť, nadanie a záujmy detí.

  • Kontakty

   • Základná škola Turzovka
   • zsturzovka@gmail.com
   • vecerikova.gabika@centrum.sk
   • +421 918 881 756
   • Bukovina 305 Turzovka 02354
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje